نحوه رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی

نحوه رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی – بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۹

شرح اقدام کمیته / مودی / اداره امور مالیاتی
۱- تشکیل کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی این کمیته در صورت وجود هر گونه ابهام مالیاتی و یا اجرایی در خصوص مسایل مرتبط با صورت حساب های غیر واقعی مکلف به بررسی و اتخاذ تصمیم در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه میباشد.
۲- خرید مودی از اشخاص فاقد اعتبار چنانچه مودی در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام کند ، با احراز ادعای مودی و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلق به فروشنده واقعی ، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.
۳- فروش مودی به اشخاص فاقد اعتبار چنانچه مودی در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی خریدار واقعی یا خدمت را معرفی کند ، با احراز موضوع و پس از صدور صورتحساب اصلاحی ، ارزش بها کالا و خدمت فروش رفته به عنوان بها کالای خریداری شده توسط خریدار واقعی محسوب و مالیات و عوارض پرداخت شده بابت فروش مذکور نیز به عنوان اعتبار مالیاتی یا یا بخشی از بهای تمام شده کالای خریداری شده خریدار واقعی کالا یا خدمات ، مورد منظور خواهد شد.
۴- عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی کالا یا خدمت توسط مودی اداره امور مالیاتی باید مراتب این موضوع را به همراه مستندات مربوطه به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش کند تا نسبت به اقامه دعوی نزد مراجع صالح قضایی اقدام شود.
جرایم ماده ۱۶۹ ق.م.م و ماده ۲۲ ق.م.ا از مودی قابل مطالبه خواهد بود.
در صورت اریه صورت حساب های غیر واقعی برای عملکرد یا دوره های سال ۹۹ به بعد ، به عنوان مودی پر ریسک تلقی خواهند شد.
۵- معرفی فروشنده یا خریدار واقعی پس از قظعیت پرونده مالیات عملکرد یا مالیات بر ارزش افزوده پس از طی مراحل مذکور در بندهای ۲ و ۳ ، برابر مقررات تبصره ماده ۱۵۷ ق.م.م مربوط به مالیات عملکرد و بخشنامه های صادره سازمان در خصوص مالیاتی بر ارزش افزوده ، اقدام شود.
۶- چنانچه اداره امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیاتی ، مشکوک به انجام معاملات غیر واقعی با مودیان صوری که در فهرست اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی درج شده در سامانه های سازمان نمیباشد ، برخورد نماید اداره امور مالیاتی موظف اند جهت شناسایی و راستی آزمایی طرف های معامله مراتب را به همراه مستندات مربوط به کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی ارسال کنند.
نتیجه رسیدگی در صورت تایید ، از طریق اداره ذیربط به اداره کل فناوری اطلاعات ارسال و در سامانه های موجود در سازمان امور مالیاتی بارگزاری میشوند.
در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۴۷ ق.م.م از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی ، نزد مراجع صالح قضایی اقامه دعوی صورت میپذیرد.
پس از ثبت مودی به عنوان مودی فاقد اعتبار ، هر گونه تغییر اطلاعات در سامانه های ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق.م.م ، منحصرا با نظر کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی در ادارات کل مالیاتی هست.
توجه : با توجه به اینکه مودیان صوری دارای فعالیت واقعی نیستند ، در مواردی که مستندات با اطلاعیه ای مبنی بر فعالیت آنها به ادارات امور مالیاتی واصل شود ، انجام براورد بیش از ارقام مندرج در اطلاعیه های واصله موضوعیت نداشته و باید صرفا مستندات واصله را مبنای اقدامات مالیاتی قرار داد.

post

رفع ابهامات در خصوص ذخیره حق سنوات ، ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده و حق بیمه سهم کارفرما

ذخیره حق سنوات ، ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده و حق بیمه سهم کارفرما

مطابق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ و با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص ذخیره حق سنوات ، ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده و حق بیمه سهم کارفرما و همچنین نحوه اجرای مقررات ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ در زمان حسابرسی مالیاتی از حیث تاریخ تخصیص اقلام مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص موضوع و سایر موضوعات مرتبط بدینوسیله مقرر میدارد:
۱- ثبت و شناسایی ذخیره های یاد شده مشمول تسلیم فهرست حقوق نبوده و در زمان رسیدگی به مالیات حقوق ، موضوع شمول مالیات حقوق و یا اعمال معافیت مالیاتی و همچنین شمول جریمه ماده ۱۹۷ قانون مالیات های مستقیم به مبالغ فوق در زمان ذخیره گیری فاقد موضوعیت می باشد.
۲- هزینه مربوط به ذخیره حق سنوات به میزان مندرج در جز (و) بند (۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم (معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مایه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل ) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد گردید.
۳- هزینه مربوط به ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده با توجه به عدم پیش بینی در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود، لیکن هزینه مذکور در زمان پرداخت و یا تخصیص (بستانکار نمودن حقوق بگیر) به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
۴- بر اساس بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده ، فارغ از بازنشستگی ، از کار افتادگی ، قطع همکاری و یا ادامه کار حقوق بگیر از پرداخت مالیات معاف می باشد.
۵- حق بیمه سهم کارفرما مشمول مالیات حقوق و تسلیم فهرست حقوق نمی باشد ، بنابراین شمول جریمه عدم تسلیم فهرست موضوع ماده ۱۹۷ قانون مالیات های مستقیم نیز در این خصوص موضوعیت ندارد.

post

مفاد بخشنامه مهم در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی

مفاد بخشنامه مهم در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی

با توجه به اینکه سال ۱۳۹۸ مزین شده به نام سال رونق تولید، لذا این سازمان در راستای حمایت از تولید و کالای ایرانی و به منظور حمایت از فعالان اقتصادی، رعایت اصل تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مودیان محترم مالیاتی، تصمیماتی به شرح زیر در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۷۰/۱۱/۲۷ و مواد ۱۶۹، ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی، اتخاذ تا در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده خود ( اعم از اصل بدهی و جرایم غیر قابل بخشش) تا پایان سال جاری، در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم به عنوان مودی خوش حساب از این حیث و در این مرحله تلقی و به شرح زیر مورد بخشودگی قرار گیرد:

۱در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده تا تاریخ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ معادل ۱۰۰ درصد جرایم قابل بخشش.

۲در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، معادل ۹۸ درصد جرایم قابل بخشش و برای سایر مودیان ۹۶ درصد جرایم قابل بخشش.

۳در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ تا پایان سال جاری برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، به ازای هر ماه معادل ۲ درصد و برای سایر مودیان معادل ۴ درصد، از درصد بخشودگی موضوع بند (۲) فوق کسر می گردد.

۴- میزان بخشودگی جرایم براساس تاریخ پرداخت مانده بدهی قطعی شده هر یک از سنوات می‌باشد.

۵- برای بخشودگی جرایم در اجرای این بخشنامه، مودیان یاد شده می بایست درخواست بخشودگی جرایم را به اداره امور مالیاتی تسلیم تا در اجرای این بخشنامه مورد بخشودگی قرار گیرد.

۶مودیان مذکور که قبل از ابلاغ این بخشنامه نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام نمودهاند، می توانند درخواست بخشودگی جرایم خود را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ به ادارات امور مالیاتی تسلیم تا مورد بخشودگی قرار گیرد.

۷- مودیان محترم مالیاتی می توانند برای هر یک از سنوات با پرداخت بدهی مالیاتی آن سال ، از مفاد این بخشنامه بهره‌مند گردند.

۸- استفاده از مفاد این بخشنامه برای بخشودگی جرایم عملکرد و دوره های مالیاتی سال های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برای مودیانی که طبق مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی تبصره (۳) این ماده مکلف به ارسال فهرست معاملات می باشند، منوط به ارسال فهرست معاملات هر یک از سال های مذکور تا ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ می‌باشد.

بخشنامه مهم در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی/

 

بخشنامه مهم در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی

بخشنامه مهم در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی

post

ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده

مشمولین ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده در مراحل هفتگانه اعلامی از ناحیه سازمان امور مالیاتی

مراحل هفت گانه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده

post

تاریخ تسلیم اظهارنامه اجاره املاک سال ۱۳۹۶

اظهارنامه اجاره املاک

تاریخ تسلیم اظهارنامه سال ۱۳۹۶ برای اجاره املاک تا پایان تیر ماه سال جاری می باشد.

سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی اجاره املاک را در سامانه مربوطه قرار داده است که مودیان محترم مالیاتی، پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی ، نرم افزار مذکور را دانلود و پس از تکمیل اظهارنامه، اقدام به ارسال نمایند.

کلیه اشخاصی که ملک/ املاک خود را به اجاره واگذار نموده اند و درآمدی از آن حاصل می نمایند مشمول مالیات بوده و موظف اند تا پایان مهلت قانونی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بردرآمد اجاره املاک خود اقدام نمایند.

نکته مهم : تاریخ تسلیم اظهارنامه سال ۱۳۹۶ برای اجاره املاک تا پایان تیر ماه سالجاری می باشد.

توضیح اینکه نرم افزار اظهارنامه الکترونیکی اجاره املاک سال ۱۳۹۶ و میانسالی ۱۳۹۷ (ویرایش ۱۰.۰.۰.۰ ) در سامانه عملیات الکترونیکی ، بخش اظهارنامه مالیاتی ، بار گذاری شده و آماده دانلود ، تکمیل و ارسال از ناحیه مودیان مشمول می باشد .

post

اصلاحیه ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم

اصلاحیه ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم

اطلاعات مالیاتی ؛

برابر ماده ۱۳۴ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ تیر/ ۱۳۹۴ که از اول سال ۱۳۹۵ قابل اجرا خواهد بود ، 《درآمد حاصل از فعالیت آموزشی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور》 از پرداخت مالیات معاف می باشد .

توضیح اینکه معافیت ماده ۱۳۴ قانون مذکور فقط برای برخی از مودیان بوده که در اصلاحیه یادشده ، آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد … نیز اضافه شده است .

فلذا با توجه به این اصلاحیه ، از عملکرد ۱۳۹۵ کلیه مودیان مالیاتی صاحب فعالیت آموزشگاههای فنی و حرفه ای دارای مجوز اعم از آموزشگاههای کامپیوتر ، خیاطی ، موسیقی و … مشمول مالیات بر درآمد ( به شرط رعایت سایر مقررات ) نخواهند بود .

post

پنج رفتار مهم که باید در موعد مقرر قنونی صورت پذیرد

پنج رفتار مهم که باید در موعد قانونی انجام گردد

قابل توجه مدیران و مسئولان ؛

نکاتی که لازم است بدانیم ؛

برخی موارد در حسابداری وجود دارد که باید در زمان و مهلت معینی که از طرف دولت و یا سازمان ها تعیین شده انجام شود . عدم انجام این امور باعث تعلق جریمه و یا عدم برخورداری از مزایا و معافیت های مقرر در قانون شود.

در زیر به مهمترین از این موارد اشاره می کنیم :

۱ . ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان /

۲ .ارسال لیست بیمه حقوق کارکنان /

۳ .ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده /

۴ .ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی /

۵ .ارسال اظهارنامه عملکرد /

post

اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارائه صورتهای مالی

اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور

اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارائه‌ی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده
سازمان امور مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارائه‌ی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده را اعلام کرد.

متن کامل اطلاعیه به شرح زیر است:

در اجرای ماده‌ی ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/ ۴/ ۹۴ مجلس شورای اسلامی، کلیه‌ی واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیر ملزم به ارائه‌ی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه‌ی‌ مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه‌ی اظهارنامه می‌باشند و در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده‌ی فوق، مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق خواهند بود.

الف- شرکت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده‌ی «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی»

۱ . شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.
۲ . شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی.
* با توجه به تاریخ اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم،

☆ مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مشمولین این بند که شروع سال مالی آن‌ها از تاریخ ۱/ ۱/ ۹۴ است، لازم‌الاجرا است.

ب- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت

۱ . شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه‌ی ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب ۱۳۷۶ ، در ایران ثبت شده‌اند.
۲ . شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آ‎ن‌ها
۳ . مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن‌ها

ج- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت

سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آن‌ها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می‌باشند) که بر اساس آخرین اظهارنامه‌ی تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درامد (فروش و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آن‌ها بیش از ۵۰ میلیارد ریال (در مورد شرکت‌های پیمانکاری، دریافتی آن‌ها بابت پیمان‌های منعقد شده بیش از ۵۰ میلیارد ریال ) یا جمع دارایی‌های آن‌ها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از ۸۰ میلیارد ریال می باشد.

مفاد این اطلاعیه در خصوص اشخاص موضوع بندهای (ب) و (ج) که شروع سال مالی آن‌ها از تاریخ ۱/ ۱/ ۹۶ و به بعد می‌باشد، لازم‌الرعایه است.

مراتب فوق در راستای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۹۴ اعلام می‌گردد و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.

🗳 سازمان امور مالیاتی کشور/دی ۱۳۹۵

post

افزایش مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به ۴ درصد از تاریخ ۱۳۹۵/۶/۲

افزایش مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به ۴ درصد

بر اساس دستور ابلاغی به کلیه گمرکات اجرایی در خصوص وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالاها  از تاریخ ۲/۶/۹۵ به میزان ۴ % مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی – افزایش مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به ۴ درصد – ، موارد ذیل مشمول پرداخت مالیات مذکور نخواهد بود :

 1. واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین آلات خطوط تولیدی برای واحدهای تولیدی برای واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس از وزارتخانه های ذیربط .
 2. کارت های بازرگانی رتبه بندی شده دارای رتبه طلایی (الف) پس از تایید مراتب از سوی اتاق صنایع و معادن ذیربط در هر مورد
 3. وارد کننده خوش حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با ارایه گواهی مفاصا حساب مالیاتی.

طبق دستور العمل سازمان امور مالیاتی وارد کننده خوش حساب به مودیانی اطلاق می گردد که

الف – در پایگاه اینترنتی خدمات الکترونیک مودیان سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام کامل نموده باشند .

ب –  اظهارنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل را در موعد مقرر تسلیم نموده باشد.

ج –  نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی شده سنوات قبل اقدام نموده باشد.

د – مودیانی (دارای کارت بازرگانی یا کارت پیله وری) که اولین سال فعالیت آنان باشد جزو مودیان خوش حساب تلقی نمی گردد.

ه- گواهی صادره مبنی بر خوش حساب بودن از تاریخ صدور به مدت ۶ ماه دارای اعتبار است.

 1. وزارتخانه ها موسسات و سازمانهای دولتی شهرداری و کلیه دستگاههای اجرایی دارای ردیف بودجه عمومی کشور.
 2. کالاهای وارده از طریق پست و کالاهای همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشد.
 3. کلیه کالاهای موضوع ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰مشتمل بر

الف – کالاهای مورد استفاده متعلق به رؤسای کشورهای خارجی و همراهان آنها

ب – کالای مورد استفاده رسمی مأموریتهای سیاسی خارجی …

ج – رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوایی که امکان ساخت داخلی آنها در کشور فراهم نیست به پیشنهاد شرکت فرودگاههای کشور …

د –  تجهیزات نظامی …

ه – اقلام و تجهیزات خاص اطلاعاتی با تأیید کتبی وزیر اطلاعات

نکته : در صورت تشخیص گمرک مبنی بر اینکه دارنده کارت بازرگانی علی رغم صراحت تبصره ۴ ذیل بند ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات واردات اقدام به واگذاری به غیر برای استفاده از مزایای کارت نموده است ، لازم است علاوه بر اخذ  مالیات علی الحساب به میزان فوق الذکر مفاصا حساب مالیاتی دارنده کارت بازرگانی نیز اخذ گردد.

تغییرات مالیات بر ارث

تغییرات مالیات بر ارث

مالیات بر ارث اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم

اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد ، مشمول مالیات بر ارث خواهد بود ، وراث برای استفاده از حقوق مالی و اموال باقیمانده از متوفی نظیر حقوق بازنشستگی ، دیه و نیز انجام هر گونه نقل و انتقال یا ثبت اموال و حقوق مالی و برداشت از حساب های بانکی متوفی ، ملزم به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهینامه واریز مالیات بر ارث می باشند .

طبقه بندی وراث

بر اساس ماده ۱۸ قانون مالیات های مستقیم (ق.م.م) وراث به سه طبقه تقسیم می شوند :

 1. وراث طبقه اول که عبارتند از : پدر ، مادر ، شوهر ، اولاد و اولاد اولاد .
 2. وراث طبقه دوم که عبارتند از : اجداد ، برادر ، خواهر و اولاد آن ها .
 3. وراث طبقه سوم که عبارتند از : عمو ، عمه ، دایی ، خاله و اولاد آن ها .

ردیف

اموال مشمول مالیات بر ارث

نرخ برای وراث طبقه اول

 
 

۱

سپرده های بانکی ، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار (به استثنای سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آن ها) , و سودهای متعلق به ان ها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آن ها

سه درصد (۳%)

 
 
 
 
 
 

۲

سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آن ها طبق مقررات مزبور

یک و نیم برابر (۵/۱) برابر نرخ های مذکور در تبصره یک و ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم * در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

 
 
 
 

۳

نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بند های مذکور به آن ها تصریح نشده است

ده درصد (۱۰%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

 
 
 

۴

نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری ، زمینی ، دریایی و هوایی

دو درصد (۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

 
 
 
 

اموال مشمول مالیات بر ارث ، نرخ های مالیاتی و نحوه اعمال آن ها

بر اساس ماده ۱۷  قانون مالیات های مستقیم ، اموال مشمول مالیات بر ارث و نرخ های مالیات بر ارث مربوط به متوفیان تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ و بعد از آن به شرح جدول زیر است :

 

۵

نسبت به املاک و حق واگذاری محل

یک و نیم برابر (۵/۱)  برابر نرخ های مذکور در ماده ۵۹  قانون مالیات های مستقیم** به ماخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به ماخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد ، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

 
 
 
 
 

۶

نسبت به اموال  دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در حارج از کشور واقع شده است

پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده است ، به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش ماترک که ماخذ محابه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است . در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به ماخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم ، از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها ، مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آن ها وصول می شود . بر اساس ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازار های خارج از بورس دارای مجوز ، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۰٫۵%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد .

**بر اساس ماده ۵۹ ق.م.م نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالکیا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق ، مشمول مالیات می باشد

 توضیحات مهم :

نرخ های مذکور در جدول ، برای وراث طبقه اول می باشد و برای وراث طبقه دوم مالیات بر نرخ معادل دو برابر و برای وراث طبقه سوم به نرخ معادل چهار برابر نرخ های مندرج در این جدول محاسبه و وصول خواهد شد .

در صورتی که متوفی و وراث ، تبعه خارجی باشند ، اموال و دارایی های متوفی که در ایران واقع است ، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود .

در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع ردیف های ۲ ، ۴ و ۵ جدول را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند ، علاوه بر مالیات بر ارث مشمول مالیات نقل و انتقال طبق مقررات مربوط خواهند بود .

 

اموال خارج از شمول مالیات بر ارث

اموال زیر مشمول مالیات بر ارث نمی باشند :

 • وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت ، مطالبات مربوط به خسارت اخراج ، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه های عمر و زندگی ، خسارت فوت و دیه .
 • اموالی که برای سازمان ها و موسسات مذکور در ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم ،مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تایید سازمان ها و موسسه های مذکور ، اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، دستگاه هایی که بوجه آن ها به وسیله دولت تامین می شود ، شهرداری ها و بنیاد ها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری می شود .
 • اثاث البیت محل سکونت متوفی
 • اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص ، مالکیت آن ها سلب و یا به صورت بلا عوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم قرار گرفته باشد (در صورتی که بابت سلب مالکیت ، عوضی داده شود ، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد ، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب خواهد شد ) .

معافیت وراث شهدای انقلاب اسلامی از مالیات بر ارث

وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث نخواهند بود .

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تایید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می باشد .

اظهارنامه مالیات بر ارث

بر اساس اصلاحیه مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم ، در مورد متوفیانی که تاریخ فوت آن ها ۱/۱/۱۳۹۵ و بعد از آن است ، به منظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک ، وراث (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آن ها موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت ، اظهارنامه ای حاوی کلیه ماترک با تعیین ارزش روز فوت و تصریح مطالبات و بدهی ها و انضمام مدارک ذیل به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم نماید :

 1. رونوشت یا تصویر گواهی شده کارت ملی و شناسنامه متوفی و وراث .
 2. رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی ها و مطالبات متوفی .
 3. رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراق که اثبات کننده حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوقمالی است .
 4. رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد .
 5. رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا قیم نامه در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود .
 6. رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط .
 7. گواهی حصر وراثت .

توجه : در مورد متوفیان قبل از تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ صدور گواهی حصر وراثت توسط مراجع قضایی ، منوط به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث به اداره امور مالیاتی و دریافت گواهی نامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث توسط وراث می باشد . لیکن در مورد متوفیان تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ و بعد از آن برای صدور گواهی حصر وراثت نیازی به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث نبوده و مراجع قضایی بدون در نظر گرفتن تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث می توانند اقدام به صدور گواهی حصر وراثت نمایند .

عدم تسلیم اضهارنامه مالیاتی از سوی وراث یا تسلیم اظهارنامه خارج از موعد مقرر ، موجب تعلق جریمه نخواهد بود . لیکن کسر هزینه های کفن و دفن ، واجبات و دیون محقق متوفی از ماترک مشمول مالیات مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی (ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی) با رعایت سایر مقررات مربوط می باشد .

نحوه رسیدگی به اظهارنامه مالیات بر ارث

برای آن دسته از وراث که اظهارنامه خود را موعد قانونی (ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی) تسلیم نمایند ، ارزش اموال و دارایی ها به بهای روز زمان فوت متوفی مورد ارزیابی قرار گرفته و گواهی مربوط به ترتیب زیر صادر می شود :

 • در صورتی که کل ارزش روز هنگام فوت ، اموال و دارایی های ارزیابی شده کمتر و یا مساوی دیون محقق متوفی ، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد ، اموال و دارایی هایی که مورد ارزیابی واقع شده اند ، مشمول مالیات موضوع ماده (۱۷) قانون نبوده و گواهی موضوع بند (ج) ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم به عنوان مراجع ذی ربط صادر خواهد شد .
 • در مواردی که ارزش روز هنگام فوت اموال و دارایی های ارزیابی شده بیش از دیون محقق متوفی ، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد ، جمع کل دیون ، واجبات و هزینه ها به ترتیب از ارزش روز (ارزش ارزیابی شده) اموال و دارایی های مشمول مالیات بر ارث (موضوع بندهای ۱ تا ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم) کسر ونسبت به آن بخش از اموال و دارایی ها که معادل ارزش دیون محقق متوفی ، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن می باشد ، گواهی مبنی بر بلامانع بودن ثبت ویا انتقال یا پرداخت یا تحویل دارایی غیر مشمول متوفی به عنوان مراجع ذی ربط صادر خواهد شد .
 • در صورتی که مودی در اجرای ماده (۱۷) قانون نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشد و پس از رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مشخص شود ، بابت کل ماترک یا بخشی از آن مشمول مالیات نمی باشد ، مالیات های پرداختی با ارائه اسناد و مدارک مثبته مطابق قانون مسترد خواهد شد .

بابت اموال و دارایی های مازاد بر هزینه های کفن و دفن ، واجبات و دیون محقق متوفی ، در زمان تسلیم و رسیدگی اظهارنامه ، مالیاتی محاسبه و دریافت نمی شود  لیکن در زمان دریافت ، انتقال و یا ثبت ، اموال مذکور به قیمت یا ارزش معاملاتی روز انتقال (حسب مورد) ، ارزیابی شده و مالیات مربوط تعیین و پس از پرداخت آن توسط مودی ، گواهی مربوط عنوان مراجع ذیربط ، صادر خواهد شد .

در مورد مودیانی که در مهلت قانونی ، نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام ننموده اند ، ماترک متوفی در زمان دریافت ، انتقال و یا ثبت ، طبق مقررات ماده (۱۷) قانون مالیات های مستقیم به قیمت یا ارزش معاملاتی روز انتقال ارزیابی شده و مالیات مربوط بدون کسر هزینه های کفن و دفن ، واجبات و دیون محقق متوفی ، تعیین و پس از پرداخت آن  توسط مودی ، گواهی مربوط عنوان مراجع ذیربط ، صادر خواهد شد .

توجه : گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم حسب مورد به درخواست مودی صادر خواهد شد و امکان درخواست صدور گواهی برای هر یک از اموال و دارایی ها به نفکیک به صورت موردی وجود دارد .

مراجع حل اختلاف مالیاتی

در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت دار و مودیان ایجاد گردد ، با اعتراض مودی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رای قطعی مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات های مستقیم) ملاک عمل قرار می گیرد .

توجه :

 • اطلاعات مندرج در اینجا صرفا در مورد متوفیان تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ و بعد از آن می باشد .
 • وراث متوفیانی که تاریخ فوت آن ها ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ و قبل از آن باشد ، از نظر تکالیف قانونی ، مشمول اصلاحیه مصوب ۱۳/۴/۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم نمی باشند . لذا این مودیان می بایست منفردا یا مجتمعا ، ظرف مدت شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی اقلام ماترک ، بهای زمان فوت این اقلام و بدهی های متوفی را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند و ظرف مدت سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه ، مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه به عنوان علی الحساب پرداخت نمایند .

مالیات بر ارث اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم