نکات اساسی در مالیات بر درآمد مشاغل

نکات اساسی در مالیات بر درآمد مشاغل

 

به اجمال به بیان پاره ای از مواد و بندهای مهم قانونی در بخش مالیات بر درآمد مشاغل می پردازیم.

 

اول: اشخاص مشمول مالیات بر درآمد مشاغل

شخص یا اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون نظیر: فصل درآمد اجاره املاک- درآمد حقوق و … در ایران درآمد تحصیل کنند، پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشند.

 

دوم: درآمد مشمول مالیات مودیان مشمول مالیات بر درآمد مشاغل

به استناد ماده ۹۴ – درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه و استهلاک مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاک.

 

سوم: تقسیم بندی صاحبان مشاغل(jتقسیم بندی مودیان مشمول مالیات بر درآمد مشاغل)

بر اساس ماده ۹۵ – صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری کنند . صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروههای زیر تقسیم می شوند:

الف- صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند.

ب- صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند.

ج- صاحبان مشاغلی که مشمول بندهای (الف ) و (ب) فو ق نیستند، مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی نگهداری کنند.

الف: صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده ۹۵

بر اساس ماده ۹۶ – صاحبان مشاغل موضوع بند فوق در دوازده گروه فهرست گردیده اند و از دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنن دگان شروع و به صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی خاتمه می یابد.

ب: صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده ۹۵

در ادامه مفاد ماده ۹۶ صاحبان مشاغل موضوع بند مذکور به نوزده گروه تقسیم گردیده که از صاحبان کارگاههای صنعتی شروع و به عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات ختم می گردد.

ج: صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده ۹۵

تمامی صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) در زمره صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) می باشند.

 

چهارم: مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل(اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل)

 به استناد ماده ۱۰۰ مودیان یا صاحبان مشاغل موضوع این فصل اعم از بند (الف ) و (ب) و (ج) مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد، تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود ارائه و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ( ۱۳۱ ) این قانون پرداخت نماید.

تبصره ۱- ماده ۱۰۰ – در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید، مودی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحدی تولیدی ارائه نماید.

تبصره ۲- ماده ۱۰۰ – در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند، محل سکونت آنها از لحاظ ارائه اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد.

پنجم: مهلت قانونی اعلام شروع فعالیت از سوی صاحبان مشاغل

بر اساس تبصره ۳- ماده ۱۷۷ – صاحبان مشاغل مکلف اند، ظرف چهارماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.

ششم: میزان معافیت

به استناد ماده ۱۰۱ – درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر ارائه کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده ( ۸۴ ) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخهای مذکور در ماده ( ۱۳۱ ) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط ارائه اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.

چگونگی تخصیص معافیت موضوع ماده ( ۱۰۱ ) به واحدهای شغلی و مشارکتی و وراثتی بر اساس تبصره ماده مذکور: در مشارکتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود.

– شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد.

– در صورت فوت احدی از شرکا وراث وی بعنوان قام مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

هفتم: تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل

معمولا ماموران مالیاتی می توانند از دو طریق به تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل اقدام نمایند که عبارتند از:

 از طریق رسیدگی به دفاتر و مدارک صاحبان مشاغلی که مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل می باشند (مشاغل موضوع بند الف ) و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) که مکلف به نگهداری دفاتر درآمد و هزینه می باشند در صورتیکه طبق آیین نامه تحریر دفاتر عمل نموده و نیز کلیه اصول و موازین و استانداردهای حسابداری را رعایت نمایند و اظهارنامه ، ترازنامه و حساب سود و زیان و اسناد و مدارک مربوطه را به موقع به واحد مالیاتی ارائه نمایند، درآمد مشمول مالیات آنان از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین می شود.

رسیدگی از طریق علی الراس استفاده از این روش با صراحت تمام در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم بیان شده است که به موارد آن در ذیل اشاره خواهد شد.

 1.  در صورتیکه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سو د و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان ، حسب مورد، ارائه نشده باشد.
 2.  در صورتیکه مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارایه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود، خودداری نماید. در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد.
 3. در صورتیکه دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود مراتب کتبا با ذکر دلایل به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیاتی متشکل از سه حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله می گردد. مودی می تواند ظرف یکماه با مراجعه به هیات مذکور رفع اشکال نماید.

 

هشتم: محاسبه جرایم مالیات بر درآمد مشاغل

مودیان مشمول بند (الف) و (ب) ماده ۹۵

در صورت عدم ارائه اظهارنامه ۴۰ درصد اصل مالیات قطعی عدم ارایه دفاتر قانونی ۲۰ درصد اصل مالیات قطعی عدم ارایه حساب سود و زیان ۲۰ درصد اصل مالیات قطعی ۲ درصد اصل مالیات به ازاء هر ماه تاخیر در پرداخت مالیات از تاریخ سررسید پرداخت

مودیان شمول بند (ج) ماده  95

در صورت عدم ارائه اظهارنامه ۱۰ درصد اصل مالیات ۲ درصد اصل مالیات به ازاء هر ماه تاخیر در پرداخت از تاریخ سررسید پرداخت مالیات.

در صورت عدم ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی علاوه بر تعلق جرائم فوق موجب عدم برخورداری از معافیت قانونی می گردد.

نحوه محاسبه جرایم مالیاتی آن دسته از مودیان بند الف و ب ماده ( ۹۵ ) ق.م.م که در موعد مقرر اقدام به ارائه اظهارنامه نموده اند ولی ترازنامه و حساب سود و زیان یا دفاتر قانونی نداده اند، جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور یعنی برای دو مورد فوق جریمه ای معادل ۴۰ درصد مالیات و در مورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات خواهد بود.

شایان ذکر است در صورتیکه مودی حتی اگر در اظهارنامه حساب سود و زیان و ترازنامه را ارایه و قید نماید، مشمول جریمه بیست درصدی نمی گردد. هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادر را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت

مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کند از هشتاد درصد جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

همچنین در صورتیکه اینگونه مودیان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

 

ﻧﻬم: مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مشاغل(پرونده مالیات بر درآمد مشاغل)

– تصویر شناسنامه و کارت ملی و کد پستی محل

– تصویر اسناد مالکیت و صلح سرقفلی ، اجاره

– تصویر مبایعه نامه یا قولنامه

– تصویر پروانه کسب یا تولید

– تصویر کارت بازرگانی یا کارت حق العملکاری در مورد بازرگانان و حق العملکاران

دهم: مدارک لازم جهت تمدید کارت بازرگانی و حق العملکاری ماده ١٨۶

– تصویر کارت بازرگانی – صفحه مشخصات و صفحه تمدید کارت

– تصویر کارت حق العملکاری- صفحه مشخصات و صفحه تمدید کارت

– تصویر کارت ملی

– تصویر اسناد مالکیت یا اجاره نامه محل کارت

 

یازدهم: مدارک لازم جهت استفاده از تسهیلات بانکی تبصره ماده ١٨۶

– نامه بانک

– ارایه صورتحساب های مالی ترازنامه ، سود و زیان برای مودیان بند الف و ج

نکاتی در باب تشویقات و جرائم مالیاتی

نکاتی در باب تشویقات و جرائم مالیاتی 

در قانون  مالیات  های مستقیم  تشویق  هایی به منظور  ترغیب  مودیان  به  ارایه  اظهارنامه  و جرائمی کتمان  درآمد  ، اجتناب  از پرداخت  مالیات  ، دیر کرد و یا  فرار  مالیاتی پیش بینی شده  که  در ادامه  به  بخشی از ان  اشاره  می شود.

تشویقات و جرائم مالیاتی 

به  موجب ماده  ۱۸۹ قانون  مالیات  های مستقیم  ، اشخاص حقوقی و حقیقی  موضوع  بندهای الف و  ب  ماده  ۹۵  ، چنانچه  طی سه  سال متوالی ترازنامه  و حساب  سود  و  زبان  دفاتر و مدارک  آنان  مورد  قبول  قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال ارایه اظهار نامه بدون مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده  (۱۹۰) این  قانون  به  عنوان  جایزه  خوش حسابی از محل  وصولی های جاری پرداخت  یا در  حساب  سنوات  بعد  آنان  منظور  خواهد شد جایزه  مزبور از پرداخت  مالیات  معاف خواهد  بود.

تشویقات و جرائم مالیاتی 

به موجب  ماده  ۱۹۰ قانون  مالیاتهای مستقیم  ، علی الحساب پرداختی بابت  مالیات  عملکرد هر سال  مالی قبل  از سر رسید  مقرر در این  قانون  برای پرداخت  مالیات  عملکرد  موجب  تعلق  جایز های  معادل  یک  درصد  مبلغ  پرداختی  به  ازای  هر ماه  تا سر رسید  مقرر خواهد  بود  که  از  مالیات  متعلق همان  عملکرد کسر  خواهد  شد  .  پرداخت مالیات  پس از آن  موعد  موجب  تعلق  جریمه ای  معادل  ۵/۲%‌مالیات  به  ازای هر ماه  خواهد بود  .

تشویقات و جرائم مالیاتی 

مبدا  احتساب جریمه  در مورد مودیانی که  مکلف  به  ارایه  اظهارنامه  مالیاتی  هستند  نسبت  به  مبلغ  مندرج  در اظهارنامه  از تاریخ  انقضی  مهلت  ارایه  آن  و  نسبت  به  مابه  الاختلاف  از تاریخ  مطالبه  و در مورد  مودیانی که  از ارایه  اظهارنامه خود داری نموده  یا  اصولا  مکلف  به  ارایه  اظهارنامه  نیستند  تاریخ  انقضای مهلت ارایه اظهارنامه یا سر رسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد .

تشویقات و جرائم مالیاتی 

تبصره ۱- مودیانی که  به  تکلیف  قانونی  خود راجع به  ارایه  به  موقع  اظهارنامه  یا تراز نامه  و  حساب  سود و  زیان  و  حسب  مورد ارایه  به  موقع  دفاتر و  اسناد  و  مدارک  خود اقدام  نموده اند  در موارد  مذکور  در ماده  (۲۳۹) این  قانون  هر گاه برگ تشخیص مالیاتی صادر را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدم کنند از ۸۰% جرایم مقرر این قانون معاف  خواهند بود   همچنین  ، در صورتی که این گونه مودیان ظرف  یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد ۴۰% جرایم  متعلقه  مقرر در این قانون  معاف  خواهند بود .

تشویقات و جرائم مالیاتی 

تبصره  ۲- چنانچه  فاصله  تاریخ  وصول اعتراض مودی نسبت  به  برگ  تشخیص  مالیات  تا  تاریخ  قطعی  شدن  مالیات  از یک  سال  تجاوز  نماید ، جریمه  دو  و نیم درصد  ۵/۲ %در ماه  موضوع  این  ماده  نسبت  به  مدت  زمان  بیش از یک  سال  مذکور  تا  تاریخ  ابلاغ  برگ  قطعی  مالیات  قابل  مطالبه  از مودی  نخواهد بود  سازمان  امور مالیتی  کشور مکلف  است  ترتیبی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن  مالیات  مودیان  حداکثر  تایک  سال  پس از  تاریخ  ارایه  اعتراض آنان  صورت  پذیرد  .

تشویقات و جرائم مالیاتی 

به  موجب  ماده  ۱۹۱ قانون  مالیات  های مستقیم  ، تمام  یا  قسمتی  از جرایم  مقرر  در این  قانون  بنا  به  درخوست  مودی  با  توجه به  دلایل  ابزاری  مبنی  بر خارج  از اختیار  بودن  عدم  انجام  تکالیف  مقرر  و با در نظر گرفتن  سوابق مالیاتی  و خوش حسابی  مودی  به تشخیص و  موافقت  سازمان  امور مالیاتی  کشور  قابل  بخشوده  شدن  می باشد.

تشویقات و جرائم مالیاتی 

به موجب ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم, در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات موکلف به ارایه اظهارنامه می باشد چنانچه از ارایه آن در مواعد مقرر در این قانون خوداری نماید مشمول جریمه ای معادل ده درصد (۱۰ %) مالیات متعلق خواهد بود.

تشویقات و جرائم مالیاتی 

تبصره- عدم ارایه اظهارنامه  توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (اف) و( ب) ماده (۹۵) این قانون موجب تعلق جریمه ای معادل ۴۰ درصد (۴۰ %) مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی شود.

تشویقات و جرائم مالیاتی 

در مورد مودیانی که اظهارنامه خود را ارایه می نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی که غیرقابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود.

تشویقات و جرائم مالیاتی 

به موجب ماده ۱۹۳ قانون مالیات های مستقیم, نسبت به مودیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم ارایه ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارایه دفاتر مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد (۲۰%) مالیات برای هریک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل ده درصد( ۱۰%) مالیات خواهند بود.

 

تبصره- عدم ارایه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

تشویقات و جرائم مالیاتی 

به موجب ماده ۱۹۴ قانون مالیات های مستقیم , مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده (۱۵۸) این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد, در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده درصد( ۱۵%) اختلاف داشته باشدعلاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز خواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی های مقرر در قانون مالیات ها نیز محروم خواهند شد.

تشویقات و جرائم مالیاتی 

به موجب ماده ۱۹۵ قانون مالیات های مستقیم, جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی که موکلف به ارایه اظهارنامه حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت مجمع به منظور انحلال شخص حقوقی می باشند. در صورتی که در موعد مقرر از رایه اظهارنامه خلاف واقع ارائه دهند, به ترتیب عبارت است از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال به موجب ماده ۱۹۶ قانون مالیات های مستقیم, جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین به میزان مالیات معادل ۲۰% مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می گردد.

 

به موجب ماده ۱۹۷ قانون مالیات های مستقیم, نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به ارایه صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصه راجع به مودی می باشند, در صورتی که از ارایه آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع ارایه نمایند, جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲ % حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری ۱% کل مبلغ قرار داد و در هر زمان با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

 

به موجب ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم , در شرکت های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 

موجب ماده ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم ، هر شخص یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل ۲۰% مالیات پرداخت نشده خواهد شد .

 

تبصره ۱-در مواردی که مکلفین به کسر مالیات وزاتخانه ، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود .

 

تبصره ۲- هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که باری پرداخت مالیات های مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تامین سپرده اند نخواهند بود .

تشویقات و جرائم مالیاتی 

تبصره ۳-چنانچه کسر کننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .

تشویقات و جرائم مالیاتی 

تبصره ۴-اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی در خصوص تبصره های (۲) و (۳)  این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد .

تشویقات و جرائم مالیاتی 

به مو جب ماده ۲۰۰ قانون مالیت های مستقیم ، در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سر دفتر با مودی در پرداخت مالیات یا مالیات های متعلق مربوط ، مشمول جریمه ای معادل ۲۰% آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در تبصره (۲) ماده (۱۹۹) این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد .

 

انواع ضمانتنامه بانکی و مراحل صدور آن

انواع ضمانتنامه بانکی و مراحل صدور آن

تعریف ضمانتنامه بانکی:

ضمانتنامه قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادر کننده ( ضامن ) حسب درخواست متقاضی ( مضمون عنه ) تعهد می کند بدون هیچگونه قید و شرط عندالمطالبه یا در سررسید معین مبلغ معینی وجه نقد از بابت موضوع خاصی که مربوط به مضمون عنه است به ذینفع ) مضمون له ) یا به حواله کرد او پرداخت نماید. ( منظور از موضوع خاص در تعریف فوق ضمانتنامه است(. 

 1.     انواع  ضمانتنامه بانکی :
 • ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده:

سازمانها و دستگاههای دولتی و عمومی در مناقصه و مزایده های منتشره، به منظور جلوگیری از انصراف برنده مناقصه یا مزایده از امضای قرارداد، از شرکت کنندگان درخواست ارائه ضمانتنامه فوق به همراه پیشنهادات را می نماید.

 •  ضمانتنامه حسن انجام تعهد :

این ضمانتنامه، اجرای صحیح مفاد قرارداد توسط پیمانکار را در مقابل کارفرما تضمین می نماید.

 •  ضمانتنامه پیش پرداخت :

به منظور ضمانت وجوهی که پس از امضاء قرارداد در اجرای پروژه طبق ضوابط مشخص از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد، این ضمانتنامه اخذ می شود.

 • ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان :

ضمانتنامه ای است که به موجب آن وجوه مکسوره از صورت وضعیت پیمانکاران جهت حسن انجام کار، با اخذ ضمانتنامه بانکی در اختیار پیمانکار قرار می گیرد.

 •  ضمانتنامه های مشروط :

در مواقعیکه اخذ سپرده نقدی توسط بانک به عنوان وثیقه از پیمانکاران و متقاضیان جهت صدور ضمانتنامه موکول به پیش پرداخت کارفرما به پیمانکار می شود، این ضمانتنامه صادر می گردد.

 •  ضمانتنامه تعهد پرداخت :

عموماً برای تضمین تقسیط بدهی های مالیاتی، بیمه ای، عوارض دولت و یا بدهی های مورد اختلاف اشخاص در محاکمه قضایی این ضمانتنامه صادر می شود.

 •  ضمانتنامه های گمرکی

 ضمانتنامه پرداخت عوارض گمرکی :

به منظور ترخیص کالا قبل از پرداخت سود و عوارض گمرکی و تعویق واریز بدهی گمرکی این ضمانتنامه از جانب گمرک درخواست می شود.

 ضمانتنامه ترخیص کالا :

برای ورود موقت کالا و یا ماشین آلات به کشور ( جهت نمایشگاههای تجاری و غیره ) با تودیع ۳-۳-۷-۱- ضمانتنامه ای معتبر معادل مبلغ سود بازرگانی و عوارض گمرکی، کالای مزبور بدون پرداخت وجهی برای مدت مورد قبولی وارد کشور می شود.

 ضمانتنامه ترانزیت کالا :

به منظور ترانزیت کالا از مرز گمرکی، متناسب با سود و عوارض گمرکی صادر می شود.

ضمانتنامه پاساوان کالا :

به لحاظ عدم امکان نگهداری کالا در گمرک ( به دلیل فاسد شدن کالا و یا سایر مشکلات ) متناسب با سود وعوارض گمرکی جهت ترخیص کالا  اینگونه ضمانتنامه صادر می شود.

 • ضمانتنامه شخص ثالث :

در مواردی که متقاضی ضامن شخص دیگری می شود، این ضمانتنامه صادر می گردد.

 1. انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه :

در قبال وجه نقد: اموال غیر منقول ( ۱۰ درصد نقد (

در قبال سفته: تضمین حساب پس انداز بانک قرض الحسنه مهر ایران

اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی ( ۱۰ درصد نقد)

تضمین بانکها یا موسسات اعتباری داخلی یا معتبر خارجی

صدرو ضمانتنامه در قبال اوراق قرضه و سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشند.

 1.  مراحل صدور ضمانتنامه بانکی

 مراجعه مشتریان بانکها و ارائه درخواست صدور ضمانتنامه به بانک عامل :

 مشتری ( اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی ) با مراجعه به یکی از بانکهای کشور درخواست صدور ضمانتنامه می نماید. بانک با تشخیص صحیح موضوع ضمانتنامه و درخواست مشتری منطبق با ضوابط و مقررات، فرم تقاضای صدور ضمانتنامه را جهت تکمیل و امضاء به مشتری ارائه نماید.

 مدارک لازم جهت تشکیل پرونده جهت ضمانتنامه بانکی

 1. پرسشنامه اعتباری : شامل اطلاعاتی در خصوص فعالیت تجاری متقاضی، دارائی ها، بدهی ها ، بانکهای طرف مراوده او و همچنین سوابق اعتباری ایشان نزد سایر موسسات مالی و اعتباری که صرفاً توسط ضمانتخواه ( مضمون عنه ) تکمیل و امضاء خواهد شد.
 2. فرم مشخصات شناسایی مشتریانی که توسط ضمانتخواه ( مضمون عنه ) تکمیل و امضاء خواهد شد.
 3. تصویر شناسنامه و کارت ملی ضمانتخواه و تطبیق آنها با اصل کارت و شناسنامه.
 4. تصویر جواز فعالیت تجاری ، مدارک مالکیت یا قرارداد مرتبط به محل فعالیت تجاری ضمانتخواه. ( مضمون عنه)
 5. در خصوص اشخاص حقوقی مدارک مورد نیاز شامل ( اصل روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی شرکت ، شرکت نامه ، اساسنامه ، مشخصات هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت ( همراه با کپی شناسنامه آنها(.
 6. در مورد اشخاص حقوقی حداقل صورتهای مالی دو دوره فعالیت یا تراز نامه آخرین حسابهای شرکت مورد لزوم می باشد . ( این صورت ها می بایست به تایید و امضاء مسئولین مجاز شرکت برسد (
 7. اخذ استعلامهای مورد نیاز از مراجع ذیصلاح.
 8. ارائه وثایق مورد نیاز حسب مقررات و بررسی ارزیابی  و اتخاذ تصمیم توسط بانک.

 

نحوه ثبت حسابداری مالیات بر ارزش افزوده ۹% سال ۱۳۹۴

نحوه ثبت حسابداری مالیات بر ارزش افزوده ۹% سال ۱۳۹۴ مالیات ۶% و عوارض ۳%

مثال :

۱- خرید کالای مشمول مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

خرید ۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

مالیات بر ارزش افزوده خرید ۳۰۰٫۰۰۰

 

عوارض ارزش افزوده خرید ۱۵۰٫۰۰۰

 
 

حسابهای پرداختنی تجاری/ بانک ۵٫۴۵۰٫۰۰۰

۲- فروش کالای مشمول مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

حسابهای دریافتنی تجاری ۶٫۵۴۰٫۰۰۰

 
 

مالیات بر ارزش افزوده فروش ۳۶۰٫۰۰۰

 

عوارض ارزش افزوده فروش ۱۸۰٫۰۰۰

 

فروش کالا ۶٫۰۰۰٫۰۰۰

فرض بفرمائید دوره مالیاتی سه ماهه شرکت فرضی به این دو عملیات خلاصه می شود:

تهاتر مالیات بر ارزش افزوده فروش و مالیات بر ارزش افزوده خرید:

۶۰٫۰۰۰ = ۳۰۰٫۰۰۰ 360.000

تهاتر عوارض ارزش افزوده فروش و عوارض ارزش افزوده خرید:

۳۰٫۰۰۰ = ۱۵۰٫۰۰۰- ۱۸۰٫۰۰۰

جمع بدهی قابل پرداخت دوره : ۹۰٫۰۰۰= ۳۰٫۰۰۰+۶۰٫۰۰۰۰

نکات مهم

الف – اگر در دوره مذکور فقط خرید صورت بگیرد، مبالغ پرداختی بابت مالیات و عوارض خرید بعنوان مطالبات از سازمان امور مالیاتی قابل استرداد است.

ب – اگر در دوره مذکور فقط فروش صورت بگیرد،مبالغ دریافتی بابت مالیات و عوارض فروش باید به عنوان بدهی به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود.

ج – در صورتی که خرید کالا جهت استفاده خود شرکت باشد کل مبلغ مالیات و عوارض خرید در حساب هزینه مالیات ثبت شده و به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نخواهد شد.

جهت ثبت حسابداری مربوط به محاسبات مالیات و عوارض ارزش افزوده باید ۴ سرفصل مجزاء تعریف شود:

۱-حساب مالیات بر ارزش افزوده خرید

۲-حساب مالیات بر ارزش افزوده فروش

۳-حساب عوارض خرید

۴-حساب عوارض فروش

کلیه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده های پرداختی طبق صورتحسابهای خرید باید در حسابهای ۱ و ۳ بدهکار گردد.

کلیه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده های دریافتی طبق صورتحسابهای فروش باید در حسابهای ۲ و ۴ بستانکار گردد.

اگر تفاوت و تهاتر پایان دوره این ۴ حساب متضمن اضافه پرداختی باشد باید تقاضای استرداد وجوه را از دارائی نمود.

اگر تفاوت و تهاتر پایان دوره این ۴ حساب متضمن کسر پرداختی باشد باید وجوه مربوط به ان را به دارائی پرداخت نمائیم.

کلیه وجوهات مربوط به مالیات ارزش افزوده در خصوص مرجوعی های فروش به حساب مالیات بر ارزش افزوده فروش و در خصوص مرجوعی های خرید به حساب مالیات بر ارزش افزوده خرید منظور می شوند . البته در خصوص عوارض مربوطه هم به همین شکل اخیر عمل می شود.

۳- ثبت تهاتر پایان هر فصل

مالیات بر ارزش افزوده فروش ۳۶۰٫۰۰۰

 

عوارض ارزش افزوده فروش ۱۸۰٫۰۰۰

 
 

مالیات بر ارزش افزوده خرید ۳۰۰٫۰۰۰

 

عوارض ارزش افزوده خرید ۱۵۰٫۰۰۰

 

ح پ غیر تجاری / معاونت مالیات بر ارزش افزوده ۹۰۰۰

مودی حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هرفصل فرصت دارد که با مراجعه به سایت www.evat.ir اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده خود را تکمیل و در صورت بستانکار شدن معاونت مالیات بر ارزش افزوده مبلغ مورد نظر را به حساب های اعلام شده واریز تا مشمول جرایم مربوطه نگردد.

۴- ثبت واریز مالیات در مهلت مقرر


مالیات بر ارزش افزوده ۹۰۰۰ح پ غیر تجاری / معاونت
 
 
 

بانک ۹۰٫۰۰۰۰

 

کسرواضافه انبار

کسرواضافه انبار

زمانی که انبارها مورد شمارش قرار می گیرند عملاً اختلافاتی بین مقدار واقعی موجودی انبار و مقدار موجودی طبق اسناد و مدارک از جمله کارت انبار وجود دارد که هرگاه موجودی واقعی بیش از مانده کارت مواد باشد اصطلاحاً اضافات انبار و هرگاه موجودی واقعی کمتر از مانده کارت انبار باشد کسری انبار گفته خواهد شد.

کسرواضافه انبار می تواند ناشی از عوامل زیر باشد.

۱- اشتباه در ثبت مقدار مواد صادره یا وارده در کارت انبار

۲- اشتباه در ثبت قبضها و حواله های انبار درکارت حساب انبار توسط دایره حسابداری

۳- عدم ثبت برخی از حواله های انبار بنا به دلایلی چون نرسیدن یا دیررسیدن آنها

۴- تقسیم و شکست قطعات بزرگ به تکه های کوچکتر

۵- تبخیر و از بین رفتن موجودی و ضایعات

۶- جذب آب و رطوبت توسط مواد که ممکن است باعث افزایش وزن برخی از مواد گردد.

۷- سوء استفاده های افراد و سرقت

۸- اشتباهات

نحوه ثبت کسری و اضافات انبار:

در صورت وجود کسری انبار، ‌معادل مبلغ کسری، ‌حساب کسری و اضافات انبار، ‌بدهکار و حساب کنترل مواد، بستانکار می گردد.

حسابکسرواضافه انبار ***

                                      حساب کنترل مواد ***

درصورت وجود اضافی انبار معادل مبلغ اضافات، حساب کنترل مواد بدهکار و حساب کسری و اضافات انبار بستانکار می گردد.

حساب کنترل مواد***

                          حسابکسرواضافه انبار ***

برای بستن حساب کسری و اضافات انبار روشهای متعددی وجود دارد. یکی از این روشها بستن حساب فوق الذکر به خلاصه حساب سود و زیان می باشد.

اگر حساب کسری و اضافات انبار دارای مانده بدهکار باشد، ‌برای بستن آن، حساب خلاصه سود و زیان،‌ بدهکار و حساب کسری و اضافات انبار ، بستانکار می گردد.

حساب خلاصه سود و زیان ***

                               حساب کسرواضافه انبار***

اگر حساب کسری و اضافات انبار دارای مانده بستانکار باشد، برای بستن آن، حساب کسری و اضافات انبار بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان بستانکار می گردد.

حساب کسرواضافه انبار***

                                       حساب خلاصه سود و زیان ***

۷ نکته مالیاتی مربوط به هیئت بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم

۷ نکته مالیاتی مربوط به هیئت بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم

 

۱- در صورتی که ایرادات دفاتر ، منطبق با موضوع ماده ۲۰ آیین نامه نحوه تحریر و تنظیم و نگهداری دفاتر ، به هیئت بند ۳ ماده ۹۷ اعلام گردد، اعلام اداره امور مالیاتی باید تحت عنوان رد دفاتر باشد و هیأت مذکور نیز به علت عدم رعایت موازین قانونی ( ماده ۲۰ آیین نامه ) رأی به مردودی دفاتر خواهد داد.
 

۲- در صورتی که ایرادات موضوع ماده ۲۰ آیین نامه در دفاتر مشاهده نگردیده اما مؤدی مقررات مربوط به دستورالعمل صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی ، در خصوص رعایت مقررات ( کد اقتصادی ) و یا استفاده از فاکتور نمونه را رعایت ننموده و یا کد جعلی و یا کد دیگران استفاده نموده و یا ضمائم ( صورت گردش انواع مواد اولیه مصرفی در تولید ، صورت قیمت واحد انواع کالاهای تولید به تفکیک ، صورت گردش انواع کالاهای خریداری یا تولید شده به تفکیک ) همراه اظهار نامه ، ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم حوزه مالیاتی ننموده و یا ظرف یک ماه مقرر ، به هیأت سه نفری تسلیم نکرده باشد  در این حالت دفاتر ، ایراد قانونی نداشته و رد نمی شود و بلکه دفاتر مؤدی برای محاسبه در آمد مشمول مالیات قابل رسیدگی نیست و هیئت بند ۳ ماده ۹۷ نیز تحت همین عنوان می بایستی اظهار نظر نماید .
 

۳- در اجرای بند ۳ ماده ۹۷ ، زمان دو ماه به مهلت رسیدگی اضافه خواهد شد که مأموران تشخیص مالیات حداکثر تا موعد مقرر ( ۴ ماه پس از پایان سال مالی ) موارد رد یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر را به هیأت سه نفری اعلام (ابلاغ ) نمایند. در غیر این صورت پس از مهلت مقرر ، مالیات مشمول مرور زمان خواهد شد .
 

۴ – در اجرای تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم ، در موارد تشخیص علی الرأس ، هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده ، امکان تعیین در آمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد ( به نفع یا به ضرر مؤدی ) اداره امور مالیاتی مکلف است در آمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر حسب مورد تعیین نماید.
به طور مثال در صورتی که سود ابرازی مؤدی در اظهار نامه ، بیشتر از میزان در آمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس ( در دفاتر ) باشد ، مطابق تبصره مذکور ، سود ویژه ابرازی ( واقعی ) به جای در آمد مشمول مالیات ملاک مأخذ محاسبه مالیات خواهد بود.

 

۵ – باید توجه شود که مسائل جزئی و پیش پا افتاده به هیأت سه نفری اعلام نگردد. اعلام موارد جزئی و بی اهمیت جز بدبینی مؤدیان و اتلاف وقت و صرف هزینه ، فایده دیگری ندارد.
 

۶ – برای تعیین در آمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس ، لازم است دو عامل ، قرینه مالیاتی و ضریب مالیاتی در یکدیگر ضرب شود :
در آمد مشمول مالیات از طیق علی الرأس = قرینه مالیاتی * ضریب مالیاتی

 

۷ – تعیین قرینه مالیاتی برای محاسبه در آمد مشمول مالیات . اداره امور مالیاتی باید از طریق تحقیق و بررسی و به دست آوردن اطلاعات و مدارک کافی و در صورت لزوم از طریق اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات ها ، در نهایت فروش و یا در آمد مؤدی را که متناسب با وضعیت و موقیت شغلی و حجم عملیات مؤدی باشد تعیین نماید. مطابق ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم ، برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و در آمد های حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد . بدیهی است در صورتی که درآمد مشمول مالیات تشخیص شده توسط واحد مالیاتی ، متکی به اسناد و مدارک و اطلاعات کافی و به طور منطقی و قانونی تعیین شده باشد ، مؤدی مالیاتی چاره ای جز تمکین نخواهد داشت . در غیر این صورت پروند سالها در مراجع مالیاتی لاینحل باقی مانده ، موجب اتلاف وقت و صرف هزینه برای مؤدی و وزارت امور اقتصادی می گردد.

دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا از سال ۱۳۹۴ به بعد

دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا از سال ۱۳۹۴ به بعد

در اجرای ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که مقرر می‌دارد”سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمیصادرشده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی‌های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.” لذا ادارات امور مالیاتی و و صادرکنندگان مکلفند حداکثر ظرف مهلت مقرر و با رعایت موارد ذیل اقدام لازم را معمول نمایند.

۱-تکمیل و ثبت فرم الکترونیکی درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق منوی “‘ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده” به نشانی www.evat.ir توسط مؤدی؛

۲-ادارات امور مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده، نسبت به صدور و ابلاغ برگ دعوت ارائه دفاتر و اسناد و مدارک طبق فرم شماره (۱) و تکمیل دقیقصورتمجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی طبق فرم شماره (۲) اقدام نمایند.

۳-تاریخ تنظیم فرم صورتمجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مالیات و عوارض ارزش افزوده در اجرای ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و… مشروط به ارائه کلیه اسناد و مدارک درخواستی و دفاتر تحریر شده،مبنای محاسبه برای مهلت مقرر در ماده (۳۴) قانون مذکور خواهد بود.

لازم به ذکر است چنانچه کلیه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی، در تاریخ تنظیم فرم صورتمجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مالیات و عوارض ارزش افزوده در اجرای ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و… به طور کامل در اختیار مأموران مالیاتی قرار داده نشود، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موکول به رسیدگی جامع دوره مالیاتی مورد بحث و دوره های مالیاتی رسیدگی نشده قبل از آن و مشروط به عدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعی‌شده دوره یا دوره‌های قبل خواهد بود.

۴-اسناد و مدارک مثبته مورد نیاز جهت استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده:

الف – ارائه اسناد و مدارک حسابداری و اصل و تصویر پشت و روی پروانه صادرات قطعی و برگ خروجی صادرات قطعی؛

ب- ارائه اسناد و مدارک حسابداری و اصل و تصویر صورتحساب خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارضارزش افزوده که به خارج از کشور صادر شده؛

ج – ارائه دفاتر روزنامه و کل تحریرشده مربوط به سال صدور کالا؛

د- ارائه اسناد و مدارک حسابداری و اصل و تصویر اسناد و مدارک مثبته مربوط به سایر هزینه‌های مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با کالاهایی که به خارج از کشور صادرات قطعی شده‌؛

س- ارائه اسناد و مدارک حسابداری و اصل و تصویر پشت و روی پروانه واردات قطعی در مواردی که صادرات از محل مذکور صورت گرفته باشد.

تذکر: به منظور پیشگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی، در مواردی که کلیه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی در اختیار مأموران مالیاتی قرار می‌گیرد، مأموران مالیاتی می‌بایست پس از تطبیق اصل مدارک با تصویر آن، اصل برگ خروجی را پس از ممهور نمودن به مهر “برگ خروجی در اجرای ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توسط مؤدی ارائه گردید” به مؤدی عودت دهند.

۵-ادارات امور مالیاتی می‌بایست پس از دریافت مدارک فوق‌الذکر نسبت به تنظیم گزارش بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان در اجرای ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و …طبق فرم شماره (۳) در چارچوب مقررات (احراز صادرات، احراز اعتبار پرداختی، تسهیم اعتبار سهم صادرات، مشاهده ثبت رویدادها در دفاتر و …)، اقدام لازم را بعمل آورند به نحوی که حداکثر ظرف مدت مقرر و با رعایت سایر
مقررات، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به موجب فرم شماره (۴) انجام پذیرد.

۶- در مواردی که در اجرای ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و …، بابت صادرات قطعی کالاها، استردادموقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صورت می‌پذیرد، ادارات امور مالیاتی موظفند بلافاصله پس از
انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، رسیدگی به دوره‌/ دوره‌های مالیاتی که استرداد موقت
انجام شده است را در اولویت قرار دهند.

۷- چنانچه درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدی و همچنین ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران همزمان با انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه دوره مربوط باشد در اینصورت ادارات امور مالیاتی می‌بایست ظرف مهلت مقرر (یک‌ماه) جهت تعیین تکلیف نهایی پرونده مورد نظر، نسبت به رسیدگی کامل دوره مذکور اقدام نمایند. ضمناً در صورت وجود ابهام در مورد اصالت پروانه صادرات قطعی و برگ خروجی تسلیمی، استعلام ادارات امور مالیاتی از گمرک مربوطه در مهلت پیش بینی شده در قانون مزبور بلامانع خواهد بود.

۸- استرداد موقت موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و …، صرفاً در خصوص صادرات قطعی کالاها از سال ۱۳۹۴ به بعد بوده و قابل تسری به صادرات خدمات و استرداد سایر موارد نخواهد بود.

۹- استرداد مالیات و عوارض موصوف موکول به ثبت‌نام مؤدیان متقاضی استرداد در نظام مالیات برارزش افرودهخواهد بود.

۱۰-ادارات امور مالیاتی می‌بایست در تنظیم گزارش، نسبت به اظهارنظر در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده‌های کالاهای صادراتی، احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی و برگ خروجی کالای صادراتی و حصول اطمینان از صادرات قطعی کالا و همچنین محاسبه سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده به میزان صادرات انجام‌شده نیز اقدام نمایند.

۱۱-ادارات کل امور مالیاتی مکلف به تشکیل کارگروهی متشکل از یک نفر رئیس امور مالیاتی، یک نفر رئیس گروه مالیاتی و دو نفر کارشناس ارشد مالیاتی می‌باشند که کارگروه مذکور نیز موظف است قبل از هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان، کنترل‌های لازم را در خصوص احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی، برگ خروجی کالا و حصول اطمینان از صادرات قطعی، اعمال و در فرم شماره (۳) این دستورالعمل اظهارنظر نماید.

۱۲- هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان منوط به عدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعی‌شده دوره یا دوره‌های قبل می‌باشد.

۱۳- ادارات کل امور مالیاتی می‌بایست آمار استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده را در زیر منوی «ثبتاسترداد وجوه» از منوی «گزارشات استرداد ، وصول و انتقال» سامانه مدیران به نشانی www.evat.ir/admin ثبت نمایند.

اعتراض به مالیات و مراجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی

اعتراض به مالیات و مراجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی:
۱- مؤدی ظرف سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص می‌تواند به مندرجات برگ تشخیص اعتراض نماید. در ابتدا جهت تسریع نمودن رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اگر اداره مالیاتی مربوطه اسناد و مدارک را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد آن را تعدیل می‌نماید.
لذا در صورتی که موجبات رضایت مؤدی فراهم گردد ظهر برگ تشخیص به امضای مؤدی و مسئول مربوطه می رسد که اختلاف موجود بین مؤدی و دستگاه مالیاتی حل و فصل گردیده و پرونده مختومه می‌شود و مؤدی موظف به پرداخت مالیات متعلق خواهد بود. در غیر این صورت، پرونده جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد

۲- هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی:

هر هیئت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر تشکیل خواهد شد

رای هیات با اکثریت آرائ قطعی و لازم الاجرا است. مگر اینکه مودی ظرف ۲۰ (بیست) روز از تاریخ ابلاغ رای به وی، بطور کتبی اعتراض نماید که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ارسال خواهد شد

۳- هیئت حل اختلاف تجدید نظر:

رسیدگی در هیئت‌ها اصولا به صورت حضوری است و مؤدی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی می‌توانند در جلسه رسیدگی حاضر شوند. وقت جلسه بایستی به آنان ابلاغ گردد و تاریخ ابلاغ و روز جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. لیکن عدم حضور آنان مانع از رسیدگی هیئت نخواهد بود

رای هیات تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست، در این حالت حوزه مالیاتی می‌تواند بلافاصله پس از دریافت رای نسبت به صدور برگ قطعی اقدام نماید.

۴- شورای عالی مالیاتی:

مودی یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقص رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. (به شرط تامین وثیقه کافی نسبت به مبلغ مالیات)

۵- هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م:

در مورد مالیات‌های قطعی که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.

۶- دیوان عدالت اداری:

دیوان صلاحیت رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات کمیسیون‌های حل اختلاف یا شورای عالی مالیاتی یا کمیسیون مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر را دارد

هزینه های اعتبارات اسنادی LC

هزینه های اعتبارات اسنادی LC

۱- هزینه گشایش اعتبار در بانک گشاینده:

الف. مبلغ پیش پرداخت اعتبار اسنادی:

بانک گشایش کننده اعتبار در زمان گشایش با توجه به اعتبار خریدار (وارد کننده) قسمتی از مبلغ واردات (حدود ۱۱% ) ارزش پروفورما را از درخواست کننده دریافت می کند و مابقی را در زمان واریز اسناد و ظهر نویسی اسناد دریافت می کند.

ب. هزینه کارمزد گشایش اعتبار:

یک هزارم * نرخ ارز * ارزش پروفورما = کارمزد گشایش اعتبار

ت. هزینه کارمزد فروش ارز:

نیم هزارم *نرخ ارز * ارزش پروفورما = کارمزد فروش ارز

۲- هزینه های بانکی در ظهر نویسی اسناد:

الف. کارمزد فروش ارز در زمان ظهر نویسی
ب. کارمزد ظهر نویسی اسناد

نیم هزارم *نرخ ارز * تتمه مبلغ اعتبار (۹۰% باقیمانده) = کارمزد ظهر نویسی اسناد

ت. هزینه ارسال SWIFT معادل ۱۰۰/۰۰۰ ریال
ث. هزینه تمبر مالیالتی ۲۰/۰۰۰ ریال

۳- کارمزد ثبت سفارش

کارمزد ثبت سفارش = کارمزد ثبت سفارش نیم در هزار ارزش CFR کالاست به نرخ ارز مرجع وارداتی

نیم هزارم * نرخ ارز * CFR ارزش کالا

۴- حق بیمه باربری با توجه به ارزش کالا در پروفورما از فرمول زیر بدست می آید:

نکته: CFR = قیمت کالا در مقصد و FOB= قیمت کالا در مبدا حمل می باشد.

Insurance Rate
نرخ بیمه ی کالاست که با توجه به نوع بیمه بدست می آید.

I=(CFR +10% CFR ) * Insurance Rate
I=(FOB +20% FOB ) * Insurance Rate

۵- هزینه بازرسی

هزینه ی بازرسی معمولا بر مبنای خدمات ارایه شده تعیین می گردد. اگر این هزینه بر طبق کل ارزش کالا برآورد شود به طور کلی کمتر از نیم درصد کل ارزش محاسبه می شود، اما اگر بازرسی شامل فرایندهای پیچیده باشد هزینه با توافق دو طرف تعیین می گردد.

۶- هزینه های گمرکی

تعریف: وجوهی است که گمرک در ازای خدماتی که به صاحبان کالا ارائه می کند از صاحبان کالا اخذ می نماید.

الف. هزینه حقوق ورودی

تعریف: مجموع حقوق گمرکی به اضافه ی سود بازرگانی را می گویند.

حقوق گمرکی: به موجب قانون حق گمرکی کلیه ی کالاها ۴% ارزش ورودی آنهاست.

سود بازرگانی: وجوهی که گمرک از واردات کالا بنا بر تصویب دولت اخذ می کند. نرخ سود بازرگانی متغیر است و بستگی به نوع کالا و
سیاست دولت دارد و از جدول بدست می آید.

نحوه ی محاسبه ی ارزش کاال در گمرگ (Customs Value ):
ارزش خرید کالا در گمرک عبارتست از جمع مبلغ فاکتور (Invoice ) و
حق بیمه پرداختی (Insurance ) و کرایه حمل و باربندی (Freight ) و سایر هزینه ها از جمله هزینه ثبت سفارش و گشایش اعتبار D

CV = CIF + ( نیم هزارم) *CFR
یا بعبارت دیگر
CV = (C+I+F ) + D

حقوق ورودی نیز از فرمول زیر بدست می آید:
ID = (R%) * CV

مالیات حق الوکاله در سیستم حسابداری وکلا چگونه محاسبه می شود؟

مالیات حق الوکاله در سیستم حسابداری وکلا چگونه محاسبه می شود؟

مالیات حق الوکاله
همانطور که مستحضرید که مطابق ماده یک قانون مالیات های مستقیم اشخاص ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمد های تحصیل شده مشمول پرداخت مالیات می باشند . از جمله این اشخاص وکلا بوده که به عنوان صاحبان مشاغل موضوع بند(ب)مواد ۹۵ و ۹۶ قانون مذکور از آنان نام برده شده است ومکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی می باشند . وکلایی که اظهار نامه خود را طبق مقررات ودر مهلت مقررقانونی(تا پایان تیر ماه هرسال) تسلیم کنند تا میزان معافیت سالیانه موضوع ماده( ۱۰۱)قانون از پرداخت مالیات معاف ونسبت به مازاد آن طبق نرخ های مندرج در ماده (۱۳۱)مشمول مالیات خواهند شد.
ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌هاى مستقیم اشعار مى‌دارد:
وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف هستند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل ۵ درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد .
ـ در دعاوى و امورى که خواسته آنها مالى است ۵ درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه براى هر مرحله.

ـ در مواردى‌که موضوع وکالت مالى نباشد یا تعیین بهاء خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوى کیفرى که تعیین حق‌الوکاله به‌نظر دادگاه است ۵ درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آئین‌نامه حق‌الوکاله براى هر مرحله

ـ در دعاوى کیفرى نسبت به مورد ادعاى خصوصى که مالى باشد برطبق مفاد حکم بند الف فوق

ـ در مورد دعاوى و اختلافات مالى که در مراجع اختصاصى غیرقضائى رسیدگى و حل و فصل مى‌شود و براى حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصى مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتى و عوارض توسعه معابر شهردارى و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتى به‌شرح زیر:

ـ تا ده میلیون ریال مابه‌الاختلاف ۵ درصد
ـ تا سی میلیون ریال مابه‌الاختلاف ۴ درصد نسبت به مازاد ده میلیون ریال
ـ از سی میلیون ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ریال منظور مى‌شود و معادل ۵ درصد آن تمبر باطل خواهد شد. در صورتى‌که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوى به وکیل دیگرى واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روى وکالتنامه مربوطه نخواهد بود.
تبصره ۲ ماده ۱۰۳ (ق.م.م) بیان مى‌دارد:

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى و شرکت‌هاى دولتى و شهردارى‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهردارى‌ها مکلف هستند از وجوهى که بابت حق‌الوکاله به وکلاء پرداخت مى‌کنند ۵ درصد آن را کسر و بابت على‌الحساب مالیاتى وکیل ظرف مدت ده روز به حوزه مالیاتى محل پرداخت نمایند و نیازى به ابطال تمبر روى وکالتنامه نمى‌باشد.