معافیت موضوع قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمدهای ‎خدماتی ‎بیمارستان‎ها، ‎هتلها ‎و ‎مراکز ‎اقامتی ‎گردشگری

معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمدهای ‎خدماتی ‎بیمارستان‎ها، ‎هتلها ‎و ‎مراکز ‎اقامتی ‎گردشگری

۱-میزان معافیت:

الف) صد در صد درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری، اشخاص حقوقی غیر دولتی:
در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰سال ودر سایرمناطق به مدت ۵ سال
ب) در صورت استقرار در شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی:
در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۳سال ودر سایرمناطق به مدت ۷ سال به نرخ صفر مشمول مالیات است.

۲-شرایط لازم برای احراز و اعمال معافیت:

الف) صدور مجوز از مراجع قانونی ذی ربط، از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ و به بعد
ب) عدم استفاده از معافیت موضوع بند ث ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای احداث بیمارستان، هتل و مراکز گردشگری
پ) ابراز درآمد (درآمدهای کتمان شده از شمول این مقررات خارج است)
ج) تعلق مالکیت بیمارستانها، هتلها و مراکزاقامتی به اشخاص حقوقی غیردولتی
د) تسلیم اظهارنامه، دفاترقانونی و اسناد و مدارک حسابداری

۳-موارد قابل توجه:

الف) منظور از درآمد ابرازی جمع کل فروش و سایر درآمدهای ابرازی می باشد و هزینه های برگشتی مربوط به درآمدهای ابرازی تاثیری بر میزان معافیت ندارد.
ب) محاسبه مالیات با نرخ صفر صرفا درخصوص درآمد ابرازی خدمات بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی و به سایردرآمدهای واحدهای مذکور نمی باشد.
پ) درآمدهای کتمان شده مشمول نرخ صفرنمی باشد.
ج) بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می باشند.
د) درآمد ابرازی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی متعلق به اشخاص حقوقی دولتی و اشخاص حقیقی مشمول نرخ صفر نمی باشد.
www.moshavermaliati.irمعافیت مالیاتی

موارد موجب رد دفاتر

موارد زیر موجب رد دفاتر می شود:

۱- در صورتی که دفاتر ارایه شده نزد مراجع ذی ربط به ثبت نرسیده باشد یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
۲- عدم ثبت یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز .
۳- تاخیر تحریر دفاتر روزنامه بیش از ۱۵ روز و تاخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در این آیین نامه.
۴- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات این آیین نامه .
۵- در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مودی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تایید بالاترین مسیول اداره امور مالیاتی ذی ربط قرار نگیرد.
۶- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با اطلاعات موجود در سیستم های ماشینی در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.
۷- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه .
۸- عدم ارایه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت شده اعم از تحریر شده و نانویس.
۹- تغییر نرم افزار حسابداری مورد استفاده در طی سال مالیاتی بدون اطلاع قبلی اداره امور مالیاتی ذی ربط.
۱۰- تغییر روش نگهداری دفاتر اسناد حسابداری از ماشینی به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی.
۱۱- تحریر دفاتر به غیر از پول رایج کشور و زبان فارسی.
۱۲- حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی.

تبصره – در مورد بند ۷ این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد.
ماده ۱۷ – هیات ۳ نفری حسابرسان بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م در صورتی که با توجه به دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استاندارد های حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقیعت امر احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید ، مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند.

تبصره – در اجرای مقررات تبصره ماده ۹۷ ق.م.م مفاد این فصل به مدت ۳ سال و صرفا در ادارات امور مالیاتی بصورت کامل اجرا نشده ، جاری می باشد. این آیین نامه در اجرای ماده ۹۵ ق.م.م مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در ۱۰ فصل و ۱۷ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب و مقررات آن از ۱۳۹۵/۱/۱ لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد در مورد سال مالی که از ۱۳۹۵/۱/۱ به بعد آغاز میگردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آیین نامه قبلی مجری می باشد.

دفاتر