مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای پیمانکاری

مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای پیمانکاری

این نوشته به گردش عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده در فعالیت های مرتبط با موسسات پیمانکاری می پردازد . موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر راه سازی ، سد سازی ، اسکله و بندر سازی ، نصب خطوط پست های فشار قوی و انتقال نیرو ، کشتی سازی ، هواپیما سازی و …. را با قرارداد به موسسات پیمانکاری ساخت و ساز واگذار می کنند . شرکت پیمانکاری ساخت و سازی را در نظر می گیریم که مسئولیت اجرای کامل عملیات سد سازی موضوع پیمان خود را تا تکمیل نهایی آن به عهده می گیرد .

فرض می شود در یک دوره مالیاتی سه ماهه مالیات بر ارزش افزوده شرکت مورد نظرگردش مالی به قرار ذیل داشته باشد :

شرکت پیمانکاری مورد نظر مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان پیش پرداخت از کارفرمای خود دریافت میکند . به دلیل اینکه دریافت یا ارائه خدمات انجام نشده است ، این معامله مشمول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نمی شود .

در دوره سه ماهه مالیات بر ارزش افزوده ، پیمانکار مورد نظر ، در ارتباط با پیش پرداخت مبلغی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از کارفرما دریافت نمی کند .

در دفتر روزنامه شرکت پیمانکاری ثبت ذیل درج می شود :

                                                                                               دفتر روزنامه                                                                                             

بستانکار

بدهکار

شرح

ردیف

 

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 موجودی نقد

۱

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

پیش دریافت ها   

۲

بابت دریافت مبلغ پیش پرداخت قرارداد

 

گردش مالی یک دوره سه ماهه شرکت پیمانکاری به قرار ذیل می باشد :

الف ) ارائه خدمات

فعالیت های مودیان مشمول مرحله اول و ثبت نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده در قالب پیمان های دسته دوم (در فعالیت های پیمانکاری) ، از جمله ارائه خدمات محسوب می شود و مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده است . به استناد مفاد مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مودیان مشمول مرحله اول مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون ، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام شده ، صادر و مالیات و عوارض متعلق را در ستون وخصوص درج و وصول نمایند . شرکت پیمانکاری مورد نظر ، با توجه به اطلاعیه فراخوان مرحله اول نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده است . در این راستا شرکت فوق مکلف به رعایت ترتیبات یاد شده ( صرفنظر از تعلق علی الحساب مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم توسط کارفرما به صورت وضعیت های صادره ) خواهد بود . در اواخر دوره شرکت پیمانکاری مورد مثال صورت وضعیتی به صورت ذیل برای کارفرما صادر می نمایند . شرکت کارفرما صورت وضعیت را تایید و کسوراتی مانند ۱۰ درصد سپرده حسن انجام کار ، حق بیمه پیمان ، مالیات تکلیفی و ۱۰ درصد پیش پرداخت انجام شده را از مبلغ صورت وضعیت کسر می کند .

صورت وضعیت دوره مذکور به صورت ذیل می باشد :

شرکت پیمانکاری                                                                              شماره  :                              

صورت وضعیت تایید شده                                                                       تاریخ :                                

 مبالغ به ریال :                                                               

مبلغ

شرح

۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مبلغ صورت وضعیت

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مالیات بر ارزش افزوده متعلقه       

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

عوارض متعلقه

با فرض اینکه صورت وضعیت فوق بدون هیچ گونه تغیری مورد تایید کارفرما قرار میگیرد در دفتر روزنامه شرکت پیمانکاری , ثبت روزنامه ذیل صورت می پذیرد .

دفتر روزنامه

بستانکار           

بدهکار       

شرح                                    

ردیف   

 

۵۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰   

وجه نقد / بدهکاران                                               

  1     

 

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰    

پیش دریافت ( ۱۰% صورت وضعیت )                        

۲     

 

       80.000.000

سپرده حسن انجام کار (۱۰% صورت وضعیت)               

۳     

 

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰    

پیش پرداخت مالیات (مالیات تکلیفی پیمان، ۵% صورت وضعیت ) 

۴     

 

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰    

پیش پرداخت بیمه ( بیمه پیمان ، ۵% صورت وضعیت )             

۵     

۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰       

 

صورت وضعیت تایید شده 

 

۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰        

 

مالیات بر ارزش افزوده فروش                                          

۳     

بابت ثبت صورت وضعیت تایید شده                                                                                                                    

 

ملاحظه می گردد که این شرکت پیانکاری در یک دوره مالیاتی سه ماهه با توجه به ارائه خدمات سد سازی و دریافت مبالغ مربوطه ، ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال را به صورت پیش پرداخت دریافت نموده است و جمعا مبلغ ۸۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با اخذ مالیات بر ارزش افزوده به ماخذ مبلغ صورت وضعیت صادر شده ، از کارفرمای خود وصول می نماید . تمامی مالیات های وصولی حکم بدهی مالیاتی یا بستانکاری سازمان امور مالیاتی را دارد و باید در پایان دوره ، تسویه حساب مربوطه توسط این شرکت پیمانکاری با ارائه اظهارنامه پایان دوره صورت پذیرد .

ب خرید کالاها و خدمات

شرکت پیمانکاری مورد نظر در راستای انجام فعالیت اقتصادی خود برای ارائه خدمات سد سازی ، نیازمند دریافت یا خرید برخی کالاها و خدمات می باشد که چنانچه این کالاها و خدمات را از سایر مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده خریداری نماید ، در هنگام خرید ۳ درصد کل قیمت خرید خود را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت خواهد کرد. تمامی این ۳ درصد پرداختی حکم اعتبار یا پیش پرداخت مالیات را برای وی خواهد داشت که از محل مالیات های دریافتی در هنگام فروش قابل کسر است .

شرکت پیمانکاری مذکور طی دوره مالیاتی فرض شده ، اقدام به خرید برخی کالاها و خدمات به قرار زیر نموده است :

۱ ) این شرکت پیمانکاری طی فرایند خدماتی خود اقدام به واردات ماشین الات می نماید . در هنگام ورود مواد اولیه از گمرک معادل ۳ درصد ارزش گمرکی حقوق ورودی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به گمرک پرداخت می نماید. گمرک موظف است ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده را قبل از ترخیص ، از واردکنندگان وصول و در پروانه های گمرکی و یا فرم های مربوط حسب مورد درج نماید .

 

ثبت حسابداری این صورت حساب ها در دفتر روزنامه کارخانه به شرح زیر است :

دفتر روزنامه                                                           

      بستانکار                            

بدهکار            

شرح                                 

ردیف  

 

      60.000.000    

ماشن الات                                                              

۱    

 

       1.800.000         

مالیات بر ارزش افزوده خرید                                         

۲    

۶۱٫۸۰۰٫۰۰۰      

 

بانک / بستانکاران   

۳    

                                   جهت واردات ماشین الات و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به گمرک                                                                   

 

۲ ) شرکت پیمانکاری مذکور طی دوره مالیاتی در راستای فعالیت اقتصادی خود خدمات تعمیرات و نگهداری ماشین الات از شرکت سرلک صنعت دریافت می نماید و صورتحسابی حاوی مشخصات متعاملین ، مشخصات مورد معامله ، قیمت مورد معامله و در نهایت مالیات بر ارزش افزوده آن ، از شرکت سرلک دریاف می دارد . ترتیب درج اطلاعات و تکمیل صورت حساب ها باید طبق دستورالعمل صدور صورت حساب فروش کالاها و ارائه خدمات باشد .

شرکت پیمانکاری مورد نظر در هر بار دریافت خدمت تعمیرات و نگهداری ماشین الات صورتحسابی مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به قرار ذیل دریافت می کند .

صورتحساب

خریدار : شرکت پیمانکاری                                                        

شماره اقتصادی :                                                                    

شماره ثبت / ملی :                                                                  

    فروشنده : شرکت سرلک صنعت                                         

شماره اقتصادی :                                                               

شماره ثبت / ملی :                                                                       

جمع مبلغ       

و مالیات و عوارض  

مالیات و عوارض  

مبلغ کل     

      شرح                                                   

ردیف      

    10.300.000                         

۳۰۰٫۰۰۰     

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

دریافت خدمات تعمیرات و نگهداری ماشین الات

۱        

 

ثبت حسابداری این صورت حساب در دفتر روزنامه شرکت پیمانکاری به شرح زیر است :

دفتر روزنامه                                                           

      بستانکار                            

بدهکار            

شرح                                 

ردیف  

 

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰           

هزینه دریافت خدمات تعمیرات و نگهداری ماشین الات        

۱    

 

۳۰۰٫۰۰۰               

مالیات بر ارزش افزوده خرید                                         

۲    

۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰      

 

بانک / بستانکاران   

۳    

بابت دریافت خدمات تعمیرات و نگهداری ماشین الات                                                                                                                         

 

۳ ) شرکت پیمانکاری مذکور طی دوره مالیاتی در راستای فعالیت اقتصادی خود اقدام به خرید مواد و مصالح (سیمان ، بتن ، آهن …. ) می نماید و صورتحسابی حاوی مشخصات متعاملین ، مشخصات مورد معامله ، قیمت مورد معامله و در نهایت مالیات بر ارزش افزوده آن ، دریافت می دارد . ترتیب درج اطلاعات و تکمیل صورت حساب ها باید طبق دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالاها و ارائه خدمات باشد .

شرکت پیمانکاری مورد نظر بابت خرید مواد و مصالح (سیمان ، بتن ، آهن … ) ، صورتحسابی به قرار ذیل دریافت می نماید :

صورتحساب

خریدار : شرکت پیمانکاری                                                        

شماره اقتصادی :                                                                    

شماره ثبت / ملی :                                                                  

    فروشنده : شرکت فروشنده مواد و مصالح                               

شماره اقتصادی :                                                                

شماره ثبت / ملی :                                                                       

جمع مبلغ       

و مالیات و عوارض  

مالیات و عوارض  

مبلغ کل     

      شرح                                                   

ردیف     

۷۲٫۱۰۰٫۰۰۰              

۲٫۱۰۰٫۰۰۰    

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ 

خرید مواد و مصالح (سیمان ، بتن ، آهن … )       

۱        

 

و ثبت حسابداری این صورت حساب در دفتر روزنامه شرکت پیمانکاری به شرح زیر است :

دفتر روزنامه                                                           

      بستانکار                            

بدهکار            

شرح                                 

ردیف  

 

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰           

موجودی مواد و مصالح (سیمان ، بتن ، آهن … )                   

۱    

 

۲٫۱۰۰٫۰۰۰             

مالیات بر ارزش افزوده خرید                                         

۲    

۷۲٫۱۰۰٫۰۰۰        

 

بانک / بستانکاران   

۳    

پرداخت بابت خرید مواد و مصالح (سیمان ، بتن ، آهن … )                                                                                                         

 

۴ ) شرکت پیمانکاری مورد نظر در راستای انجام فعالیت اقتصادی برای ارائه خدمات ، اقدام به دریافت خدمات مشاوره فنی مهندسی از یک شرکت مشاوره می نماید و در قبال آن حق الزحمه مشاوره ای با توجه به صورت حساب ذیل می پردازد .

صورتحساب

خریدار : شرکت پیمانکاری                                                         

شماره اقتصادی :                                                                    

شماره ثبت / ملی :                                                                  

فروشنده : شرکت مشاوره فنی مهندسی                                    

شماره اقتصادی :                                                               

شماره ثبت / ملی :                                                                       

جمع مبلغ       

و مالیات و عوارض  

مالیات و عوارض  

مبلغ کل     

      شرح                                                   

ردیف     

۱۵٫۴۵۰٫۰۰۰              

۴۵۰٫۰۰۰     

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ 

خدمات مشاوره فنی مهندسی                         

۱        

 

ثبت حسابداری صورتحساب فوق به صورت ذیل می باشد :

دفتر روزنامه                                                           

      بستانکار                            

بدهکار            

شرح                                 

ردیف  

 

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰           

حق مشاوره فنی مهندسی                                            

۱    

 

۴۵۰٫۰۰۰               

مالیات بر ارزش افزوده و عوارض خرید                             

۲    

۱۵٫۴۵۰٫۰۰۰      

 

نقد / بانک       

۳    

پرداخت بابت خرید مواد و مصالح (سیمان ، بتن ، آهن … )                                                                                                         

 

با توجه به گام اول تا چهارم ملاحظه می گردد که این شرکت پیمانکاری در یک دوره مالیاتی سه ماهه جهت ارائه خدمات سد سازی عملا اقدام به خرید و دریافت کالاها و خدمات مختلف نموده است و در هر بار خرید ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می نماید . شرکت پیمانکاری مذکور طی این دوره مالیاتی سه ماهه  جمعا به میزان ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خرید کالا و خدمات مشمول دارد  و مالیات بر ارزش افزوده های پرداختی طی دوره وی نیز کلا معادل مبلغ ۴٫۶۵۰٫۰۰۰ ریال بوده که به فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات پرداخت کرده است . تمامی مالیات های پرداختی حکم اعتبار مالیاتی و یا بدهکاری سازمان امور مالیاتی را دارد و باید در پایان دوره تسویه حساب مربوطه با ارائه اظهارنامه پایان دوره صورت پذیرد .

در پایان دوره مالیاتی سه ماهه شرکت پیمانکاری مذکور به دلیل اینکه به عنوان مودی مالیات بر ارزش افزوده اقدام به ثبت نام نموده است مکلف به ارائه اظهارنامه دوره ای یا فصلی خود بابت گردش مالی سه ماهه گذشته می باشد . بنابراین در پایان دوره با توجه به اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده شرکت پیمانکاری مورد مثال مجموع کل مالیات های پرداختی طی دوره را از مجموع کل مالیات بر ارزش افزوده دریافتی کسر و چنانچه مانده بدهی داشته باشد آن را به عنوان مالیات قابل پرداخت به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می نماید .

ثبت حسابداری اظهارنامه پایان دوره در دفتر روزنامه شرکت پیمانکاری مورد نطر به شرح ذیل است :

دفتر روزنامه                                                           

      بستانکار                            

بدهکار            

شرح                                 

ردیف  

 

۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰      

مالیات بر ارزش افزوده فروش                                        

۱    

۴٫۶۵۰٫۰۰۰      

 

مالیات بر ارزش افزوده خرید 

۲    

۱۹٫۳۵۰٫۰۰۰     

 

وجوه نقد                     

۳    

     ثبت اظهارنامه پایان دوره                                                                                                                                                  

 

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *