مراحل ثبت اظهارنامه مالیات ارزش افزوده ۱۳۹۵

مراحل ثبت اظهارنامه مالیات ارزش افزوده ۱۳۹۵

با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده ۵ نوع اظهارنامه جهت انجام تکالیف قانونی مودیان در تارنمای www.evat.ir در نظر گرفته شده است که عبارتند از :

الف – اظهارنامه عادی

ب – اظهارنامه ویژه سوخت

پ – اظهارنامه ویژه دخانیات

ت – اظهارنامه عوارض آلایندگی

ث – اظهارنامه شماره گذاری خودرو

با توجه به اهمیت اظهارنامه های عادی در این نوشته به توضیح مراحل تکمیل اظهارنامه عادی خواهیم پرداخت :

گام اول : وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور

پس از انتخاب نوع اظهارنامه و انتخاب پیوند مربوطه برای وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور باز می شود .

گام دوم : تعیین دوره و سال عملکرد

بعد از وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور پنجره مربوط به انتخاب سال عملکرد و شماره دوره باز می شود.برای مثال به منظور تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده تابستان ۱۳۹۵ باید در قسمت سال عملکرد (۱۳۹۵) و در قسمت شمار دوره گزینه ۲ که در شکل نشان داده شده انتخاب شود .

گام سوم : تکمیل فرم الکترونیکی اظهارنامه

مرحله اول ) در این قسمت فرد حقیقی یا حقوقی باید اداره کل مربوط به محل فعالیت خود را از پیوند نشان داده شده تکمل و کامل نماید .

مرحله دوم ) قسمت الف فرم اظهارنامه مربوط به مشخصات مودی است که چنانچه مودی ثبت نام نهایی نموده باشد تمام اطلاعات مربوطه عینا از فرم ثبت نام به این قسمت منتقل می گردد . لذا صراف نیاز به بررسی و اطمینان از صحت اطلاعات آن می باشد .

مرحله سوم ) در جدول ۱ اطلاعات مربوط به فروش کالا ها و خدمات مشمول و معاف و صادرات و مالیات و عوارض وصول شده باید ثبت شود .

نکته : در ردیف ۲ جدول ۱ فروش کالا و خدمات معاف موضوع ماده ۱۲و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده درج می شود.

مرحله چهارم )در جدول ۲ اطلاعات مربوط به خرید و واردات کالاها و خدمات مشمول و غیر مشمول و عوارض پرداخت شده درج می شود .

نکته : در ردیف ۲ جدول ۲ مجموع بهای تمامی کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش خریداری شده موضوع ماده۱۲ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا بهای تمامی کالا ها و خدماتی که در قبال خرید آنها به هر دلیلی مالیات و عوارض پرداخت نگردیده است.

نکته : در ردیف ۳ جدول ۲ صرفا مجموع بهای پروانه های وراداتی صادره توسط گمرک که مالیات و عوارض ارزش افزوده آن ها به استناد بندهای ۴۷ و ۴۸ پروانه های فوق الذکر پرداخت گردیده است درج می گردد.

مرحله پنجم ) در جدول۳ قسمت نارنجی میزان مالیات پرداختی که می تواند به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شود محاسبه می گردد و به صورت خودکار تکمیل می گردد.ولی توجه به این نکته ضروری است که ماردی که طبق تبصره های ۲ ۳ و ۴ ماده ۱۷ به عنوان اعتبار قابل قبول نیست و قابل استرداد نیست باید در ردیف ۲ ثبت گردد.

مرحله ششم ) در جدول ب بصورت خودکار ردیف های ۱ و ۲ کامل میشوند و ردیف ۳ نیز چنانچه مودی اضافه پرداختی از دوره قبل به عنوان مانده اعتبار مالیاتی به دوره مذکور انتقال داده باشد.

مرحله هفتم ) در قسمت ج اگر مالیات وصول شده مودی بیشتر از مالیات پرداختی باشد مابه التفاوت حق دولت است و به حسابهای مربوطه واریز میگردد و اگر مانده منفی باشد (بستانکار ) می بایست با استفاده از یکی از دو روش ذکر شده یا اعتبار به دوره بعد منتقل گردد یا از سازمان امور مالیاتی استرداد گردد.

مرحله هشتم) در این مرحله با انتخاب صحت مندرجات در انتهای فرم و نوشتن نام و نام خانوادگی تایید کننده پیوند ثبت موقت انتخاب و به مرحله بعد می روید.

مرحله نهم ) پس از تکمیل کلیه اطلاعات مربوط به اظهارنامه الکترونیکی ثبت نهایی را در گام آخر انتخاب و اظهارنامه الکترونیکی ارسال میگردد.

 

 

post

اصلاح اشتباهات در حسابداری

اصلاح اشتباهات در حسابداری        

اشتباهاتی که در تراز حسابها تاثیر گذارند معمولا بر دو نوع هستند ۱ – بدهکار کردن اشتباهی یک حساب بستانکار یا بستانکار کردن یک حساب بدهکار ۲ – پس و پیش کردن یا ثبت اشتباه ارقام و اعداد در حسابداری

زمانی که اشتباه یک ثبت روزنامه قبل از انتقال به دفتر کل مشخص گردد باید بلافاصله همانجا روی آن خط کشیده (به طوری که ثبت اشتباه قابل خواندن و شناسایی باشد) و مبلغ یا عنوان حساب صحیح را جایگزین مبلغ یا عنوان حساب اشتباه کرد.

مثال اول از ثبت اشتباه در دفتر روزنامه قبل از انتقال به دفتر کل

شرکت ایرانیان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ ثبت خرید ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اثاثه اداری را در دفتر روزنامه اشتباها در سرفصل ملزومات اداری ثبت نموده است ولی هنوز به دفتر کل منتقل ننموده است. نحوه اصلاح اشتباه حسابداری به شکل ذیل صورت می گیرد :

                                                                                         

تاریخ

شرح عنوان حساب

بدهکار

بستانکار

۱۳۹۴/۰۹/۱۳

ملزومات اداری   اثاثه اداری                     

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 

حسابهای پرداختنی

 

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

 

مثال دوم از ثبت اشتباه در دفتر روزنامه قبل از انتقال به دفتر کل

شرکت ایرانیان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ ثبت خرید ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اثاثه اداری را در دفتر روزنامه اشتباها به مبلغ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ثبت نموده است ولی هنوز به دفتر کل منتقل ننموده است. نحوه اصلاح اشتباه حسابداری به شکل ذیل صورت می گیرد :

 

تاریخ

شرح عنوان حساب

بدهکار

بستانکار

۱۳۹۴/۰۹/۱۳

اثاثه اداری                     

۱۰/۰۰۰/۰۰۰   100/000/000

 

حسابهای پرداختنی

 

۱۰/۰۰۰/۰۰ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

اگر اشتباه پس از نقل اطلاعات به دفتر کل کشف گردد حسابداران حتما باید از ثبت اصلاحی استفاده کنند .

مثال اول از ثبت اشتباه در دفتر روزنامه پس از انتقال به دفتر کل

شرکت ایرانیان در تاریخ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ ثبت خرید ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اثاثه اداری را در دفتر روزنامه اشتباها در سرفصل ملزومات اداری ثبت نموده است و به دفتر کل منتقل نموده است. نحوه اصلاح اشتباه حسابداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ به شکل ذیل صورت می گیرد :

تاریخ

شرح عنوان حساب

بدهکار

بستانکار

۱۳۹۴/۱۰/۱۵

  اثاثه اداری                     

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 

ملزومات اداری

 

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

مثال دوم از ثبت اشتباه در دفتر روزنامه بعد از انتقال به دفتر کل

شرکت ایرانیان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ ثبت خرید ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال اثاثه اداری را در دفتر روزنامه اشتباها به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال ثبت نموده است و به دفتر کل منتقل نموده است. نحوه اصلاح اشتباه حسابداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ به شکل ذیل صورت می گیرد :

 

تاریخ

شرح عنوان حساب

بدهکار

بستانکار

۱۳۹۴/۰۹/۱۵

اثاثه اداری                     

۹۰/۰۰۰/۰۰۰

 

حسابهای پرداختنی

 

۹۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

post

افزایش مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به ۴ درصد از تاریخ ۱۳۹۵/۶/۲

افزایش مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به ۴ درصد

بر اساس دستور ابلاغی به کلیه گمرکات اجرایی در خصوص وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالاها  از تاریخ ۲/۶/۹۵ به میزان ۴ % مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی – افزایش مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به ۴ درصد – ، موارد ذیل مشمول پرداخت مالیات مذکور نخواهد بود :

 1. واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین آلات خطوط تولیدی برای واحدهای تولیدی برای واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس از وزارتخانه های ذیربط .
 2. کارت های بازرگانی رتبه بندی شده دارای رتبه طلایی (الف) پس از تایید مراتب از سوی اتاق صنایع و معادن ذیربط در هر مورد
 3. وارد کننده خوش حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با ارایه گواهی مفاصا حساب مالیاتی.

طبق دستور العمل سازمان امور مالیاتی وارد کننده خوش حساب به مودیانی اطلاق می گردد که

الف – در پایگاه اینترنتی خدمات الکترونیک مودیان سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام کامل نموده باشند .

ب –  اظهارنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل را در موعد مقرر تسلیم نموده باشد.

ج –  نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی شده سنوات قبل اقدام نموده باشد.

د – مودیانی (دارای کارت بازرگانی یا کارت پیله وری) که اولین سال فعالیت آنان باشد جزو مودیان خوش حساب تلقی نمی گردد.

ه- گواهی صادره مبنی بر خوش حساب بودن از تاریخ صدور به مدت ۶ ماه دارای اعتبار است.

 1. وزارتخانه ها موسسات و سازمانهای دولتی شهرداری و کلیه دستگاههای اجرایی دارای ردیف بودجه عمومی کشور.
 2. کالاهای وارده از طریق پست و کالاهای همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشد.
 3. کلیه کالاهای موضوع ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰مشتمل بر

الف – کالاهای مورد استفاده متعلق به رؤسای کشورهای خارجی و همراهان آنها

ب – کالای مورد استفاده رسمی مأموریتهای سیاسی خارجی …

ج – رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوایی که امکان ساخت داخلی آنها در کشور فراهم نیست به پیشنهاد شرکت فرودگاههای کشور …

د –  تجهیزات نظامی …

ه – اقلام و تجهیزات خاص اطلاعاتی با تأیید کتبی وزیر اطلاعات

نکته : در صورت تشخیص گمرک مبنی بر اینکه دارنده کارت بازرگانی علی رغم صراحت تبصره ۴ ذیل بند ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات واردات اقدام به واگذاری به غیر برای استفاده از مزایای کارت نموده است ، لازم است علاوه بر اخذ  مالیات علی الحساب به میزان فوق الذکر مفاصا حساب مالیاتی دارنده کارت بازرگانی نیز اخذ گردد.

post

رسیدگی مالیاتی به حساب تعدیلات سنواتی

نحوه رسیدگی مالیاتی به حساب تعدیلات سنواتی

تعدیلات سنواتی مشتمل بر آثار انباشته تغییر در رویه های حسابداری و یا اصلاح اشتباه حسب مورد از سود و زیان جامع سال کسر یا به آن اضافه میگردد تا سود و زیان جامع شناسایی شده در فاصله تارخ صورتهای مالی دوره قبل و پایان دوره مالی جاری بدست آید. تعدیلات‌ سنواتی‌ یعنی‌ اقلام‌ مربوط‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ که‌ در تعدیل‌ مانده‌ سود (زیان‌) انباشته‌ ابتدای‌ دوره‌ منظور می‌گردد، به‌ اقلامی‌ محدود می‌شود که‌ از ” تغییر در رویه‌ حسابداری‌“ و ” اصلاح‌ اشتباه‌“ ناشی‌ گردد.

اثر تعدیلات‌ سنواتی‌ باید از طریق‌ اصلاح‌ مانده‌ سود (زیان‌) انباشته‌ ابتدای‌ دوره‌ در صورتهای‌ مالی‌ منعکس‌ گردد. اقلام‌ مقایسه‌ای‌ صورتهای‌ مالی‌ نیز باید ارائه‌ مجدد شود، مگر آنکه‌ این‌ امر عملی‌ نباشد. در چنین‌ شرایطی‌ موضوع‌ باید در یادداشتهای‌ توضیحی‌ افشا شود. همچنین‌ میزان‌ و ماهیت‌ اقلام‌ تشکیل‌دهنده‌ تعدیلات‌ سنواتی‌ و دلایل‌ توجیهی‌ تغییر در رویه‌ حسابداری‌ و همچنین‌ این‌ امر که‌ اقلام‌ مقایسه‌ای‌ صورتهای‌ مالی‌ ارائه‌ مجدد شده‌ است‌ (یا عملی‌ نبودن‌ ارائه‌ مجدد) باید در یادداشتهای‌ توضیحی‌ افشا گردد.

تغییر در رویه های‌ حسابداری‌

یکی‌ از خصوصیات‌ کیفی‌ صورتهای‌ مالی‌ قابل‌ مقایسه‌ بودن‌ آن‌ می‌باشد. برای‌ نیل‌ به‌ این‌ خصوصیت‌، ثبات‌ رویه‌ در نحوه‌ عمل‌ حسابداری‌ طی‌ هر دوره‌ مالی‌ و نیز از یک‌ دوره‌ مالی‌ به‌ دوره‌ مالی‌ بعد ضروری‌ است‌. از اینرو، نباید در رویه‌های‌ حسابداری‌ تغییری‌ صورت‌ گیرد مگر اینکه‌ به‌ علت‌ رجحان‌ رویه‌ جدید بر رویه‌ پیشین‌، از نظر ارائـه‌ مطلوب‌تر صورتهای‌ مالی‌ واحد تجاری‌، تغییر در رویه‌ حسابداری‌ قابل‌ توجیه‌ باشد یا اینکه‌ تغییر به موجب‌ قوانین‌ آمره‌ یا استانداردهای‌ حسابداری‌ جدید، الزامی‌ شود. یکی‌ از مشخصات‌ تغییر در رویه‌ حسابداری‌ این‌ است‌ که‌ این‌ تغییر، حاصل‌ گزینش‌ بین‌ دو یا چند روش‌ حسابداری‌ است‌. چنانچه‌ معامله‌ یا رویدادهایی‌ که‌ از نظر ماهیت‌ با معاملات‌ و رویدادهای‌ قبلی‌ به روشنی‌ متفاوت‌ است‌، لزوم‌ اتخاذ یک‌ روش‌ جدید یا تعدیل‌ روش‌ موجود را ایجاب‌ کند، این‌ اتخاذ یا تعدیل‌ روش‌ تغییر رویه‌ حسابداری‌ محسوب‌ نمی‌شود. برای مثال می توان به شرکتی اشاره نمود که در سالهای گذشته برای ارزیابی موجودی کالا از روش میانگین موزون استفاده نموده اما در سال جاری به قصد ارائه مطلوبتر صورتهای مالی خود تغییر روش داده و از روش فایفو استفاده می نماید.

چنانچه‌ در رویه‌ حسابداری‌ تغییری‌ صورت‌ گیرد، ارقام‌ مربوط‌ به‌ سال‌ جاری‌، برمبنای‌ رویه‌ جدید منعکس‌ و ارقام‌ مقایسه‌ای‌ سنوات‌ قبل‌ نیز برمبنای‌ رویه‌ جدید ارائـه‌ مجدد می‌شود. در این‌ حالت‌، تعدیلات‌ انباشته‌ مربوط‌ به‌ سنوات‌ قبل‌، به‌ جهت‌ اینکه‌ هیچ گونه‌ ارتباطی‌ با نتایج‌ عملکرد سال‌ جاری‌ نداشته‌ است‌، نباید در تعیین‌ سود یا زیان‌ سال‌ جاری‌ دخالت‌ داده‌ شود. تعدیلات‌ مزبور باید از طریق‌ ارائـه‌ مجدد ارقام‌ سالهای‌ قبل‌ به حساب‌ گرفته‌ شود، درنتیجه‌، مانده‌ سود (زیان‌) انباشته‌ ابتدای‌ دوره‌ نیز بدین‌ ترتیب‌ تعدیل‌ خواهد شد. درصورت‌ تهیه‌ خلاصه‌ چندین‌ ساله‌ وضعیت‌ مالی‌ و عملکرد مالی‌، جهت‌ حصول‌ اطمینان‌ از اینکه‌ ارقام‌ مربوط‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ برمبنای‌ یکنواخت‌ نشان‌ داده‌ می‌شود، ارقام‌ مزبـور معمولاً ارائـه‌ مجدد خواهد شد. اگر به‌ دلیل‌ عملی‌ نبودن‌، ارقام‌ خلاصه‌های‌ چندین‌ ساله‌، جهت‌ انعکاس‌ تغییر در رویه‌ حسابداری‌، ارائـه‌ مجدد نشود، موضوع‌ افشا می‌گردد. همچنین‌ در صورت‌ ارائـه‌ مجدد، سالهایی‌ را که‌ مورد تجدید نظر واقع‌ شده‌ است‌، باید مشخص‌ کرد. تعدیلات‌ انباشته‌ ناشی از تغییر در رویه‌های‌ حسابداری‌، همچنین‌ به عنوان‌ آخرین‌ قلم‌ در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ منعکس‌ می‌شود تا اثر این‌ تعدیلات‌ برای‌ استفاده‌کنندگان‌ مشخص‌ گردد.

اصلاح‌ اشتباه‌

ممکن‌ است‌ در دوره‌ جاری‌ اشتباهاتی‌ مربوط‌ به‌ صورتهای‌ مالی‌ یک‌ یا چند دوره‌ مالی‌ گذشته‌ کشف‌ گردد. این‌ اشتباهات‌ می‌تواند ازجمله‌، ناشی از موارد زیر باشد:

 1. اشتباهات‌ ریاضی‌:

این قبیل اشتباهات عموما بر اثر کم دقتی حسابداران رخ می دهد که امروزه با توجه به کاربرد وسیع نرم افزارهای مالی و حسابداری کمتر اتفاق می افتد. فرض کنید شرکتی ماشین آلاتی را در ابتدای سال ۱۳۹۰ به مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خریداری می کند . عمر مفید ماشین آلات ۴ سال و ارزش اسقاط آن صفر برآورد شده است.حسابدار شرکت طی سال ۱۳۹۲ متوجه می شود هزینه استهلاک هر سال ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ثبت شده است.

هزینه استهلاک صحیح                                                                            1.500.000.000 = 4 / 6.000.000.000

استهلاک انباشته تا ابتدای سال ۱۳۹۲ (صحیح)                                            3.000.000.000 = 2 * 1.500.000.000

استهلاک انباشته تا ابتدای سال ۱۳۹۲ طبق دفاتر(اشتباه)                                     300.000.000 = 2 * 150.000.000

تعدیلات انباشته اصلاح اشتباه                                                     2.700.000.000=300.000.000- 3.000.000.000

ثبت اصلاحی این اشتباه در سال کشف با صرفنظر از آثار مالیاتی آن به شرح ذیل می باشد :

سود انباشته                                              2.700.000.000

               استهلاک انباشته ماشین آلات                              2.700.000.000

 

 1. اشتباه‌ در بکارگیری‌ رویه‌های‌ حسابداری‌،

منظور به کارگیری نادرست رویه های حسابداری است . فرض کنید شرکتی ساختمانی را در ابتدای سال ۱۳۹۰ به مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خریداری می کند که ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال آن بهای زمین است. شرکت کل مبلغ را اشتباها در حساب ساختمان منظور و به روش خط مستقیم ۱۰ ساله مستهلک نموده است.این اشتباه در سال ۱۳۹۲ کشف و اصلاح می گردد. با فرض اینکه نرخ مالیات بر درآمد ۲۵% باشد نحوه محاسبه و ثبت تعدیلات انباشته اصلاح اشتباه به شرح ذیل می باشد:

بهای ساختمان در زمان خرید                                            6.000.000.0000 = 4.000.000.000 – 10.000.000.000

استهلاک انباشته تا ابتدای سال ۱۳۹۲ (صحیح)                                     1.200.000.000 = 2 * 10 / 6.000.000.000

استهلاک انباشته تا ابتدای سال ۱۳۹۲ طبق دفاتر(اشتباه)                       2.000.000.000 = 2 * 10 / 10.000.000.000

تعدیلات انباشته اصلاح اشتباه با فرض نرخ مالیات ۲۵%         600.000.000 = 75% *(1.200.000.000- 2.000.000.000)

ثبت اصلاحی این اشتباه در سال کشف با در نظر گرفتن آثار مالیاتی آن به شرح ذیل می باشد :

استهلاک انباشته ماشین آلات                              800.000.000

                                     سود انباشته                                 600.000.000

                                     مالیات پرداختنی                           200.000.000

 

۳- تعبیر نادرست‌ یا نادیده‌ گرفتن‌ واقعیتهای‌ موجود در زمان‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌،

مواردی که امکان پیش بینی صحیح آن در زمان تهیه صورتهای مالی مقدور بوده ولی به شکل دیگری گزارش شده یک نوع اشتباه است . مثلا در زمان تهیه صورتهای مالی ورشکسنگی یکی از مشتریان محرز بوده است ولی بدهی وی به شرکت از حسابها حذف نشده است که این موضوع یک اشتباه تلقی می گردد که باید اصلاح گردد.

 

۴- تغییر از یک‌ رویه‌ غیر استاندارد حسابداری‌ به‌ یک‌ رویه‌ استاندارد حسابداری‌،

استفاده از یک رویه غیر پذیرفته شده صحیح نبوده و بلافاصله بعد از کشف موضوع باید یک رویه پذیرفته شده جایگزین آن گردد . مثلا تغییر از مبنای نقدی (رویه غیر پذیرفته شده ) به مبنای تعهدی (رویه پذیرفته شده) اصلاح یک اشتباه است .

لازم به ذکر است که تغییر در رویه حسابداری ،تغییر از یک رویه پذیرفته شده حسابداری  به یک رویه پذیرفته شده دیگر حسابداری بوده و با اصلاح اشتباه تفاوت دارد .

 

۵- موارد تقلب‌.

تقلب یعنی اقدام عمدی یک  یا پند نفر از مدیران کارکنان یا اشخاص ثالث که به ارائه نادرست صورتهای مالی منجر میشود و میتواند شامل دستکاری جعل یا تغییر اسناد و مدارک ، سوء استفاده از داراییها ، ثبت نادرست آثار مالی معاملات و حذف اسناد و مدارک یا معاملات صوری یا بکارگیری نادرست رویه های حسابداری بصورت عمدی باشد .

 

اصلاح‌ این‌ اشتباهات‌ در صورتی‌ که‌ با اهمیت‌ نباشد، در سود یا زیان‌ خالص‌ دوره‌ جاری‌ منظور می‌گردد.

در مواردی‌ ممکن‌ است‌ صورتهای‌ مالی‌ منتشر شده‌ یک‌ یا چند دوره‌ قبل‌ شامل‌ اشتباهات‌ با اهمیتی‌ باشد که‌ تصویر مطلوب‌ را مخدوش‌ و در نتیجه‌ قابلیت‌ اتکای‌ صورتهای‌ مالی‌ مزبور را کاهش‌ دهد. اصلاح‌ چنین‌ اشتباهاتی‌ نباید از طریق‌ منظور کردن‌ آن‌ در سود و زیان‌ سال‌ جاری‌ انجام‌ گیرد، بلکه‌ باید با ارائـه‌ مجدد ارقام‌ صورتهای‌ مالی‌ سال‌(های‌) قبل‌ به چنین‌ منظوری‌ دست‌ یافت‌. درنتیجه‌، مانده‌ افتتاحیه‌ سود (زیان‌) انباشته‌ نیز بدین‌ ترتیب‌ تعدیل‌ خواهد شد. تعدیلات‌ سنواتی‌ ناشی از اصلاح‌ اشتباهات‌ همچنین‌ به عنوان‌ آخرین‌ قلم‌ در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ منعکس‌ می‌شود.

براوردهای‌ حسابداری‌ ماهیتاً عبارت‌ از تخمین‌هایی‌ است‌ که‌ با کسب‌ اطلاعات‌ اضافی‌ در دوره‌های‌ بعد ممکن‌ است‌ تغییر یابد. بنابراین‌ اصلاح‌ اشتباه‌ را باید از این‌گونه‌ تغییرات‌ تمیز داد. به‌ گونه‌ مشابه‌، سود یا زیانی‌ را که‌ پس‌ از مشخص‌ شدن‌ پیامد یک‌ پیشامد احتمالی‌ مورد شناخت‌ قرار می‌گیرد و براورد دقیق‌ آن‌ قبلاً میسر نبوده‌ است‌ نمی‌توان‌ به عنوان‌ اشتباه‌ با اهمیت‌ قلمداد کرد.

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده رابطه با نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی درخصوص حساب تعدیلات سنواتی در زمان رسیدگی، و به منظور ایجاد وحدت رویه، مقرر گشته است:

حساب تعدیلات سنواتی (سود و زیان انباشته) طی دوره جاری می توان بدهکار یا بستانکار گردد، بنابراین که مأمورین مالیاتی می بایست در زمان رسیدگی گردش حساب مذکور و مستندات مربوطه را اخذ و ضمن بررسی صحت محاسبات مربوط، با رعایت مقررات زیر اقدام نمایند:

الف- اقلام بدهکار حساب مذکور در صورتی که موجب کاهش درآمد مشمول مالیات ابرازی شده باشد، برگشت و به درآمد مشمول مالیات عملکرد مورد رسیدگی اضافه گردد به استثنای موارد زیر:

۱- اقلام مربوط به هزینه های سنوات قبل (در صورت انطباق با مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم) در صورتی که به هر دلیل خارج از اختیار مؤدی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد، مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای مشمول معافیت مالیاتی و یا مالیات مقطوع نبوده و یا درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الرأس تعیین نگردیده باشد. بدیهی است در صورتیکه بخش از درآمدهای سال مربوط معاف یا مشمول مالیات مقطوع بوده باشد هزینه ها به نسبت درآمدها با رعایت مقررات تسهیم می شود.

۲- اقلام مربوط به برگشت از فروش و تخفیفات و یا اصلاحات فروش براساس مستندات مربوط، مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای معاف یا مشمول مالیات مقطوع نباشد.

 

ب- اقلام بستانکار حساب مذکور به استثنای موارد زیر به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مورد رسیدگی اضافه گردد:

۱- اقلامی که توسط واحد مالیاتی به درآمد مشمول مالیات سنوات قبل اضافه شده است.

۲- درآمدهایی که در سنوات مربوط معاف از پرداخت مالیات بوده اند. (توجه خواهند داشت در مواردی که مبنای محاسبه معافیت درآمدهای ابرازی بوده است در این صورت به علت عدم ابراز در سال مربوط مشمول مالیات می باشد.)

۳- درآمدهای مشمول مالیات مقطوع. (در صورتی که مالیات متعلق به درآمدهای مذکور در اجرای مقررات قانونی مربوط مطالبه یا پرداخت نشده باشد با رعایت مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام شود.)

۴- اقلام مربوط به برگشت هزینه هایی که مؤدی در دوره مربوط (سال شناسایی هزینه) مشمول معافیت یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع بوده است.

 

ج- در صورتی که در سال مورد رسیدگی درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس تعیین می گردد، درخصوص حساب

۱- اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی هیچ گونه تأثیری بر درآمد مشمول مالیات دوره مورد رسیدگی ندارد.

۲- اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی چنانچه مربوط به برگشت هزینه سنوات قبل بوده و در سال مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است، عیناً به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود.

۳- اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی که مربوط به حساب درآمد باشد، چنانچه در سال مربوط درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین و هزینه های مرتبط با اقلام درآمدی مذکور در آن سال به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است در این صورت کل درآمد منظور شده در بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود در غیر این صورت با اعمال ضریب نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات درآمد مورد نظر اقدام و به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود.

 

 

post

فرایند صدور گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ موضوع چگونگی صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ، به مظور تکریم مودیان و تسهیل صدور گواهینامه ثبت نام مقرر می گردد :

 

 1. در صورت رعایت مفاد دستورالعمل صدر الاشاره توسط مودی ادارت امور مالیاتی مکلفند پس از درخواست و تکمیل مدارک توسط مودی ، با رعایت اعتبار گواهینامه قبلی حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهینامه ثبت نام اقدام نمایند.
 2. چنانچه مودی ظرف مدت یک ماه ازتاریخ درخواست در سامانه نسبت به تکمیل مدارک و مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوطه (در صورت اعلام مسئول پرونده) اقدام ننماید ماموران مالیاتی ذیربط موظفند با ذکر دلایل کافی به رد درخواست اقدام نمایند.
 3. در مواردی که برای پرونده مودی دارای بدهی قطعی شده دستور توقف عملیات اجرایی توسط مراجع ذیصلاح از جمله دیوان عدالت اداری صادر شده و تا زمانی که دستور مذکور لغو نگردیده ادارات امور مالیاتی مجاز خواهند بود نسبت به صدور گواهینامه ۳ ماهه اقدام نمایند.
 4. در موارد خاص که با دلایل توجیهی قابل قبول امکان ثبت نام در طرح جامع مالیاتی و یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی وجود ندارد و مودیان از نظر ثبت نام و یا دریافت مالیات و عوارض اط کارفرمایان یا خریداران با مشکل مواجه میشوند مدیران کل امور مالیاتی مجاز خواهند بود با در نظر گرفتن وضعیت مودی و با اخذ تضمین لازم از جمله چک و در صورت عدم امکان دریافت چک اخذ تعهد پرداخت ، امکان صدور گواهینامه ثبت نام حداکثر ۳ ماهه را برای این دسته از مودیان فراهم نمایند.

 

شرایط صدور گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

۱٫    ثبتنام نهایی مؤدی در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir و تکمیل ثبتنام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir  ؛

۲٫    درخواست صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط مؤدی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده؛

۳٫    راستی آزمایی و تکمیل اطلاعات پرونده مؤدی مطابق دستورالعمل راستیآزمایی ثبتنام به شماره ۴۶۹۷/۲۶۰/د مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۲؛

۴٫    ارائه کلیه اظهارنامههای دورههای مشمولیت مؤدی که تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است؛

۵٫    پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی و یا قطعی شده.

·      نحوه صدور گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده​ توسط واحدهای خدمات مؤدیان

۱٫    مراجعه به فهرست مؤدیان متقاضی گواهینامه ثبتنام در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin در منوی «گواهینامه ثبتنام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبتنام» توسط کاربران خدمات مؤدیان؛

۲٫    بررسی و تأیید بندهای «1»، «3»، «4» و «5» قسمت شرایط صدور گواهینامه ثبتنام این دستورالعمل توسط کاربران خدمات مؤدیان؛

۳٫    تعیین و پیشنهاد مدت اعتبار گواهینامه ثبتنام توسط کاربران خدمات مؤدیان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده در منوی «گواهینامه ثبتنام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبتنام» و ارسال به کارتابل رئیس امور مالیاتی ذیربط جهت تأیید نهایی؛

تذکر: مدت اعتبار گواهینامه برای مؤدیانی که بدهی مالیاتی خود را پرداخت نمودهاند یکسال و برای مؤدیانی که ترتیب پرداخت آن را دادهاند شش ماه خواهد بود.

۴٫    مراجعه رئیس امور مالیاتی به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده منوی «گواهینامه ثبتنام» زیر منوی «تعیین وضعیت گواهینامه ثبتنام» و مشاهده فهرست مؤدیانی که درخواست گواهینامه ثبتنام آنان توسط کاربران خدمات مؤدیان تأیید شده است برای بررسی، کنترل و در صورت لزوم اعمال تغییرات درخصوص زمان اعتبار و تأیید صدور گواهینامه ثبتنام یا «رد درخواست» با درج دلایل؛

تذکر: تعیین وضعیت گواهینامه ثبتنام شامل تأیید، اصلاح و رد درخواست گواهینامه میباشد که صرفاً توسط رؤسای امور مالیاتی ذیربط یا معاون مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی قابل انجام خواهدبود.

۵٫    پس از تعیین مدت اعتبار گواهینامه ثبتنام و تأیید آن توسط معاون یا رئیس امور مالیاتی  ذیربط گواهینامه مؤدی قابل چاپ خواهد بود و کاربران خدمات مؤدیان موظفند نسبت به چاپ آن در فرمهای مخصوص جهت امضاء معاون یا رئیس امور مالیاتی مربوطه اقدام نمایند؛

۶٫    گواهینامههای صادره صرفاً از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی اقامتگاه قانونی/ محل فعالیت مؤدی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است ارسال خواهد شد. در صورت عودت گواهی مزبور توسط پست به هر دلیل و مراجعه و ارائه توضیحات کتبی توسط مؤدی، چنانچه دلایل ارائه شده به لحاظ راستی آزمایی کافی به مقصود باشد گواهی مذکور میبایست مجدداً به آدرس قبلی ارسال شود در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام گردد؛

۷٫    در هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصلاح، نام بنگاه اقتصادی بعنوان مؤدی " فاقد اعتبار" به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام و در سامانه اعمال گردد، به صورت سیستمی ثبتنام وی غیرفعال و گواهینامه ثبتنام صادر شده نیز لغو میگردد. همچنین در صورتیکه پس از راستی آزمایی مجدد توسط ادارات کل، وضعیت ثبتنام مؤدی از وضعیت " تأیید شده"به وضعیت" لغو" تغییر یابد، گواهینامه ثبتنام صادره به صورت سیستمی لغو میگردد؛

 

۸٫    مؤدیان مربوطه میتوانند با مراجعه به نشانیwww.evat.ir بخش " ثبت نام" گزینه "درخواست صدور گواهینامه ثبت نام" از وضعیت درخواست خود اطلاع حاصل نمایند؛

۹٫    کارفرمایان، خریداران کالا و خدمت و فعالان اقتصادی میتوانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir  در صفحه اصلی سامانه با انتخاب گزینه "بررسی اعتبار گواهینامه ثبتنام مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده" از صدور و اعتبار گواهینامه مؤدیان کسب اطلاع نمایند.

 

انواع راستی آزمایی مودیان مالیاتی برای صدور گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

نظر به اینکه برخی از اشخاص با هویت ونشانی غیر واقعی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبتنام نموده و با صدور صورتحساب غیر واقعی فروش، اقدام به ایجاد اعتبار واهی برای برخی از خریداران کالا و خدمات نموده که عدمپذیرش اعتبارات مذکور منجر به بروز مشکلاتی برای تعدادی از مؤدیان قانون مدار و سازمان امور مالیاتی کشور گردیده؛لذا به منظور راستی آزمایی هویت و نشانی مؤدیان مالیاتی،تغییراتی در فرآیند ثبتنام مؤدیان در سامانه الکترونیکی نظام مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 05/11/1392 ایجاد گردیده که تائید نهایی ثبتنام مؤدیان با مراجعه به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده، به آدرسwww.evat.ir/admin بخش «ثبتنام» قسمت «اطلاعات مؤدیان ثبتنامشده» گزینه«تأیید اداره کل»، و موکول به انجام اقدامات ذیل توسط مأموران مالیاتی ذیربط خواهد بود:

الف) راستی آزمایی سیستمی در مرحله پیشثبتنام

بررسی اطلاعات هویتی مؤدیان از طریق بانکهای اطلاعاتی شامل:

• پورتال کد اقتصادی،

• پورتال اداره ثبت شرکتها،

• پورتال سازمان ثبت احوال کشور و…

پس از راستی آزمایی اطلاعات هویتی بصورت سیستمی توسط دفتر توسعه سامانههای مالیات بر ارزش افزوده، در این مرحله برای مؤدی نام کاربر و کلمه عبور از طریق سامانه صادر و جهت راستیآزمایی 
کامل نشانی، پاکت حاوی نام کاربر و کلمه عبور صرفاً از طریق پست به منظور احراز نشانی اعلام شده برای مؤدی ارسال خواهد شد تا نامبرده نسبت به انجام ثبتنام در سامانه اقدام و اسناد و مدارک را به اداره امور مالیاتی ارزش افزوده مربوطه ارائه نماید.

ب) راستی آزمایی در مرحله ثبتنام توسط ادارات کل امور مالیاتی:

واحدهای مالیاتی پس از دریافت اسناد و مدارک مؤدیان ضمن بررسی و انطباق آنها با اطلاعات ثبت شده در سامانه شامل موارد ذیل:

۱٫ اطلاعات هویتی بارگذاری شده از پیشثبتنام مؤدیان،

۲٫ مجوزها و کارت بازرگانی،

۳٫ نشانی و شماره پستی اقامتگاه قانونی، مرکز فعالیت، کارخانه، کارگاه و شعب،

۴٫ مشخصات هویتی اعضای هیأت مدیره و شرکا،

۵٫ نوع فعالیت مؤدی،تعیین مرحله مشمولیت مؤدی و تاریخ شروع فعالیت مؤدی،

۶٫ اطلاعات مربوط به پرونده عملکرد مؤدی (موضوع قانون مالیاتهای مستقیم)،

۷٫ اداره کل صلاحیتدار جهت ثبتنام و شناسایی مؤدی،

در صورت مشاهده مغایرت نسبت به اصلاح اطلاعات ثبت شده در سامانه اقدام نمایند.

تذکر: اداره کل صلاحیتدار جهت تشکیل پرونده ارزش افزوده در کلیه استانها به استثنای استان تهران، اداره کل مسئول رسیدگی به پرونده عملکرد و در استان تهران بر عهده ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و اداره کل مؤدیان بزرگ حسب مورد می باشد.

ادارات کل امور مالیاتی موظفند بلافاصله پس از محرز شدن صحت اطلاعات ثبت نام مؤدی با اسناد و مدارک ارائه شده نسبت به تشکیل پرونده فیزیکی و تائید نهایی ثبتنام اقدام نمایند.

ج) راستیآزمایی ثبتنام مؤدیان ثبتنام شده قبلی:

به منظور راستی آزمایی اطلاعات مؤدیانی که تاکنون ثبتنام موقت یا نهایی نمودهاند اقدامات موضوع جزء (۱) تا (۷) بند «ب» این دستورالعمل لازم الاجرا خواهد بود بدین منظور برای مؤدیانی که تاکنون ثبتنام موقت یا نهایی نمودهاند در سامانه مالیات بر ارزش افزوده گزینهای جهت «تائید نهایی اداراه کل» از طریق آدرس مذکور ایجاد میگردد که ادارات کل امور مالیاتی موظفند از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل لغایت ۲۵/۰۲/۱۳۹۳
نسبت به راستیآزمایی ثبتنامهای انجام شده اقدام نمایند.در صورت عدم تائید نهایی ثبت نام مؤدیان توسط اداره کل ذیربط تا مهلت مقرر نام کاربر وکلمه عبور مؤدی غیر فعال خواهدشد که مسئولیت عواقب ناشی از
 آن بر عهده مدیران کل محترم خواهد بود.

لازم به یادآوری است در صورت عدمشناسایی مؤدیان در آدرسهای اعلامی و یا وجود نقصان در اطلاعات مربوط به حوزه عملکرد مؤدی، نام کاربری غیرفعال خواهد شد و در این صورت امکان ورود به سامانه در بخشهای مختلف توسط مؤدی وجود نخواهد داشت.

 

 

post

مالیات تسعیر ارز ، نکات و معافیت ها

تعیین مالیات تسعیر ارز

بطورکلی تسعیر ارز در دو مقطع زمانی صورت می پذیرد:

۱-      تاریخ انجام معامله: بهای معاملات ارز ی اعم از اقلام پولی و غیر پولی براساس نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر و در حسابها ثبت می شود.

۲-      تاریخ ترازنامه : صرفاًاقلام پولی ارز ی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.

چنانچه نرخ ارز اقلام پولی در فاصله تاریخ انجام معامله تا تاریخ تسویه معامله و یا تا پایان دوره مالی متفاوت باشد، در این صورت تفاوت نرخ ارز در تاریخ تسویه و یا در تاریخ ترازنامه حسب مورد ، با نرخ قبلی اعمال شده در حسابها، به عنوان سود (زیان) تسعیر ارزشناسایی می شود.

اقلام پولی در واقع اقلامی هستندکه قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شوند.ویژگی اصلی اقلام پولی،حق دریافت )یاتعهدپرداخت(مبلغ ثابت یاقابل تعیینی از وجه نقد میباشد .

نمونه ای از اقلام پولی :

– موجودی نقد و بانک

– حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری

– سایر حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری

موافقتنامه ها

– سود سهام پرداختنی( صرفاً اشخاص حقوقی)

– پیش دریافتها ( صرفاًپیش دریافت بابت فروش کالاهایی که قیمت آن درزمان تحویل مشخص میشود)

– جاری شرکا و سهامداران

لازم به توضیح است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولی دیگری و تحت عناوین دیگر درصورتهای مالی مودی محترم وجود داشته باشد.

در مقابل اقلام غیر پولی اقلامی هستند که ویژگی اصلی آنها،نبودحق دریافت)یاتعهدپرداخت( مبلغ ثابت یاقابل تعیینی ازوجه نقدمیباشد. پیش پرداخت خریدکالاوخدمات به قیمت ثابت (مانندپیش پرداخت اجاره)،سرقفلی،داراییهای نامشهود،موجودیهای موادوکالا، داراییهای ثابت مشهودوبدهیهایی که ازطریق تحویل دارایی غیرپولی تسویه میشود، نمونه هایی ازاقلام غیرپولی است.

         مطابق بند ۲۹ استاندارد حسابداری شماره ۱۶ ،تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به داراییهای واجد شرایط، به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج مالی در بهای تمام شده داراییها طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۳ با عنوان ”مخارج تأمین مالی“، باید به بهای تمام شده آن دارایی منظور شود.همچنین تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارز ی مربوط به تحصیل و ساخت داراییها، ناشی از کاهش شدید ارز ش ریال، در صورت احراز تمام شرایط زیر، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوط اضافه میشود:

الف.کاهش  ارز ش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش  ارز ش، حداقل ۲۰ درصد باشد.

ب .در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد.

در ضمن در صورت برگشت شدید کاهش  ارز ش ریال (حداقل ۲۰ درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهیهای مزبور تا سقف زیانهای تسعیری که قبلاً به بهای تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام شده دارایی کسر میشود.

اتخاذ یک روش یکنواخت:

منظور از روش یکنواخت حفظ ویژگی کیفی اطلاعات مالی و مقایسه پذیری آن از طریق همسانی در اندازه گیری و نمایش اثرات معاملات و رویدادهای مالی می باشد.در واقع اقدام به شناسایی یا عدم شناسایی سود(زیان) تسعیر ارز بطور کلی بیانگر رعایت یا عدم رعایت استانداردهای حسابداری بوده و لزوماً به معنای نفی روش های یکنواخت نمی باشد.

بدیهی است چنانچه مودی در سنوات گذشته نسبت به شناسایی سود(زیان) تسعیر ارزاقدام ننموده باشد و در سال مورد    رسیدگی برای اولین بار اقدام به شناسایی زیان تسعیر ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداری نموده باشد، هزینه مذکور در اجرای بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول خواهد بود.

همچنین چنانچه سود تسعیر ارز با توجه به نوع ارز یا نرخهای اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد باستناد بند ۲ و تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول مالیات بوده و لزومی به ارسال به هیات موضوع بند ۳ ماده مذکور ندارد. ضمناً عدم شناسایی زیان تسعیر ارز نیز از موارد قابل ارجاع به هیات مذکورنمی باشد.

نکات

 

۱-     سود حاصل از تسعیر ارز صرفنظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود( بطور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربردارز حاصل از صادرات بدست می آید، نخواهد بود). بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز به شرط رعایت مقررات قابل قبول خواهد بود.

۲- درخصوص صادرات:

الف- در مواردیکه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات، به نرخ ارز مرجع به بانک مرکزی باشد، ثبت اولیه معامله ارز ی، تسویه طلب ارز ی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارز ی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوط اعمال خواهد شد.

ب- چنانچه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادله ارز ی باشد، ثبت اولیه معامله ارز ی، تسویه طلب ارز ی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارز ی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز اتاق مبادلات ارز ی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

ج- چنانچه مودی الزامی به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارز ی و نیز بانک مرکزی(نرخ ارز مرجع) نداشته باشد، ثبت اولیه معامله ارز ی، تسویه طلب ارز ی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارز ی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

د- با توجه به ماده ۱۶ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ چنانچه ارز ش کالای صادراتی مندرج در پروانه های گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاترمتفاوت باشد، در اینصورت نوع ارزمورد استفاده در تعیین بهای کالای صادراتی و شناسایی درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارز ش ریالی کالای صادره با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.

۳- درخصوص واردات

الف- چنانچه ارز مورد نیاز مودی برای واردات توسط بانک مرکزی و به نرخ مرجع تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله  ارز ی ، تسویه بدهی ارز ی و نیز تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارز ی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

ب‌-    درصورتیکه ارز مورد نیاز مودی برای واردات از اتاق مبادلات ارز ی تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارز ی، و تسویه بدهی ارز ی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارز ی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز اتاق مبادلات ارز ی می باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

ج- چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات از طریق بانک مرکزی و یا اتاق مبادلات ارز ی تامین نشده باشد، ثبت اولیه معامله ارز ی، تسویه طلب ارز ی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولیارز ی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

د – با توجه به ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰چنانچه ارز ش کالای وارداتی مندرج در پروانه گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای وارداتی فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیینارز ش ریالی کالای وارده با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.

س – درخصوص فروش های صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت میگردد، چنانچه طبق مستندات مربوط احراز گردد امر صادرات تحققیافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت و در حسابهای مربوطه در دفاتر نیز به ریال ثبت گردیده باشد (از جمله صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که به صورت ریالی انجام می گیرد مگر اینکه طبق اسناد و مدارک ارز ی بودن آن احراز گردد)، تسعیر ارز در اینگونه موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ریالی یا ارز ی بودن فروش های صادراتی اعطای معافیت مالیاتی صادرات با رعایت کلیه مقررات قانونی مربوط امکانپذیر خواهد بود.

ه – درخصوص فروشهای صادراتی که وجه آن به صورت ارز ی دریافت میگردد، چنانچه صادرکنندگان در زمان انجام صادرات فروشها را با نرخ ارز مرجع یا نرخ ارز مبادله ای(از جمله نرخ مندرج در پروانه صادرات) در دفاتر ثبت نموده لیکن در تاریخ تسویه و یا تاریخ ترازنامه از نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(آزاد) برای تسعیر ارز حاصله استفاده نمایند، در این حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخارز مرجع یا نرخ مبادله ای با نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(آزاد) در تاریخ انجام صادرات از نظر مالیاتی به عنوان فروش صادرات تلقی می گردد و صرفاً تفاوت نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(آزاد) در تاریخ اولیه و تاریخ های بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان تسعیر ارز قرار میگیرد.

۴- درخصوص مطالبات/ بدهی سهامداران( شرکاء)، تسهیلات ارزی

استفاده از هر یک از نرخ های ارز شامل نرخ های ارز مرجع، مبادله ای و توافقی در ثبت اولیه معامله ارز ی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارز ی مربوط به معامله ارز ی در تاریخ ترازنامه( نظیر مانده دارایی/ بدهی ارز ی درصورت عدم تسویه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ ارز مرجع یا مبادله ای است یا تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی می باشد، صورت می پذیرد. همچنین، به هنگام تسویه طلب/بدهی ارز ی علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافی جهت اثبات نوع ارز از طرف مودی ارائه شود.

۵- درخصوص خرید و فروش ارز

الف – درخصوص فروش ارز می بایست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشانی  کامل خریدار و یا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافی های مجاز بانک مرکزی ( فاکتور خرید صرافی ها) و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد.

ب- درخصوص خرید ارز می بایست کلیه مستندات مربوط از جمله فاکتور خرید ارز از صرافی ها،بانکها و یاسایر مراجع ذیربط ارائه گردد.

مالیات تسعیر ارز

نحوه تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ اصناف و اشخاص حقیقی موضوع بند ج ماده ۹۵

تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ اصناف و اشخاص بند ج موضوع ماده ۹۵

بنابه اختیار حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم ، به امورمالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور  مالیاتی سایر استان ها اجازه داده می شود با رعایت موارد زیر ، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ تمام یا برخی از مودیان موضوع بند(ج) ماده ۹۵  اصلاحی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه مربوط تعیین  و مالیات متعلق را که قطعی خواهدبود وصول نمایند.

الف – شرایط توافق:

۱-مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴ خود را با تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیwww.TAX.gov.ir ، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند مشمول توافق می باشند. ضمناً ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، بعنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد.

ب- نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات و پرداخت آن

۲-میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل، به میزان مالیات قطعی شده سال ۱۳۹۳ تعیین می گردد. در مورد مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است (به استثنای مودیانی که پرونده آنها برای عملکرد ۱۳۹۳ بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته است) ،مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۲ آنها با رعایت درصد رشد موضوع بند ۵ دستورالعمل ۵۰۵-۹۴-۲۰۰ مورخ ۲۵-۳-۱۳۹۴  (تا مبلغ۱۰،۰۰۰،۰۰۰  ریال مالیات سال ۱۳۹۲ با رشد ۸% – از مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۱ ریال تا مبلغ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مالیات با رشد ۱۲% و مازاد ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال با رشد ۱۸% ) مبنای مالیات مورد توافق قرار می گیرد.

۳-مودیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۳ تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده اند ، درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت عملکرد ۱۳۹۴ آنها با ۲۰% افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت سال ۱۳۹۳ تعیین می گردد.

۴-مودیانی که نسبت به پرداخت کل مالیات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام نمایند حداکثر تا تاریخ ۱۵-۵-۱۳۹۵ برگ مالیات قطعی آنها صادر خواهد شد .مودیانی که بخشی از مالیات را به همراه اظهارنامه و باقی مانده مالیات متعلق را تا پایان تیر ماه پرداخت نمایند ، برگ مالیات قطعی آنها تا ۱۵-۶-۱۳۹۵ صادر خواهد شد. آندسته از مودیانی که قادر به پرداخت مالیات خود بصورت یکجا همراه اظهارنامه و تا پایان تیر ماه نمی باشند ،  با مراجعه به اداره امور مالیاتی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق طی چهار قسط مساوی حداکثر تا پایان مهر ماه سال جاری  اقدام نمایند.

۵- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از ۵% با مالیات مورد توافق باشد ، مالیات مابه التفاوت در صورتی که بیش از دو میلیون ریال باشد ، با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

ج – سایر موارد:

۶-هرگاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ یا ۱۳۹۲صاحبان مشاغل حسب مورد با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، دراین صورت می بایست درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات ( برای پرونده های معاف) و مالیات مذکور (برای سایر پرونده ها)  مبنای رشد موردنظر قرارگیرد.

۷-در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال ۱۳۹۳ یا ۱۳۹۲ حسب مورد تغییر داشته است، ابتدا 
می بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

۸-مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ یا ۱۳۹۲ آن ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد ۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و یا ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه محاسبه شده است ، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آن بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال ۱۳۹۴ قرارگیرد.

۹- مودیانی که مطابق دستورالعمل های صادره در اجرای مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش ( سامانه های فروشگاهی ) شده اند ،درصورتی که مطابق با بخشنامه های صادره نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، مالیات یا درآمد مشمول مالیات  آنها حسب مورد برای سال  1394 با اعمال رشد مورد نظر به شرح بندهای ۲ و ۳ این دستورالعمل بدون اعمال معافیت  محاسبه و مشمول توافق می باشد.

۱۰- مودیانیکه در سال ۱۳۹۴  در اجرای مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ، نسبت به خرید، نصب و راهاندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود .

۱۱-  جهت حسن اجرای این دستورالعمل کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق اصناف و رییس اتحادیه ذیربط ومدیرکل امور مالیاتی یا نماینده تام الاختیار ایشان تشکیل می گردد تا به رفع مشکلات وموانع اجرائی احتمالی اقدام گردد.

– تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ اصناف –

تغییرات مالیات بر ارث

تغییرات مالیات بر ارث

مالیات بر ارث اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم

اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد ، مشمول مالیات بر ارث خواهد بود ، وراث برای استفاده از حقوق مالی و اموال باقیمانده از متوفی نظیر حقوق بازنشستگی ، دیه و نیز انجام هر گونه نقل و انتقال یا ثبت اموال و حقوق مالی و برداشت از حساب های بانکی متوفی ، ملزم به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهینامه واریز مالیات بر ارث می باشند .

طبقه بندی وراث

بر اساس ماده ۱۸ قانون مالیات های مستقیم (ق.م.م) وراث به سه طبقه تقسیم می شوند :

 1. وراث طبقه اول که عبارتند از : پدر ، مادر ، شوهر ، اولاد و اولاد اولاد .
 2. وراث طبقه دوم که عبارتند از : اجداد ، برادر ، خواهر و اولاد آن ها .
 3. وراث طبقه سوم که عبارتند از : عمو ، عمه ، دایی ، خاله و اولاد آن ها .

ردیف

اموال مشمول مالیات بر ارث

نرخ برای وراث طبقه اول

 
 

۱

سپرده های بانکی ، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار (به استثنای سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آن ها) , و سودهای متعلق به ان ها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آن ها

سه درصد (۳%)

 
 
 
 
 
 

۲

سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آن ها طبق مقررات مزبور

یک و نیم برابر (۵/۱) برابر نرخ های مذکور در تبصره یک و ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم * در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

 
 
 
 

۳

نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بند های مذکور به آن ها تصریح نشده است

ده درصد (۱۰%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

 
 
 

۴

نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری ، زمینی ، دریایی و هوایی

دو درصد (۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

 
 
 
 

اموال مشمول مالیات بر ارث ، نرخ های مالیاتی و نحوه اعمال آن ها

بر اساس ماده ۱۷  قانون مالیات های مستقیم ، اموال مشمول مالیات بر ارث و نرخ های مالیات بر ارث مربوط به متوفیان تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ و بعد از آن به شرح جدول زیر است :

 

۵

نسبت به املاک و حق واگذاری محل

یک و نیم برابر (۵/۱)  برابر نرخ های مذکور در ماده ۵۹  قانون مالیات های مستقیم** به ماخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به ماخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد ، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

 
 
 
 
 

۶

نسبت به اموال  دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در حارج از کشور واقع شده است

پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده است ، به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش ماترک که ماخذ محابه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است . در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به ماخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم ، از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها ، مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آن ها وصول می شود . بر اساس ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازار های خارج از بورس دارای مجوز ، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۰٫۵%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد .

**بر اساس ماده ۵۹ ق.م.م نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالکیا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق ، مشمول مالیات می باشد

 توضیحات مهم :

نرخ های مذکور در جدول ، برای وراث طبقه اول می باشد و برای وراث طبقه دوم مالیات بر نرخ معادل دو برابر و برای وراث طبقه سوم به نرخ معادل چهار برابر نرخ های مندرج در این جدول محاسبه و وصول خواهد شد .

در صورتی که متوفی و وراث ، تبعه خارجی باشند ، اموال و دارایی های متوفی که در ایران واقع است ، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود .

در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع ردیف های ۲ ، ۴ و ۵ جدول را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند ، علاوه بر مالیات بر ارث مشمول مالیات نقل و انتقال طبق مقررات مربوط خواهند بود .

 

اموال خارج از شمول مالیات بر ارث

اموال زیر مشمول مالیات بر ارث نمی باشند :

 • وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت ، مطالبات مربوط به خسارت اخراج ، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه های عمر و زندگی ، خسارت فوت و دیه .
 • اموالی که برای سازمان ها و موسسات مذکور در ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم ،مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تایید سازمان ها و موسسه های مذکور ، اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، دستگاه هایی که بوجه آن ها به وسیله دولت تامین می شود ، شهرداری ها و بنیاد ها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری می شود .
 • اثاث البیت محل سکونت متوفی
 • اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص ، مالکیت آن ها سلب و یا به صورت بلا عوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم قرار گرفته باشد (در صورتی که بابت سلب مالکیت ، عوضی داده شود ، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد ، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب خواهد شد ) .

معافیت وراث شهدای انقلاب اسلامی از مالیات بر ارث

وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث نخواهند بود .

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تایید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می باشد .

اظهارنامه مالیات بر ارث

بر اساس اصلاحیه مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم ، در مورد متوفیانی که تاریخ فوت آن ها ۱/۱/۱۳۹۵ و بعد از آن است ، به منظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک ، وراث (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آن ها موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت ، اظهارنامه ای حاوی کلیه ماترک با تعیین ارزش روز فوت و تصریح مطالبات و بدهی ها و انضمام مدارک ذیل به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم نماید :

 1. رونوشت یا تصویر گواهی شده کارت ملی و شناسنامه متوفی و وراث .
 2. رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی ها و مطالبات متوفی .
 3. رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراق که اثبات کننده حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوقمالی است .
 4. رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد .
 5. رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا قیم نامه در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود .
 6. رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط .
 7. گواهی حصر وراثت .

توجه : در مورد متوفیان قبل از تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ صدور گواهی حصر وراثت توسط مراجع قضایی ، منوط به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث به اداره امور مالیاتی و دریافت گواهی نامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث توسط وراث می باشد . لیکن در مورد متوفیان تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ و بعد از آن برای صدور گواهی حصر وراثت نیازی به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث نبوده و مراجع قضایی بدون در نظر گرفتن تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث می توانند اقدام به صدور گواهی حصر وراثت نمایند .

عدم تسلیم اضهارنامه مالیاتی از سوی وراث یا تسلیم اظهارنامه خارج از موعد مقرر ، موجب تعلق جریمه نخواهد بود . لیکن کسر هزینه های کفن و دفن ، واجبات و دیون محقق متوفی از ماترک مشمول مالیات مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی (ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی) با رعایت سایر مقررات مربوط می باشد .

نحوه رسیدگی به اظهارنامه مالیات بر ارث

برای آن دسته از وراث که اظهارنامه خود را موعد قانونی (ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی) تسلیم نمایند ، ارزش اموال و دارایی ها به بهای روز زمان فوت متوفی مورد ارزیابی قرار گرفته و گواهی مربوط به ترتیب زیر صادر می شود :

 • در صورتی که کل ارزش روز هنگام فوت ، اموال و دارایی های ارزیابی شده کمتر و یا مساوی دیون محقق متوفی ، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد ، اموال و دارایی هایی که مورد ارزیابی واقع شده اند ، مشمول مالیات موضوع ماده (۱۷) قانون نبوده و گواهی موضوع بند (ج) ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم به عنوان مراجع ذی ربط صادر خواهد شد .
 • در مواردی که ارزش روز هنگام فوت اموال و دارایی های ارزیابی شده بیش از دیون محقق متوفی ، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد ، جمع کل دیون ، واجبات و هزینه ها به ترتیب از ارزش روز (ارزش ارزیابی شده) اموال و دارایی های مشمول مالیات بر ارث (موضوع بندهای ۱ تا ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم) کسر ونسبت به آن بخش از اموال و دارایی ها که معادل ارزش دیون محقق متوفی ، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن می باشد ، گواهی مبنی بر بلامانع بودن ثبت ویا انتقال یا پرداخت یا تحویل دارایی غیر مشمول متوفی به عنوان مراجع ذی ربط صادر خواهد شد .
 • در صورتی که مودی در اجرای ماده (۱۷) قانون نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشد و پس از رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مشخص شود ، بابت کل ماترک یا بخشی از آن مشمول مالیات نمی باشد ، مالیات های پرداختی با ارائه اسناد و مدارک مثبته مطابق قانون مسترد خواهد شد .

بابت اموال و دارایی های مازاد بر هزینه های کفن و دفن ، واجبات و دیون محقق متوفی ، در زمان تسلیم و رسیدگی اظهارنامه ، مالیاتی محاسبه و دریافت نمی شود  لیکن در زمان دریافت ، انتقال و یا ثبت ، اموال مذکور به قیمت یا ارزش معاملاتی روز انتقال (حسب مورد) ، ارزیابی شده و مالیات مربوط تعیین و پس از پرداخت آن توسط مودی ، گواهی مربوط عنوان مراجع ذیربط ، صادر خواهد شد .

در مورد مودیانی که در مهلت قانونی ، نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام ننموده اند ، ماترک متوفی در زمان دریافت ، انتقال و یا ثبت ، طبق مقررات ماده (۱۷) قانون مالیات های مستقیم به قیمت یا ارزش معاملاتی روز انتقال ارزیابی شده و مالیات مربوط بدون کسر هزینه های کفن و دفن ، واجبات و دیون محقق متوفی ، تعیین و پس از پرداخت آن  توسط مودی ، گواهی مربوط عنوان مراجع ذیربط ، صادر خواهد شد .

توجه : گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم حسب مورد به درخواست مودی صادر خواهد شد و امکان درخواست صدور گواهی برای هر یک از اموال و دارایی ها به نفکیک به صورت موردی وجود دارد .

مراجع حل اختلاف مالیاتی

در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت دار و مودیان ایجاد گردد ، با اعتراض مودی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رای قطعی مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات های مستقیم) ملاک عمل قرار می گیرد .

توجه :

 • اطلاعات مندرج در اینجا صرفا در مورد متوفیان تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ و بعد از آن می باشد .
 • وراث متوفیانی که تاریخ فوت آن ها ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ و قبل از آن باشد ، از نظر تکالیف قانونی ، مشمول اصلاحیه مصوب ۱۳/۴/۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم نمی باشند . لذا این مودیان می بایست منفردا یا مجتمعا ، ظرف مدت شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی اقلام ماترک ، بهای زمان فوت این اقلام و بدهی های متوفی را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند و ظرف مدت سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه ، مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه به عنوان علی الحساب پرداخت نمایند .

مالیات بر ارث اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم

مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای پیمانکاری

مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای پیمانکاری

این نوشته به گردش عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده در فعالیت های مرتبط با موسسات پیمانکاری می پردازد . موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر راه سازی ، سد سازی ، اسکله و بندر سازی ، نصب خطوط پست های فشار قوی و انتقال نیرو ، کشتی سازی ، هواپیما سازی و …. را با قرارداد به موسسات پیمانکاری ساخت و ساز واگذار می کنند . شرکت پیمانکاری ساخت و سازی را در نظر می گیریم که مسئولیت اجرای کامل عملیات سد سازی موضوع پیمان خود را تا تکمیل نهایی آن به عهده می گیرد .

فرض می شود در یک دوره مالیاتی سه ماهه مالیات بر ارزش افزوده شرکت مورد نظرگردش مالی به قرار ذیل داشته باشد :

شرکت پیمانکاری مورد نظر مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان پیش پرداخت از کارفرمای خود دریافت میکند . به دلیل اینکه دریافت یا ارائه خدمات انجام نشده است ، این معامله مشمول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نمی شود .

در دوره سه ماهه مالیات بر ارزش افزوده ، پیمانکار مورد نظر ، در ارتباط با پیش پرداخت مبلغی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از کارفرما دریافت نمی کند .

در دفتر روزنامه شرکت پیمانکاری ثبت ذیل درج می شود :

                                                                                               دفتر روزنامه                                                                                             

بستانکار

بدهکار

شرح

ردیف

 

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 موجودی نقد

۱

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

پیش دریافت ها   

۲

بابت دریافت مبلغ پیش پرداخت قرارداد

 

گردش مالی یک دوره سه ماهه شرکت پیمانکاری به قرار ذیل می باشد :

الف ) ارائه خدمات

فعالیت های مودیان مشمول مرحله اول و ثبت نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده در قالب پیمان های دسته دوم (در فعالیت های پیمانکاری) ، از جمله ارائه خدمات محسوب می شود و مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده است . به استناد مفاد مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مودیان مشمول مرحله اول مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون ، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام شده ، صادر و مالیات و عوارض متعلق را در ستون وخصوص درج و وصول نمایند . شرکت پیمانکاری مورد نظر ، با توجه به اطلاعیه فراخوان مرحله اول نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده است . در این راستا شرکت فوق مکلف به رعایت ترتیبات یاد شده ( صرفنظر از تعلق علی الحساب مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم توسط کارفرما به صورت وضعیت های صادره ) خواهد بود . در اواخر دوره شرکت پیمانکاری مورد مثال صورت وضعیتی به صورت ذیل برای کارفرما صادر می نمایند . شرکت کارفرما صورت وضعیت را تایید و کسوراتی مانند ۱۰ درصد سپرده حسن انجام کار ، حق بیمه پیمان ، مالیات تکلیفی و ۱۰ درصد پیش پرداخت انجام شده را از مبلغ صورت وضعیت کسر می کند .

صورت وضعیت دوره مذکور به صورت ذیل می باشد :

شرکت پیمانکاری                                                                              شماره  :                              

صورت وضعیت تایید شده                                                                       تاریخ :                                

 مبالغ به ریال :                                                               

مبلغ

شرح

۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ صورت وضعیت

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مالیات بر ارزش افزوده متعلقه       

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

عوارض متعلقه

با فرض اینکه صورت وضعیت فوق بدون هیچ گونه تغیری مورد تایید کارفرما قرار میگیرد در دفتر روزنامه شرکت پیمانکاری , ثبت روزنامه ذیل صورت می پذیرد .

دفتر روزنامه

بستانکار           

بدهکار       

شرح                                    

ردیف   

 

۵۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰   

وجه نقد / بدهکاران                                               

  1     

 

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰    

پیش دریافت ( ۱۰% صورت وضعیت )                        

۲     

 

       80.000.000

سپرده حسن انجام کار (۱۰% صورت وضعیت)               

۳     

 

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰    

پیش پرداخت مالیات (مالیات تکلیفی پیمان، ۵% صورت وضعیت ) 

۴     

 

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰    

پیش پرداخت بیمه ( بیمه پیمان ، ۵% صورت وضعیت )             

۵     

۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰       

 

صورت وضعیت تایید شده 

 

۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰        

 

مالیات بر ارزش افزوده فروش                                          

۳     

بابت ثبت صورت وضعیت تایید شده                                                                                                                    

 

ملاحظه می گردد که این شرکت پیانکاری در یک دوره مالیاتی سه ماهه با توجه به ارائه خدمات سد سازی و دریافت مبالغ مربوطه ، ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال را به صورت پیش پرداخت دریافت نموده است و جمعا مبلغ ۸۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با اخذ مالیات بر ارزش افزوده به ماخذ مبلغ صورت وضعیت صادر شده ، از کارفرمای خود وصول می نماید . تمامی مالیات های وصولی حکم بدهی مالیاتی یا بستانکاری سازمان امور مالیاتی را دارد و باید در پایان دوره ، تسویه حساب مربوطه توسط این شرکت پیمانکاری با ارائه اظهارنامه پایان دوره صورت پذیرد .

ب خرید کالاها و خدمات

شرکت پیمانکاری مورد نظر در راستای انجام فعالیت اقتصادی خود برای ارائه خدمات سد سازی ، نیازمند دریافت یا خرید برخی کالاها و خدمات می باشد که چنانچه این کالاها و خدمات را از سایر مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده خریداری نماید ، در هنگام خرید ۳ درصد کل قیمت خرید خود را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت خواهد کرد. تمامی این ۳ درصد پرداختی حکم اعتبار یا پیش پرداخت مالیات را برای وی خواهد داشت که از محل مالیات های دریافتی در هنگام فروش قابل کسر است .

شرکت پیمانکاری مذکور طی دوره مالیاتی فرض شده ، اقدام به خرید برخی کالاها و خدمات به قرار زیر نموده است :

۱ ) این شرکت پیمانکاری طی فرایند خدماتی خود اقدام به واردات ماشین الات می نماید . در هنگام ورود مواد اولیه از گمرک معادل ۳ درصد ارزش گمرکی حقوق ورودی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به گمرک پرداخت می نماید. گمرک موظف است ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده را قبل از ترخیص ، از واردکنندگان وصول و در پروانه های گمرکی و یا فرم های مربوط حسب مورد درج نماید .

 

ثبت حسابداری این صورت حساب ها در دفتر روزنامه کارخانه به شرح زیر است :

دفتر روزنامه                                                           

      بستانکار                            

بدهکار            

شرح                                 

ردیف  

 

      60.000.000    

ماشن الات                                                              

۱    

 

       1.800.000         

مالیات بر ارزش افزوده خرید                                         

۲    

۶۱٫۸۰۰٫۰۰۰      

 

بانک / بستانکاران   

۳    

                                   جهت واردات ماشین الات و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به گمرک                                                                   

 

۲ ) شرکت پیمانکاری مذکور طی دوره مالیاتی در راستای فعالیت اقتصادی خود خدمات تعمیرات و نگهداری ماشین الات از شرکت سرلک صنعت دریافت می نماید و صورتحسابی حاوی مشخصات متعاملین ، مشخصات مورد معامله ، قیمت مورد معامله و در نهایت مالیات بر ارزش افزوده آن ، از شرکت سرلک دریاف می دارد . ترتیب درج اطلاعات و تکمیل صورت حساب ها باید طبق دستورالعمل صدور صورت حساب فروش کالاها و ارائه خدمات باشد .

شرکت پیمانکاری مورد نظر در هر بار دریافت خدمت تعمیرات و نگهداری ماشین الات صورتحسابی مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به قرار ذیل دریافت می کند .

صورتحساب

خریدار : شرکت پیمانکاری                                                        

شماره اقتصادی :                                                                    

شماره ثبت / ملی :                                                                  

    فروشنده : شرکت سرلک صنعت                                         

شماره اقتصادی :                                                               

شماره ثبت / ملی :                                                                       

جمع مبلغ       

و مالیات و عوارض  

مالیات و عوارض  

مبلغ کل     

      شرح                                                   

ردیف      

    10.300.000                         

۳۰۰٫۰۰۰     

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

دریافت خدمات تعمیرات و نگهداری ماشین الات

۱        

 

ثبت حسابداری این صورت حساب در دفتر روزنامه شرکت پیمانکاری به شرح زیر است :

دفتر روزنامه                                                           

      بستانکار                            

بدهکار            

شرح                                 

ردیف  

 

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰           

هزینه دریافت خدمات تعمیرات و نگهداری ماشین الات        

۱    

 

۳۰۰٫۰۰۰               

مالیات بر ارزش افزوده خرید                                         

۲    

۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰      

 

بانک / بستانکاران   

۳    

بابت دریافت خدمات تعمیرات و نگهداری ماشین الات                                                                                                                         

 

۳ ) شرکت پیمانکاری مذکور طی دوره مالیاتی در راستای فعالیت اقتصادی خود اقدام به خرید مواد و مصالح (سیمان ، بتن ، آهن …. ) می نماید و صورتحسابی حاوی مشخصات متعاملین ، مشخصات مورد معامله ، قیمت مورد معامله و در نهایت مالیات بر ارزش افزوده آن ، دریافت می دارد . ترتیب درج اطلاعات و تکمیل صورت حساب ها باید طبق دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالاها و ارائه خدمات باشد .

شرکت پیمانکاری مورد نظر بابت خرید مواد و مصالح (سیمان ، بتن ، آهن … ) ، صورتحسابی به قرار ذیل دریافت می نماید :

صورتحساب

خریدار : شرکت پیمانکاری                                                        

شماره اقتصادی :                                                                    

شماره ثبت / ملی :                                                                  

    فروشنده : شرکت فروشنده مواد و مصالح                               

شماره اقتصادی :                                                                

شماره ثبت / ملی :                                                                       

جمع مبلغ       

و مالیات و عوارض  

مالیات و عوارض  

مبلغ کل     

      شرح                                                   

ردیف     

۷۲٫۱۰۰٫۰۰۰              

۲٫۱۰۰٫۰۰۰    

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ 

خرید مواد و مصالح (سیمان ، بتن ، آهن … )       

۱        

 

و ثبت حسابداری این صورت حساب در دفتر روزنامه شرکت پیمانکاری به شرح زیر است :

دفتر روزنامه                                                           

      بستانکار                            

بدهکار            

شرح                                 

ردیف  

 

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰           

موجودی مواد و مصالح (سیمان ، بتن ، آهن … )                   

۱    

 

۲٫۱۰۰٫۰۰۰             

مالیات بر ارزش افزوده خرید                                         

۲    

۷۲٫۱۰۰٫۰۰۰        

 

بانک / بستانکاران   

۳    

پرداخت بابت خرید مواد و مصالح (سیمان ، بتن ، آهن … )                                                                                                         

 

۴ ) شرکت پیمانکاری مورد نظر در راستای انجام فعالیت اقتصادی برای ارائه خدمات ، اقدام به دریافت خدمات مشاوره فنی مهندسی از یک شرکت مشاوره می نماید و در قبال آن حق الزحمه مشاوره ای با توجه به صورت حساب ذیل می پردازد .

صورتحساب

خریدار : شرکت پیمانکاری                                                         

شماره اقتصادی :                                                                    

شماره ثبت / ملی :                                                                  

فروشنده : شرکت مشاوره فنی مهندسی                                    

شماره اقتصادی :                                                               

شماره ثبت / ملی :                                                                       

جمع مبلغ       

و مالیات و عوارض  

مالیات و عوارض  

مبلغ کل     

      شرح                                                   

ردیف     

۱۵٫۴۵۰٫۰۰۰              

۴۵۰٫۰۰۰     

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ 

خدمات مشاوره فنی مهندسی                         

۱        

 

ثبت حسابداری صورتحساب فوق به صورت ذیل می باشد :

دفتر روزنامه                                                           

      بستانکار                            

بدهکار            

شرح                                 

ردیف  

 

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰           

حق مشاوره فنی مهندسی                                            

۱    

 

۴۵۰٫۰۰۰               

مالیات بر ارزش افزوده و عوارض خرید                             

۲    

۱۵٫۴۵۰٫۰۰۰      

 

نقد / بانک       

۳    

پرداخت بابت خرید مواد و مصالح (سیمان ، بتن ، آهن … )                                                                                                         

 

با توجه به گام اول تا چهارم ملاحظه می گردد که این شرکت پیمانکاری در یک دوره مالیاتی سه ماهه جهت ارائه خدمات سد سازی عملا اقدام به خرید و دریافت کالاها و خدمات مختلف نموده است و در هر بار خرید ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می نماید . شرکت پیمانکاری مذکور طی این دوره مالیاتی سه ماهه  جمعا به میزان ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خرید کالا و خدمات مشمول دارد  و مالیات بر ارزش افزوده های پرداختی طی دوره وی نیز کلا معادل مبلغ ۴٫۶۵۰٫۰۰۰ ریال بوده که به فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات پرداخت کرده است . تمامی مالیات های پرداختی حکم اعتبار مالیاتی و یا بدهکاری سازمان امور مالیاتی را دارد و باید در پایان دوره تسویه حساب مربوطه با ارائه اظهارنامه پایان دوره صورت پذیرد .

در پایان دوره مالیاتی سه ماهه شرکت پیمانکاری مذکور به دلیل اینکه به عنوان مودی مالیات بر ارزش افزوده اقدام به ثبت نام نموده است مکلف به ارائه اظهارنامه دوره ای یا فصلی خود بابت گردش مالی سه ماهه گذشته می باشد . بنابراین در پایان دوره با توجه به اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده شرکت پیمانکاری مورد مثال مجموع کل مالیات های پرداختی طی دوره را از مجموع کل مالیات بر ارزش افزوده دریافتی کسر و چنانچه مانده بدهی داشته باشد آن را به عنوان مالیات قابل پرداخت به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می نماید .

ثبت حسابداری اظهارنامه پایان دوره در دفتر روزنامه شرکت پیمانکاری مورد نطر به شرح ذیل است :

دفتر روزنامه                                                           

      بستانکار                            

بدهکار            

شرح                                 

ردیف  

 

۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰      

مالیات بر ارزش افزوده فروش                                        

۱    

۴٫۶۵۰٫۰۰۰      

 

مالیات بر ارزش افزوده خرید 

۲    

۱۹٫۳۵۰٫۰۰۰     

 

وجوه نقد                     

۳    

     ثبت اظهارنامه پایان دوره                                                                                                                                                  

 

آدرس تلفن اداره دارایی وامور مالیاتی شهر و استان تهران

آدرس تلفن ادارات دارایی تهران

معاونت ارزش افزوده : خیابان استاد نجات الهی – قبل از سمیه – تلفن : ۸۸۸۰۶۳۴۰
شهر و استان تهران : خیابان ولی عصر – بالاتر از میرداماد – خیابان سرو – پلاک ۶۰ – تلفن : ۴-۸۸۱۹۷۹۶۰۷
اداره دارایی (مودیان بزرگ) : شهرک غرب – خیابان شهید دادمان – جنب پمپ بنزین – 88573739
مرکز تهران : خیابان قائم مقام – میدان شعاع – نبش گلریز – پلاک ۹۱ – تلفن : ۳-۸۸۳۸۱۴۶۲۷
شمال تهران : خیابان میرداماد – بعد از مسجد الغدیر – پلاک ۱۵۱ – تلفن : ۲۲۲۶۹۰۲۰۷
جنوب تهران : اتوبان بعثت – پشت ترمینال جنوب – خیابان خزانه بخارایی – جنب مسجد قدس – تلفن : ۷-۵۵۳۳۷۰۲۲
شرق تهران : میدان رسالت – اول خیابان نیرو هوایی – نبش خیابان کمند – تلفن : ۸-۷۷۸۹۳۳۷۱
غرب تهران : خیابان آزادی – بعد از استاد معین – خیابان دکتر هوشیار – کوچه مازیار – پلاک ۶۹ – تلفن : ۱-۶۶۰۲۴۴۲۰
وصول و اجرا : خیابان ولی عصر – جنب پارک ساعی – اول خیابان ۲۳ – کوچه جهانتاب – پلاک ۱ – تلفن : ۸۸۷۷۱۴۳۷
ارزش افزوده شهر تهران : خیابان کارگر – خیابان آذربایجان – خیابان سلیمانی جنوبی – پلاک ۱۴ – تلفن : ۶۶۹۴۹۷۹۸
هیأت حل اختلاف : خیابان مطهری – روبروی سنایی – تلفن : ۸۸۷۱۶۹۷۰

آدرس تلفن ادارات دارایی ( امور مالیاتی) استان تهران
ارزش افزوده استان تهران : میدان ونک – چهارراه جهان کودک – خیابان نلسون ماندلا (جردن) – تلفن : ۸۸۲۰۶۰۴۰
شمیرانات شمال استان تهران: میدان ونک – گاندی جنوبی –کوچه ۲۵ – تلفن : ۸۸۱۹۲۸۲۱
شرق استان تهران : رودهن – خیابان امام – بوستان یازده – جنب شهرداری – تلفن : ۷۶۵۱۳۸۰۰
جنوب استان تهران : شهر ری – نرسیده به میدان شهرداری –انتهای کوچه رفاه – تلفن : ۴- ۵۵۹۶۲۹۹۲
غرب استان تهران : شهریار – شهرک اداری اندیشه – جنب دادگستری – تلفن : ۶۵۲۲۵۰۵۲

آدرس تلفن ادارات دارایی تهران – آدرس تلفن ادارات دارایی تهران – آدرس تلفن ادارات دارایی تهران