آئین نامه تحریر دفاتر موضوع قانون جدید مالیاتهای مستقیم ماده ۳ ۴ ۵ – انواع فرم اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل

فصل سوم : اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آن
ماده ۳ – فرم اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه برای هر یک از گروه های اول ، دوم و سوم باید حداقل شامل موارد زیر باشد :

گروه اول گروه دوم گروه سوم
۱- اطلاعات هویتی : ۱- اطلاعات هویتی : ۱- اطلاعات هویتی :
۱-۱- اطلاعات هویتی و مکانی . ۱-۱- اطلاعات هویتی و مکانی . ۱-۱- اطلاعات هویتی و مکانی .
۲-۱- مجوزهای فعالیت اقتصادی . ۲-۱- مجوزهای فعالیت اقتصادی . ۲-۱- مجوزهای فعالیت اقتصادی .
۲- درامد مشمول مالیات ، بخشودگی های مالیاتی ، معافیت های قانونی و مالیات متعلق. ۲- درامد مشمول مالیات ، بخشودگی های مالیاتی ، معافیت های قانونی و مالیات متعلق. ۲- درامد مشمول مالیات ، بخشودگی های مالیاتی ، معافیت های قانونی و مالیات متعلق.

۳- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره . ۳- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره . ۲-۱- خلاصه درامد و هزینه ( اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط ) .
۴ – واردات و صادرات کالاها و خدمات . ۴- صورت درامد و هزینه ( اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط ) .
۵ – صورت حساب سود و زیان . ۲-۲- اطلاعات شرکاء .
۶ – ترازنامه . ۵- اطلاعات اموال و داراییها مربوط به فعالیت شغلی . ۳-۲- اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی .
۷- اطلاعات شرکاء . ۶- اطلاعات شرکاء .
۸ – اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی . ۷ – اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی .

تبصره : در مواردی که هر یک از اقام اطلاعاتی فرم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل برای هر یک از مودیان فاقد موضوعیت باشد ، عدم نکمیل آن خللی به اعتبار اظهارنامه وارد نخواهد کرد .
ماده ۴ – مودیان موضوع این آیین نامه مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی (به صورت انفرادی یا مشارکت ) در موعد مقرر قانونی به صورت الکترونیکی از طریق درگاه های الکترونیکی سازمان تسلیم نمایند . سازمان می تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیر الکترونیکی را بپذیرد .
تبصره : تسلیم اظهارنامه در اجرای ۱۷۸ قانون مورد پذیرش می باشد .
فصل چهارم : مشخصات دفاتر
ماده ۵ – انواع دفاتر موضوع این آیین نامه عبارتند از :
۱- دفتر روزنامه ۲- دفتر کل ۳- دفتر روزنامه و کل مشترک ۴ – دفتر معین ۵- سایر دفاتر
2e2843e2ade511d88df42c8a44a73c77_XL

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *