تغییرات مالیات بر ارث

تغییرات مالیات بر ارث

مالیات بر ارث اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم

اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد ، مشمول مالیات بر ارث خواهد بود ، وراث برای استفاده از حقوق مالی و اموال باقیمانده از متوفی نظیر حقوق بازنشستگی ، دیه و نیز انجام هر گونه نقل و انتقال یا ثبت اموال و حقوق مالی و برداشت از حساب های بانکی متوفی ، ملزم به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهینامه واریز مالیات بر ارث می باشند .

طبقه بندی وراث

بر اساس ماده ۱۸ قانون مالیات های مستقیم (ق.م.م) وراث به سه طبقه تقسیم می شوند :

 1. وراث طبقه اول که عبارتند از : پدر ، مادر ، شوهر ، اولاد و اولاد اولاد .
 2. وراث طبقه دوم که عبارتند از : اجداد ، برادر ، خواهر و اولاد آن ها .
 3. وراث طبقه سوم که عبارتند از : عمو ، عمه ، دایی ، خاله و اولاد آن ها .

ردیف

اموال مشمول مالیات بر ارث

نرخ برای وراث طبقه اول

 
 

۱

سپرده های بانکی ، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار (به استثنای سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آن ها) , و سودهای متعلق به ان ها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آن ها

سه درصد (۳%)

 
 
 
 
 
 

۲

سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آن ها طبق مقررات مزبور

یک و نیم برابر (۵/۱) برابر نرخ های مذکور در تبصره یک و ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم * در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

 
 
 
 

۳

نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بند های مذکور به آن ها تصریح نشده است

ده درصد (۱۰%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

 
 
 

۴

نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری ، زمینی ، دریایی و هوایی

دو درصد (۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

 
 
 
 

اموال مشمول مالیات بر ارث ، نرخ های مالیاتی و نحوه اعمال آن ها

بر اساس ماده ۱۷  قانون مالیات های مستقیم ، اموال مشمول مالیات بر ارث و نرخ های مالیات بر ارث مربوط به متوفیان تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ و بعد از آن به شرح جدول زیر است :

 

۵

نسبت به املاک و حق واگذاری محل

یک و نیم برابر (۵/۱)  برابر نرخ های مذکور در ماده ۵۹  قانون مالیات های مستقیم** به ماخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به ماخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد ، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

 
 
 
 
 

۶

نسبت به اموال  دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در حارج از کشور واقع شده است

پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده است ، به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش ماترک که ماخذ محابه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است . در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به ماخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم ، از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها ، مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آن ها وصول می شود . بر اساس ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازار های خارج از بورس دارای مجوز ، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۰٫۵%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد .

**بر اساس ماده ۵۹ ق.م.م نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالکیا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق ، مشمول مالیات می باشد

 توضیحات مهم :

نرخ های مذکور در جدول ، برای وراث طبقه اول می باشد و برای وراث طبقه دوم مالیات بر نرخ معادل دو برابر و برای وراث طبقه سوم به نرخ معادل چهار برابر نرخ های مندرج در این جدول محاسبه و وصول خواهد شد .

در صورتی که متوفی و وراث ، تبعه خارجی باشند ، اموال و دارایی های متوفی که در ایران واقع است ، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود .

در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع ردیف های ۲ ، ۴ و ۵ جدول را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند ، علاوه بر مالیات بر ارث مشمول مالیات نقل و انتقال طبق مقررات مربوط خواهند بود .

 

اموال خارج از شمول مالیات بر ارث

اموال زیر مشمول مالیات بر ارث نمی باشند :

 • وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت ، مطالبات مربوط به خسارت اخراج ، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه های عمر و زندگی ، خسارت فوت و دیه .
 • اموالی که برای سازمان ها و موسسات مذکور در ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم ،مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تایید سازمان ها و موسسه های مذکور ، اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، دستگاه هایی که بوجه آن ها به وسیله دولت تامین می شود ، شهرداری ها و بنیاد ها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری می شود .
 • اثاث البیت محل سکونت متوفی
 • اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص ، مالکیت آن ها سلب و یا به صورت بلا عوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم قرار گرفته باشد (در صورتی که بابت سلب مالکیت ، عوضی داده شود ، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد ، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب خواهد شد ) .

معافیت وراث شهدای انقلاب اسلامی از مالیات بر ارث

وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث نخواهند بود .

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تایید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می باشد .

اظهارنامه مالیات بر ارث

بر اساس اصلاحیه مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم ، در مورد متوفیانی که تاریخ فوت آن ها ۱/۱/۱۳۹۵ و بعد از آن است ، به منظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک ، وراث (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آن ها موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت ، اظهارنامه ای حاوی کلیه ماترک با تعیین ارزش روز فوت و تصریح مطالبات و بدهی ها و انضمام مدارک ذیل به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم نماید :

 1. رونوشت یا تصویر گواهی شده کارت ملی و شناسنامه متوفی و وراث .
 2. رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی ها و مطالبات متوفی .
 3. رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراق که اثبات کننده حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوقمالی است .
 4. رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد .
 5. رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا قیم نامه در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود .
 6. رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط .
 7. گواهی حصر وراثت .

توجه : در مورد متوفیان قبل از تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ صدور گواهی حصر وراثت توسط مراجع قضایی ، منوط به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث به اداره امور مالیاتی و دریافت گواهی نامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث توسط وراث می باشد . لیکن در مورد متوفیان تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ و بعد از آن برای صدور گواهی حصر وراثت نیازی به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث نبوده و مراجع قضایی بدون در نظر گرفتن تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث می توانند اقدام به صدور گواهی حصر وراثت نمایند .

عدم تسلیم اضهارنامه مالیاتی از سوی وراث یا تسلیم اظهارنامه خارج از موعد مقرر ، موجب تعلق جریمه نخواهد بود . لیکن کسر هزینه های کفن و دفن ، واجبات و دیون محقق متوفی از ماترک مشمول مالیات مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی (ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی) با رعایت سایر مقررات مربوط می باشد .

نحوه رسیدگی به اظهارنامه مالیات بر ارث

برای آن دسته از وراث که اظهارنامه خود را موعد قانونی (ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی) تسلیم نمایند ، ارزش اموال و دارایی ها به بهای روز زمان فوت متوفی مورد ارزیابی قرار گرفته و گواهی مربوط به ترتیب زیر صادر می شود :

 • در صورتی که کل ارزش روز هنگام فوت ، اموال و دارایی های ارزیابی شده کمتر و یا مساوی دیون محقق متوفی ، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد ، اموال و دارایی هایی که مورد ارزیابی واقع شده اند ، مشمول مالیات موضوع ماده (۱۷) قانون نبوده و گواهی موضوع بند (ج) ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم به عنوان مراجع ذی ربط صادر خواهد شد .
 • در مواردی که ارزش روز هنگام فوت اموال و دارایی های ارزیابی شده بیش از دیون محقق متوفی ، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد ، جمع کل دیون ، واجبات و هزینه ها به ترتیب از ارزش روز (ارزش ارزیابی شده) اموال و دارایی های مشمول مالیات بر ارث (موضوع بندهای ۱ تا ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم) کسر ونسبت به آن بخش از اموال و دارایی ها که معادل ارزش دیون محقق متوفی ، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن می باشد ، گواهی مبنی بر بلامانع بودن ثبت ویا انتقال یا پرداخت یا تحویل دارایی غیر مشمول متوفی به عنوان مراجع ذی ربط صادر خواهد شد .
 • در صورتی که مودی در اجرای ماده (۱۷) قانون نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشد و پس از رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مشخص شود ، بابت کل ماترک یا بخشی از آن مشمول مالیات نمی باشد ، مالیات های پرداختی با ارائه اسناد و مدارک مثبته مطابق قانون مسترد خواهد شد .

بابت اموال و دارایی های مازاد بر هزینه های کفن و دفن ، واجبات و دیون محقق متوفی ، در زمان تسلیم و رسیدگی اظهارنامه ، مالیاتی محاسبه و دریافت نمی شود  لیکن در زمان دریافت ، انتقال و یا ثبت ، اموال مذکور به قیمت یا ارزش معاملاتی روز انتقال (حسب مورد) ، ارزیابی شده و مالیات مربوط تعیین و پس از پرداخت آن توسط مودی ، گواهی مربوط عنوان مراجع ذیربط ، صادر خواهد شد .

در مورد مودیانی که در مهلت قانونی ، نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام ننموده اند ، ماترک متوفی در زمان دریافت ، انتقال و یا ثبت ، طبق مقررات ماده (۱۷) قانون مالیات های مستقیم به قیمت یا ارزش معاملاتی روز انتقال ارزیابی شده و مالیات مربوط بدون کسر هزینه های کفن و دفن ، واجبات و دیون محقق متوفی ، تعیین و پس از پرداخت آن  توسط مودی ، گواهی مربوط عنوان مراجع ذیربط ، صادر خواهد شد .

توجه : گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم حسب مورد به درخواست مودی صادر خواهد شد و امکان درخواست صدور گواهی برای هر یک از اموال و دارایی ها به نفکیک به صورت موردی وجود دارد .

مراجع حل اختلاف مالیاتی

در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت دار و مودیان ایجاد گردد ، با اعتراض مودی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رای قطعی مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات های مستقیم) ملاک عمل قرار می گیرد .

توجه :

 • اطلاعات مندرج در اینجا صرفا در مورد متوفیان تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ و بعد از آن می باشد .
 • وراث متوفیانی که تاریخ فوت آن ها ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ و قبل از آن باشد ، از نظر تکالیف قانونی ، مشمول اصلاحیه مصوب ۱۳/۴/۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم نمی باشند . لذا این مودیان می بایست منفردا یا مجتمعا ، ظرف مدت شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی اقلام ماترک ، بهای زمان فوت این اقلام و بدهی های متوفی را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند و ظرف مدت سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه ، مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه به عنوان علی الحساب پرداخت نمایند .

مالیات بر ارث اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم

مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای پیمانکاری

مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای پیمانکاری

این نوشته به گردش عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده در فعالیت های مرتبط با موسسات پیمانکاری می پردازد . موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر راه سازی ، سد سازی ، اسکله و بندر سازی ، نصب خطوط پست های فشار قوی و انتقال نیرو ، کشتی سازی ، هواپیما سازی و …. را با قرارداد به موسسات پیمانکاری ساخت و ساز واگذار می کنند . شرکت پیمانکاری ساخت و سازی را در نظر می گیریم که مسئولیت اجرای کامل عملیات سد سازی موضوع پیمان خود را تا تکمیل نهایی آن به عهده می گیرد .

فرض می شود در یک دوره مالیاتی سه ماهه مالیات بر ارزش افزوده شرکت مورد نظرگردش مالی به قرار ذیل داشته باشد :

شرکت پیمانکاری مورد نظر مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان پیش پرداخت از کارفرمای خود دریافت میکند . به دلیل اینکه دریافت یا ارائه خدمات انجام نشده است ، این معامله مشمول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نمی شود .

در دوره سه ماهه مالیات بر ارزش افزوده ، پیمانکار مورد نظر ، در ارتباط با پیش پرداخت مبلغی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از کارفرما دریافت نمی کند .

در دفتر روزنامه شرکت پیمانکاری ثبت ذیل درج می شود :

                                                                                               دفتر روزنامه                                                                                             

بستانکار

بدهکار

شرح

ردیف

 

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 موجودی نقد

۱

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

پیش دریافت ها   

۲

بابت دریافت مبلغ پیش پرداخت قرارداد

 

گردش مالی یک دوره سه ماهه شرکت پیمانکاری به قرار ذیل می باشد :

الف ) ارائه خدمات

فعالیت های مودیان مشمول مرحله اول و ثبت نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده در قالب پیمان های دسته دوم (در فعالیت های پیمانکاری) ، از جمله ارائه خدمات محسوب می شود و مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده است . به استناد مفاد مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مودیان مشمول مرحله اول مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون ، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام شده ، صادر و مالیات و عوارض متعلق را در ستون وخصوص درج و وصول نمایند . شرکت پیمانکاری مورد نظر ، با توجه به اطلاعیه فراخوان مرحله اول نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده است . در این راستا شرکت فوق مکلف به رعایت ترتیبات یاد شده ( صرفنظر از تعلق علی الحساب مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم توسط کارفرما به صورت وضعیت های صادره ) خواهد بود . در اواخر دوره شرکت پیمانکاری مورد مثال صورت وضعیتی به صورت ذیل برای کارفرما صادر می نمایند . شرکت کارفرما صورت وضعیت را تایید و کسوراتی مانند ۱۰ درصد سپرده حسن انجام کار ، حق بیمه پیمان ، مالیات تکلیفی و ۱۰ درصد پیش پرداخت انجام شده را از مبلغ صورت وضعیت کسر می کند .

صورت وضعیت دوره مذکور به صورت ذیل می باشد :

شرکت پیمانکاری                                                                              شماره  :                              

صورت وضعیت تایید شده                                                                       تاریخ :                                

 مبالغ به ریال :                                                               

مبلغ

شرح

۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ صورت وضعیت

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مالیات بر ارزش افزوده متعلقه       

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

عوارض متعلقه

با فرض اینکه صورت وضعیت فوق بدون هیچ گونه تغیری مورد تایید کارفرما قرار میگیرد در دفتر روزنامه شرکت پیمانکاری , ثبت روزنامه ذیل صورت می پذیرد .

دفتر روزنامه

بستانکار           

بدهکار       

شرح                                    

ردیف   

 

۵۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰   

وجه نقد / بدهکاران                                               

  1     

 

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰    

پیش دریافت ( ۱۰% صورت وضعیت )                        

۲     

 

       80.000.000

سپرده حسن انجام کار (۱۰% صورت وضعیت)               

۳     

 

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰    

پیش پرداخت مالیات (مالیات تکلیفی پیمان، ۵% صورت وضعیت ) 

۴     

 

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰    

پیش پرداخت بیمه ( بیمه پیمان ، ۵% صورت وضعیت )             

۵     

۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰       

 

صورت وضعیت تایید شده 

 

۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰        

 

مالیات بر ارزش افزوده فروش                                          

۳     

بابت ثبت صورت وضعیت تایید شده                                                                                                                    

 

ملاحظه می گردد که این شرکت پیانکاری در یک دوره مالیاتی سه ماهه با توجه به ارائه خدمات سد سازی و دریافت مبالغ مربوطه ، ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال را به صورت پیش پرداخت دریافت نموده است و جمعا مبلغ ۸۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با اخذ مالیات بر ارزش افزوده به ماخذ مبلغ صورت وضعیت صادر شده ، از کارفرمای خود وصول می نماید . تمامی مالیات های وصولی حکم بدهی مالیاتی یا بستانکاری سازمان امور مالیاتی را دارد و باید در پایان دوره ، تسویه حساب مربوطه توسط این شرکت پیمانکاری با ارائه اظهارنامه پایان دوره صورت پذیرد .

ب خرید کالاها و خدمات

شرکت پیمانکاری مورد نظر در راستای انجام فعالیت اقتصادی خود برای ارائه خدمات سد سازی ، نیازمند دریافت یا خرید برخی کالاها و خدمات می باشد که چنانچه این کالاها و خدمات را از سایر مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده خریداری نماید ، در هنگام خرید ۳ درصد کل قیمت خرید خود را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت خواهد کرد. تمامی این ۳ درصد پرداختی حکم اعتبار یا پیش پرداخت مالیات را برای وی خواهد داشت که از محل مالیات های دریافتی در هنگام فروش قابل کسر است .

شرکت پیمانکاری مذکور طی دوره مالیاتی فرض شده ، اقدام به خرید برخی کالاها و خدمات به قرار زیر نموده است :

۱ ) این شرکت پیمانکاری طی فرایند خدماتی خود اقدام به واردات ماشین الات می نماید . در هنگام ورود مواد اولیه از گمرک معادل ۳ درصد ارزش گمرکی حقوق ورودی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به گمرک پرداخت می نماید. گمرک موظف است ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده را قبل از ترخیص ، از واردکنندگان وصول و در پروانه های گمرکی و یا فرم های مربوط حسب مورد درج نماید .

 

ثبت حسابداری این صورت حساب ها در دفتر روزنامه کارخانه به شرح زیر است :

دفتر روزنامه                                                           

      بستانکار                            

بدهکار            

شرح                                 

ردیف  

 

      60.000.000    

ماشن الات                                                              

۱    

 

       1.800.000         

مالیات بر ارزش افزوده خرید                                         

۲    

۶۱٫۸۰۰٫۰۰۰      

 

بانک / بستانکاران   

۳    

                                   جهت واردات ماشین الات و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به گمرک                                                                   

 

۲ ) شرکت پیمانکاری مذکور طی دوره مالیاتی در راستای فعالیت اقتصادی خود خدمات تعمیرات و نگهداری ماشین الات از شرکت سرلک صنعت دریافت می نماید و صورتحسابی حاوی مشخصات متعاملین ، مشخصات مورد معامله ، قیمت مورد معامله و در نهایت مالیات بر ارزش افزوده آن ، از شرکت سرلک دریاف می دارد . ترتیب درج اطلاعات و تکمیل صورت حساب ها باید طبق دستورالعمل صدور صورت حساب فروش کالاها و ارائه خدمات باشد .

شرکت پیمانکاری مورد نظر در هر بار دریافت خدمت تعمیرات و نگهداری ماشین الات صورتحسابی مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به قرار ذیل دریافت می کند .

صورتحساب

خریدار : شرکت پیمانکاری                                                        

شماره اقتصادی :                                                                    

شماره ثبت / ملی :                                                                  

    فروشنده : شرکت سرلک صنعت                                         

شماره اقتصادی :                                                               

شماره ثبت / ملی :                                                                       

جمع مبلغ       

و مالیات و عوارض  

مالیات و عوارض  

مبلغ کل     

      شرح                                                   

ردیف      

    10.300.000                         

۳۰۰٫۰۰۰     

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

دریافت خدمات تعمیرات و نگهداری ماشین الات

۱        

 

ثبت حسابداری این صورت حساب در دفتر روزنامه شرکت پیمانکاری به شرح زیر است :

دفتر روزنامه                                                           

      بستانکار                            

بدهکار            

شرح                                 

ردیف  

 

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰           

هزینه دریافت خدمات تعمیرات و نگهداری ماشین الات        

۱    

 

۳۰۰٫۰۰۰               

مالیات بر ارزش افزوده خرید                                         

۲    

۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰      

 

بانک / بستانکاران   

۳    

بابت دریافت خدمات تعمیرات و نگهداری ماشین الات                                                                                                                         

 

۳ ) شرکت پیمانکاری مذکور طی دوره مالیاتی در راستای فعالیت اقتصادی خود اقدام به خرید مواد و مصالح (سیمان ، بتن ، آهن …. ) می نماید و صورتحسابی حاوی مشخصات متعاملین ، مشخصات مورد معامله ، قیمت مورد معامله و در نهایت مالیات بر ارزش افزوده آن ، دریافت می دارد . ترتیب درج اطلاعات و تکمیل صورت حساب ها باید طبق دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالاها و ارائه خدمات باشد .

شرکت پیمانکاری مورد نظر بابت خرید مواد و مصالح (سیمان ، بتن ، آهن … ) ، صورتحسابی به قرار ذیل دریافت می نماید :

صورتحساب

خریدار : شرکت پیمانکاری                                                        

شماره اقتصادی :                                                                    

شماره ثبت / ملی :                                                                  

    فروشنده : شرکت فروشنده مواد و مصالح                               

شماره اقتصادی :                                                                

شماره ثبت / ملی :                                                                       

جمع مبلغ       

و مالیات و عوارض  

مالیات و عوارض  

مبلغ کل     

      شرح                                                   

ردیف     

۷۲٫۱۰۰٫۰۰۰              

۲٫۱۰۰٫۰۰۰    

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ 

خرید مواد و مصالح (سیمان ، بتن ، آهن … )       

۱        

 

و ثبت حسابداری این صورت حساب در دفتر روزنامه شرکت پیمانکاری به شرح زیر است :

دفتر روزنامه                                                           

      بستانکار                            

بدهکار            

شرح                                 

ردیف  

 

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰           

موجودی مواد و مصالح (سیمان ، بتن ، آهن … )                   

۱    

 

۲٫۱۰۰٫۰۰۰             

مالیات بر ارزش افزوده خرید                                         

۲    

۷۲٫۱۰۰٫۰۰۰        

 

بانک / بستانکاران   

۳    

پرداخت بابت خرید مواد و مصالح (سیمان ، بتن ، آهن … )                                                                                                         

 

۴ ) شرکت پیمانکاری مورد نظر در راستای انجام فعالیت اقتصادی برای ارائه خدمات ، اقدام به دریافت خدمات مشاوره فنی مهندسی از یک شرکت مشاوره می نماید و در قبال آن حق الزحمه مشاوره ای با توجه به صورت حساب ذیل می پردازد .

صورتحساب

خریدار : شرکت پیمانکاری                                                         

شماره اقتصادی :                                                                    

شماره ثبت / ملی :                                                                  

فروشنده : شرکت مشاوره فنی مهندسی                                    

شماره اقتصادی :                                                               

شماره ثبت / ملی :                                                                       

جمع مبلغ       

و مالیات و عوارض  

مالیات و عوارض  

مبلغ کل     

      شرح                                                   

ردیف     

۱۵٫۴۵۰٫۰۰۰              

۴۵۰٫۰۰۰     

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ 

خدمات مشاوره فنی مهندسی                         

۱        

 

ثبت حسابداری صورتحساب فوق به صورت ذیل می باشد :

دفتر روزنامه                                                           

      بستانکار                            

بدهکار            

شرح                                 

ردیف  

 

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰           

حق مشاوره فنی مهندسی                                            

۱    

 

۴۵۰٫۰۰۰               

مالیات بر ارزش افزوده و عوارض خرید                             

۲    

۱۵٫۴۵۰٫۰۰۰      

 

نقد / بانک       

۳    

پرداخت بابت خرید مواد و مصالح (سیمان ، بتن ، آهن … )                                                                                                         

 

با توجه به گام اول تا چهارم ملاحظه می گردد که این شرکت پیمانکاری در یک دوره مالیاتی سه ماهه جهت ارائه خدمات سد سازی عملا اقدام به خرید و دریافت کالاها و خدمات مختلف نموده است و در هر بار خرید ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می نماید . شرکت پیمانکاری مذکور طی این دوره مالیاتی سه ماهه  جمعا به میزان ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خرید کالا و خدمات مشمول دارد  و مالیات بر ارزش افزوده های پرداختی طی دوره وی نیز کلا معادل مبلغ ۴٫۶۵۰٫۰۰۰ ریال بوده که به فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات پرداخت کرده است . تمامی مالیات های پرداختی حکم اعتبار مالیاتی و یا بدهکاری سازمان امور مالیاتی را دارد و باید در پایان دوره تسویه حساب مربوطه با ارائه اظهارنامه پایان دوره صورت پذیرد .

در پایان دوره مالیاتی سه ماهه شرکت پیمانکاری مذکور به دلیل اینکه به عنوان مودی مالیات بر ارزش افزوده اقدام به ثبت نام نموده است مکلف به ارائه اظهارنامه دوره ای یا فصلی خود بابت گردش مالی سه ماهه گذشته می باشد . بنابراین در پایان دوره با توجه به اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده شرکت پیمانکاری مورد مثال مجموع کل مالیات های پرداختی طی دوره را از مجموع کل مالیات بر ارزش افزوده دریافتی کسر و چنانچه مانده بدهی داشته باشد آن را به عنوان مالیات قابل پرداخت به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می نماید .

ثبت حسابداری اظهارنامه پایان دوره در دفتر روزنامه شرکت پیمانکاری مورد نطر به شرح ذیل است :

دفتر روزنامه                                                           

      بستانکار                            

بدهکار            

شرح                                 

ردیف  

 

۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰      

مالیات بر ارزش افزوده فروش                                        

۱    

۴٫۶۵۰٫۰۰۰      

 

مالیات بر ارزش افزوده خرید 

۲    

۱۹٫۳۵۰٫۰۰۰     

 

وجوه نقد                     

۳    

     ثبت اظهارنامه پایان دوره                                                                                                                                                  

 

آدرس تلفن اداره دارایی وامور مالیاتی شهر و استان تهران

آدرس تلفن ادارات دارایی تهران

معاونت ارزش افزوده : خیابان استاد نجات الهی – قبل از سمیه – تلفن : ۸۸۸۰۶۳۴۰
شهر و استان تهران : خیابان ولی عصر – بالاتر از میرداماد – خیابان سرو – پلاک ۶۰ – تلفن : ۴-۸۸۱۹۷۹۶۰۷
اداره دارایی (مودیان بزرگ) : شهرک غرب – خیابان شهید دادمان – جنب پمپ بنزین – 88573739
مرکز تهران : خیابان قائم مقام – میدان شعاع – نبش گلریز – پلاک ۹۱ – تلفن : ۳-۸۸۳۸۱۴۶۲۷
شمال تهران : خیابان میرداماد – بعد از مسجد الغدیر – پلاک ۱۵۱ – تلفن : ۲۲۲۶۹۰۲۰۷
جنوب تهران : اتوبان بعثت – پشت ترمینال جنوب – خیابان خزانه بخارایی – جنب مسجد قدس – تلفن : ۷-۵۵۳۳۷۰۲۲
شرق تهران : میدان رسالت – اول خیابان نیرو هوایی – نبش خیابان کمند – تلفن : ۸-۷۷۸۹۳۳۷۱
غرب تهران : خیابان آزادی – بعد از استاد معین – خیابان دکتر هوشیار – کوچه مازیار – پلاک ۶۹ – تلفن : ۱-۶۶۰۲۴۴۲۰
وصول و اجرا : خیابان ولی عصر – جنب پارک ساعی – اول خیابان ۲۳ – کوچه جهانتاب – پلاک ۱ – تلفن : ۸۸۷۷۱۴۳۷
ارزش افزوده شهر تهران : خیابان کارگر – خیابان آذربایجان – خیابان سلیمانی جنوبی – پلاک ۱۴ – تلفن : ۶۶۹۴۹۷۹۸
هیأت حل اختلاف : خیابان مطهری – روبروی سنایی – تلفن : ۸۸۷۱۶۹۷۰

آدرس تلفن ادارات دارایی ( امور مالیاتی) استان تهران
ارزش افزوده استان تهران : میدان ونک – چهارراه جهان کودک – خیابان نلسون ماندلا (جردن) – تلفن : ۸۸۲۰۶۰۴۰
شمیرانات شمال استان تهران: میدان ونک – گاندی جنوبی –کوچه ۲۵ – تلفن : ۸۸۱۹۲۸۲۱
شرق استان تهران : رودهن – خیابان امام – بوستان یازده – جنب شهرداری – تلفن : ۷۶۵۱۳۸۰۰
جنوب استان تهران : شهر ری – نرسیده به میدان شهرداری –انتهای کوچه رفاه – تلفن : ۴- ۵۵۹۶۲۹۹۲
غرب استان تهران : شهریار – شهرک اداری اندیشه – جنب دادگستری – تلفن : ۶۵۲۲۵۰۵۲

آدرس تلفن ادارات دارایی تهران – آدرس تلفن ادارات دارایی تهران – آدرس تلفن ادارات دارایی تهران

post

مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی

ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی

به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‏گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازارکار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ه‏ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می‏شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید:
۱ ــ منطقه آزاد جزیره کیش
۲ ــ منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع به هم پیوسته در ضلع شمال شرق جزیره
۳ ــ منطقه آزاد چابهار
۴ ــ منطقه آزاد انزلی
۵ــ منطقه آزاد ارس
۶ــ منطقه آزاد اروند
۷ــ منطقه آزاد ماکو

نظر به اینکه چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موجب بروز سوالاتی برای ادارات امور مالیاتی و مؤدیان گرامی گردیده،لذا به منظور ایجاد رویه واحد،اجرای صحیح مقررات و به استناد مفاد مواد(۶)،(۷)،(۱۳)و (۵۲) قانون مذکور مقرر می دارد:

۱٫ مبادلات کالا و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی باشد.

۲٫صادرات کالا ها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی باشد.

۳٫ واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد.

شایان ذکر است به استناد مفاد ماده(۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالاها و خدمات صرفاً به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی،مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آن ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک( در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می گردد.

آئین نامه تحریر دفاتر موضوع قانون جدید مالیاتهای مستقیم ماده ۶ – تکالیف مودیان در خصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک

فصل پنجم : تکالیف مودیان در خصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک
ماد ۶ – مقررات مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک :
الف – صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می گیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه – الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد زیر می با شند :
۱- رویدادهای مالی باید بر اساس استانداردهای حسابداری و روزنامه به ترتیب تاریخ وقوع در دفاتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد .
۲- مودیانی که دفاتر دستی نگهداری می نمایند ، مکلفند برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذی ربط ثبت شده استفاده نمایند . در مواردی که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی مودیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید ، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طی همان سال می باشند .
۳- مودیان برای استفاده از سیستم الکترونیکی (نرم افزار) جهت ثبت رویداد های مالی خود ، مکلفند از نرم افزارهای مورد قبول که دارای ویژگی ها ، معیارها و ضوابط اعلامی سازمان باشد استفاده نمایند . سازمان موظف است ویژگی ها ، معیارها و ضوابطی که نرم افزار باید دارا باشد را اعلان عمومی کند .
۳-۱- استفاده از نرم افزارهای قبلی به مدت سه سال پس از لازم الاجراء شدن اصلاحیه قانون (۰۱ /۰۱/ ۱۳۹۵) مجاز خواهد بود . استفاده از نرم افزارهای مذکور بعد از مهلت فوق الذکر منوط به مطابقت آن با ویژگی ها ، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان است .
مودیان مکلفند تا قبل از مطابقت نرم افزار مورد استفاده با ویژگی ها ، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان ، حداقل ماهی یک بار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند .
در اجرای این بند ، سازمان می تواند به منظور بررسی انجام وظایف محوله از ظرفیت علمی و تخصصی اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی استفاده نماید .
۴- نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است .
۵- اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از ثبت دفاتر در مراجع قانونی ذی ربط در صورت احراز ، خللی بع اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد .
۶- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) در دفاتر دفاتر دستی ممنوع است .
۷-دفاتر و اسناد حسابداری می باید بر اساس واحد پول رایج کشور و همچنین به زبان فارسی تحریر گردد .
۸- در مواردی که دفاتر موضوع این آیین نامه توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی ویا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مودی خارج شود ، صاحب دفاتر می باید از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف دو ماه دفاتر جدید ثبت و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید تحریر کند و تاخیر تحریر عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .
۹- تاخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود .
۱۰- اشخاصی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری مورد عمل ، خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر ثبت شده باشند ، لااقل سالی یک بار (تا قبل از بستن حسابها ) و در غیر این صورت عملیات هر ماه را تا پایان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند .
۱۱- ثبت دفاتر ، ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ ثبت هیچگونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد ، مجاز است .
۱۲- ارائه دفاتر سفید و نانویس در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب می شود .
۱۳- مودیان مکلف به نگهداری دفاتر ، باید نسبت به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و در صورت درخواست اداره امور مالیاتی ، ارائه نمایند . در مورد نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک به صورت ماشینی ، اطلاعات باید به همان قالبی (فرمتی) که تولید ، ارسال یا دریافت شده ، نگهداری شود .
ب – صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار می گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمد ها و اسناد خرید کالا ، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی ، نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را به صورت ماهانه و سالانه در چهارچوب فرم های مربوط تنظیم نمایند .
نکته مهم :
فرم های مربوط به این گروه عبارتند از :
 صورت درآمد و هزینه ماهیانه مودیان گروه دوم : در این فرم ریز درآمد و هزینه مودی در هر ماه درج می شود .

 صورت درآمد و هزینه ماهیانه مودیان گروه دوم : اعداد مربوط به ستون جمع “صورت درآمد و هزبنه ماهیانه” به این فرم انتقال می یابد .
پ – صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار می گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه های انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هرینه سالانه خود را به شرح فرم ” خلاصه درآمد و هزینه سالانه مودیان گروه سوم ” تنظیم نمایند .
ت – مودیانی که رویداد های مالی خود را به صورت ماشینی (مکانیزه – الکترونیکی) ثبت و نگهداری می نمایند (به استثنای مودیان گروه اول) نیازی به ارائه دفاتر به صورت دستی ندارند . نکهداری اسناد و مدارک حساب به صورت ماشینی یا دستی الزامی است .

تکالیف مودیان در خصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک
Untitled

آئین نامه تحریر دفاتر موضوع قانون جدید مالیاتهای مستقیم ماده ۳ ۴ ۵ – انواع فرم اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل

فصل سوم : اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آن
ماده ۳ – فرم اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه برای هر یک از گروه های اول ، دوم و سوم باید حداقل شامل موارد زیر باشد :

گروه اول گروه دوم گروه سوم
۱- اطلاعات هویتی : ۱- اطلاعات هویتی : ۱- اطلاعات هویتی :
۱-۱- اطلاعات هویتی و مکانی . ۱-۱- اطلاعات هویتی و مکانی . ۱-۱- اطلاعات هویتی و مکانی .
۲-۱- مجوزهای فعالیت اقتصادی . ۲-۱- مجوزهای فعالیت اقتصادی . ۲-۱- مجوزهای فعالیت اقتصادی .
۲- درامد مشمول مالیات ، بخشودگی های مالیاتی ، معافیت های قانونی و مالیات متعلق. ۲- درامد مشمول مالیات ، بخشودگی های مالیاتی ، معافیت های قانونی و مالیات متعلق. ۲- درامد مشمول مالیات ، بخشودگی های مالیاتی ، معافیت های قانونی و مالیات متعلق.

۳- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره . ۳- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره . ۲-۱- خلاصه درامد و هزینه ( اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط ) .
۴ – واردات و صادرات کالاها و خدمات . ۴- صورت درامد و هزینه ( اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط ) .
۵ – صورت حساب سود و زیان . ۲-۲- اطلاعات شرکاء .
۶ – ترازنامه . ۵- اطلاعات اموال و داراییها مربوط به فعالیت شغلی . ۳-۲- اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی .
۷- اطلاعات شرکاء . ۶- اطلاعات شرکاء .
۸ – اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی . ۷ – اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی .

تبصره : در مواردی که هر یک از اقام اطلاعاتی فرم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل برای هر یک از مودیان فاقد موضوعیت باشد ، عدم نکمیل آن خللی به اعتبار اظهارنامه وارد نخواهد کرد .
ماده ۴ – مودیان موضوع این آیین نامه مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی (به صورت انفرادی یا مشارکت ) در موعد مقرر قانونی به صورت الکترونیکی از طریق درگاه های الکترونیکی سازمان تسلیم نمایند . سازمان می تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیر الکترونیکی را بپذیرد .
تبصره : تسلیم اظهارنامه در اجرای ۱۷۸ قانون مورد پذیرش می باشد .
فصل چهارم : مشخصات دفاتر
ماده ۵ – انواع دفاتر موضوع این آیین نامه عبارتند از :
۱- دفتر روزنامه ۲- دفتر کل ۳- دفتر روزنامه و کل مشترک ۴ – دفتر معین ۵- سایر دفاتر
2e2843e2ade511d88df42c8a44a73c77_XL