نکاتی در باب تشویقات و جرائم مالیاتی

نکاتی در باب تشویقات و جرائم مالیاتی 

در قانون  مالیات  های مستقیم  تشویق  هایی به منظور  ترغیب  مودیان  به  ارایه  اظهارنامه  و جرائمی کتمان  درآمد  ، اجتناب  از پرداخت  مالیات  ، دیر کرد و یا  فرار  مالیاتی پیش بینی شده  که  در ادامه  به  بخشی از ان  اشاره  می شود.

تشویقات و جرائم مالیاتی 

به  موجب ماده  ۱۸۹ قانون  مالیات  های مستقیم  ، اشخاص حقوقی و حقیقی  موضوع  بندهای الف و  ب  ماده  ۹۵  ، چنانچه  طی سه  سال متوالی ترازنامه  و حساب  سود  و  زبان  دفاتر و مدارک  آنان  مورد  قبول  قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال ارایه اظهار نامه بدون مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده  (۱۹۰) این  قانون  به  عنوان  جایزه  خوش حسابی از محل  وصولی های جاری پرداخت  یا در  حساب  سنوات  بعد  آنان  منظور  خواهد شد جایزه  مزبور از پرداخت  مالیات  معاف خواهد  بود.

تشویقات و جرائم مالیاتی 

به موجب  ماده  ۱۹۰ قانون  مالیاتهای مستقیم  ، علی الحساب پرداختی بابت  مالیات  عملکرد هر سال  مالی قبل  از سر رسید  مقرر در این  قانون  برای پرداخت  مالیات  عملکرد  موجب  تعلق  جایز های  معادل  یک  درصد  مبلغ  پرداختی  به  ازای  هر ماه  تا سر رسید  مقرر خواهد  بود  که  از  مالیات  متعلق همان  عملکرد کسر  خواهد  شد  .  پرداخت مالیات  پس از آن  موعد  موجب  تعلق  جریمه ای  معادل  ۵/۲%‌مالیات  به  ازای هر ماه  خواهد بود  .

تشویقات و جرائم مالیاتی 

مبدا  احتساب جریمه  در مورد مودیانی که  مکلف  به  ارایه  اظهارنامه  مالیاتی  هستند  نسبت  به  مبلغ  مندرج  در اظهارنامه  از تاریخ  انقضی  مهلت  ارایه  آن  و  نسبت  به  مابه  الاختلاف  از تاریخ  مطالبه  و در مورد  مودیانی که  از ارایه  اظهارنامه خود داری نموده  یا  اصولا  مکلف  به  ارایه  اظهارنامه  نیستند  تاریخ  انقضای مهلت ارایه اظهارنامه یا سر رسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد .

تشویقات و جرائم مالیاتی 

تبصره ۱- مودیانی که  به  تکلیف  قانونی  خود راجع به  ارایه  به  موقع  اظهارنامه  یا تراز نامه  و  حساب  سود و  زیان  و  حسب  مورد ارایه  به  موقع  دفاتر و  اسناد  و  مدارک  خود اقدام  نموده اند  در موارد  مذکور  در ماده  (۲۳۹) این  قانون  هر گاه برگ تشخیص مالیاتی صادر را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدم کنند از ۸۰% جرایم مقرر این قانون معاف  خواهند بود   همچنین  ، در صورتی که این گونه مودیان ظرف  یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد ۴۰% جرایم  متعلقه  مقرر در این قانون  معاف  خواهند بود .

تشویقات و جرائم مالیاتی 

تبصره  ۲- چنانچه  فاصله  تاریخ  وصول اعتراض مودی نسبت  به  برگ  تشخیص  مالیات  تا  تاریخ  قطعی  شدن  مالیات  از یک  سال  تجاوز  نماید ، جریمه  دو  و نیم درصد  ۵/۲ %در ماه  موضوع  این  ماده  نسبت  به  مدت  زمان  بیش از یک  سال  مذکور  تا  تاریخ  ابلاغ  برگ  قطعی  مالیات  قابل  مطالبه  از مودی  نخواهد بود  سازمان  امور مالیتی  کشور مکلف  است  ترتیبی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن  مالیات  مودیان  حداکثر  تایک  سال  پس از  تاریخ  ارایه  اعتراض آنان  صورت  پذیرد  .

تشویقات و جرائم مالیاتی 

به  موجب  ماده  ۱۹۱ قانون  مالیات  های مستقیم  ، تمام  یا  قسمتی  از جرایم  مقرر  در این  قانون  بنا  به  درخوست  مودی  با  توجه به  دلایل  ابزاری  مبنی  بر خارج  از اختیار  بودن  عدم  انجام  تکالیف  مقرر  و با در نظر گرفتن  سوابق مالیاتی  و خوش حسابی  مودی  به تشخیص و  موافقت  سازمان  امور مالیاتی  کشور  قابل  بخشوده  شدن  می باشد.

تشویقات و جرائم مالیاتی 

به موجب ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم, در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات موکلف به ارایه اظهارنامه می باشد چنانچه از ارایه آن در مواعد مقرر در این قانون خوداری نماید مشمول جریمه ای معادل ده درصد (۱۰ %) مالیات متعلق خواهد بود.

تشویقات و جرائم مالیاتی 

تبصره- عدم ارایه اظهارنامه  توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (اف) و( ب) ماده (۹۵) این قانون موجب تعلق جریمه ای معادل ۴۰ درصد (۴۰ %) مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی شود.

تشویقات و جرائم مالیاتی 

در مورد مودیانی که اظهارنامه خود را ارایه می نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی که غیرقابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود.

تشویقات و جرائم مالیاتی 

به موجب ماده ۱۹۳ قانون مالیات های مستقیم, نسبت به مودیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم ارایه ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارایه دفاتر مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد (۲۰%) مالیات برای هریک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل ده درصد( ۱۰%) مالیات خواهند بود.

 

تبصره- عدم ارایه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

تشویقات و جرائم مالیاتی 

به موجب ماده ۱۹۴ قانون مالیات های مستقیم , مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده (۱۵۸) این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد, در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده درصد( ۱۵%) اختلاف داشته باشدعلاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز خواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی های مقرر در قانون مالیات ها نیز محروم خواهند شد.

تشویقات و جرائم مالیاتی 

به موجب ماده ۱۹۵ قانون مالیات های مستقیم, جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی که موکلف به ارایه اظهارنامه حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت مجمع به منظور انحلال شخص حقوقی می باشند. در صورتی که در موعد مقرر از رایه اظهارنامه خلاف واقع ارائه دهند, به ترتیب عبارت است از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال به موجب ماده ۱۹۶ قانون مالیات های مستقیم, جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین به میزان مالیات معادل ۲۰% مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می گردد.

 

به موجب ماده ۱۹۷ قانون مالیات های مستقیم, نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به ارایه صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصه راجع به مودی می باشند, در صورتی که از ارایه آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع ارایه نمایند, جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲ % حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری ۱% کل مبلغ قرار داد و در هر زمان با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

 

به موجب ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم , در شرکت های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 

موجب ماده ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم ، هر شخص یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل ۲۰% مالیات پرداخت نشده خواهد شد .

 

تبصره ۱-در مواردی که مکلفین به کسر مالیات وزاتخانه ، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود .

 

تبصره ۲- هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که باری پرداخت مالیات های مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تامین سپرده اند نخواهند بود .

تشویقات و جرائم مالیاتی 

تبصره ۳-چنانچه کسر کننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .

تشویقات و جرائم مالیاتی 

تبصره ۴-اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی در خصوص تبصره های (۲) و (۳)  این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد .

تشویقات و جرائم مالیاتی 

به مو جب ماده ۲۰۰ قانون مالیت های مستقیم ، در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سر دفتر با مودی در پرداخت مالیات یا مالیات های متعلق مربوط ، مشمول جریمه ای معادل ۲۰% آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در تبصره (۲) ماده (۱۹۹) این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد .

 

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *