نحوه حل اختلاف مالیاتی با رئیس امور مالیاتی

نحوه و شکل حل اختلاف مالیاتی با رئیس امور مالیاتی

در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اولین مرجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی بین مودی و ماموران مالیاتی رئیس امور مالیاتی می باشد .در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود در صورتی که مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلائل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. رییس امور مالیاتی موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوطه و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی نماید. در جریان رسیدگی پرونده توسط رییس اداره امور مالیاتی سه وضعیت ممکن است پیش آید.

الف- اگر دلائل و اسناد و مدارک ابرازی مودی برای از طرف اداره امور مالیاتی موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شود و نظر اداره مورد قبول مودی واقع شود رئیس امور مالیاتی مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و امضاء می نماید  و پس از ثبت آن جهت صدور برگ قطعی و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی ارجاع داده می شود.

ب- اگر دلائل و اسناد و مدارک ابرازی مودی برای از طرف اداره امور مالیاتی موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده نشود و نظر اداره مورد قبول مودی واقع شود رئیس امور مالیاتی مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و امضاء می نماید  و پس از ثبت آن جهت صدور برگ قطعی و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی ارجاع داده می شود.

ج- اگر دلائل و اسناد و مدارک ابرازی مودی برای از طرف اداره امور مالیاتی موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده نشود و نظر اداره مورد قبول مودی واقع نشود رئیس امور مالیاتی مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و امضاء می نماید  و پس از ثبت آن جهت تعین وقت از دبیر خانه هیئت های حل اختلاف مالیاتی و انجام امور قانونی بعدی به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می شود.

نکته ۱- مودیان مالیاتی که اعتراض خود را از طریق پست سفارشی ارسال می نمایند تاریخ تسلیم اعتراض به پست ، تاریخ تسلیم به مرجع مالیاتی ذیربط محسوب می گردد.

نکته ۲- در صورتی که برگ تشخیص مالیات به علت عدم حضور مودی در نشانی قانونی یا استنکاف از دریافت آن و یا به هردلیلی به صورت قانونی (نصب در محل)  ابلاغ شده باشد ، واحد مالیاتی موظف است پس از گذشت ۳۰ روز نسبت به ارسال پرونده به دبیر هانه هیئت های حل اختلاف اقدام نماید.

نکته ۳- اشخاص مجاز به حضور در جلسات حل اختلاف عبارتند از : ۱- شخص مودی (در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضای مجاز) ۲- وکیل مودی با وکالتنامه معتبر ۳- وراث ۴- کارمند حقوق بگیر با داشتن معرفی نامه و تایید واحد مالیاتی مربوط