نحوه رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی

نحوه رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی – بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۹

شرح اقدام کمیته / مودی / اداره امور مالیاتی
۱- تشکیل کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی این کمیته در صورت وجود هر گونه ابهام مالیاتی و یا اجرایی در خصوص مسایل مرتبط با صورت حساب های غیر واقعی مکلف به بررسی و اتخاذ تصمیم در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه میباشد.
۲- خرید مودی از اشخاص فاقد اعتبار چنانچه مودی در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام کند ، با احراز ادعای مودی و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلق به فروشنده واقعی ، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.
۳- فروش مودی به اشخاص فاقد اعتبار چنانچه مودی در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی خریدار واقعی یا خدمت را معرفی کند ، با احراز موضوع و پس از صدور صورتحساب اصلاحی ، ارزش بها کالا و خدمت فروش رفته به عنوان بها کالای خریداری شده توسط خریدار واقعی محسوب و مالیات و عوارض پرداخت شده بابت فروش مذکور نیز به عنوان اعتبار مالیاتی یا یا بخشی از بهای تمام شده کالای خریداری شده خریدار واقعی کالا یا خدمات ، مورد منظور خواهد شد.
۴- عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی کالا یا خدمت توسط مودی اداره امور مالیاتی باید مراتب این موضوع را به همراه مستندات مربوطه به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش کند تا نسبت به اقامه دعوی نزد مراجع صالح قضایی اقدام شود.
جرایم ماده ۱۶۹ ق.م.م و ماده ۲۲ ق.م.ا از مودی قابل مطالبه خواهد بود.
در صورت اریه صورت حساب های غیر واقعی برای عملکرد یا دوره های سال ۹۹ به بعد ، به عنوان مودی پر ریسک تلقی خواهند شد.
۵- معرفی فروشنده یا خریدار واقعی پس از قظعیت پرونده مالیات عملکرد یا مالیات بر ارزش افزوده پس از طی مراحل مذکور در بندهای ۲ و ۳ ، برابر مقررات تبصره ماده ۱۵۷ ق.م.م مربوط به مالیات عملکرد و بخشنامه های صادره سازمان در خصوص مالیاتی بر ارزش افزوده ، اقدام شود.
۶- چنانچه اداره امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیاتی ، مشکوک به انجام معاملات غیر واقعی با مودیان صوری که در فهرست اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی درج شده در سامانه های سازمان نمیباشد ، برخورد نماید اداره امور مالیاتی موظف اند جهت شناسایی و راستی آزمایی طرف های معامله مراتب را به همراه مستندات مربوط به کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی ارسال کنند.
نتیجه رسیدگی در صورت تایید ، از طریق اداره ذیربط به اداره کل فناوری اطلاعات ارسال و در سامانه های موجود در سازمان امور مالیاتی بارگزاری میشوند.
در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۴۷ ق.م.م از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی ، نزد مراجع صالح قضایی اقامه دعوی صورت میپذیرد.
پس از ثبت مودی به عنوان مودی فاقد اعتبار ، هر گونه تغییر اطلاعات در سامانه های ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق.م.م ، منحصرا با نظر کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی در ادارات کل مالیاتی هست.
توجه : با توجه به اینکه مودیان صوری دارای فعالیت واقعی نیستند ، در مواردی که مستندات با اطلاعیه ای مبنی بر فعالیت آنها به ادارات امور مالیاتی واصل شود ، انجام براورد بیش از ارقام مندرج در اطلاعیه های واصله موضوعیت نداشته و باید صرفا مستندات واصله را مبنای اقدامات مالیاتی قرار داد.