فرایند صدور گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ موضوع چگونگی صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ، به مظور تکریم مودیان و تسهیل صدور گواهینامه ثبت نام مقرر می گردد :

 

  1. در صورت رعایت مفاد دستورالعمل صدر الاشاره توسط مودی ادارت امور مالیاتی مکلفند پس از درخواست و تکمیل مدارک توسط مودی ، با رعایت اعتبار گواهینامه قبلی حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهینامه ثبت نام اقدام نمایند.
  2. چنانچه مودی ظرف مدت یک ماه ازتاریخ درخواست در سامانه نسبت به تکمیل مدارک و مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوطه (در صورت اعلام مسئول پرونده) اقدام ننماید ماموران مالیاتی ذیربط موظفند با ذکر دلایل کافی به رد درخواست اقدام نمایند.
  3. در مواردی که برای پرونده مودی دارای بدهی قطعی شده دستور توقف عملیات اجرایی توسط مراجع ذیصلاح از جمله دیوان عدالت اداری صادر شده و تا زمانی که دستور مذکور لغو نگردیده ادارات امور مالیاتی مجاز خواهند بود نسبت به صدور گواهینامه ۳ ماهه اقدام نمایند.
  4. در موارد خاص که با دلایل توجیهی قابل قبول امکان ثبت نام در طرح جامع مالیاتی و یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی وجود ندارد و مودیان از نظر ثبت نام و یا دریافت مالیات و عوارض اط کارفرمایان یا خریداران با مشکل مواجه میشوند مدیران کل امور مالیاتی مجاز خواهند بود با در نظر گرفتن وضعیت مودی و با اخذ تضمین لازم از جمله چک و در صورت عدم امکان دریافت چک اخذ تعهد پرداخت ، امکان صدور گواهینامه ثبت نام حداکثر ۳ ماهه را برای این دسته از مودیان فراهم نمایند.

 

شرایط صدور گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

۱٫    ثبتنام نهایی مؤدی در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir و تکمیل ثبتنام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir  ؛

۲٫    درخواست صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط مؤدی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده؛

۳٫    راستی آزمایی و تکمیل اطلاعات پرونده مؤدی مطابق دستورالعمل راستیآزمایی ثبتنام به شماره ۴۶۹۷/۲۶۰/د مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۲؛

۴٫    ارائه کلیه اظهارنامههای دورههای مشمولیت مؤدی که تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است؛

۵٫    پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی و یا قطعی شده.

·      نحوه صدور گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده​ توسط واحدهای خدمات مؤدیان

۱٫    مراجعه به فهرست مؤدیان متقاضی گواهینامه ثبتنام در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin در منوی «گواهینامه ثبتنام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبتنام» توسط کاربران خدمات مؤدیان؛

۲٫    بررسی و تأیید بندهای «1»، «3»، «4» و «5» قسمت شرایط صدور گواهینامه ثبتنام این دستورالعمل توسط کاربران خدمات مؤدیان؛

۳٫    تعیین و پیشنهاد مدت اعتبار گواهینامه ثبتنام توسط کاربران خدمات مؤدیان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده در منوی «گواهینامه ثبتنام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبتنام» و ارسال به کارتابل رئیس امور مالیاتی ذیربط جهت تأیید نهایی؛

تذکر: مدت اعتبار گواهینامه برای مؤدیانی که بدهی مالیاتی خود را پرداخت نمودهاند یکسال و برای مؤدیانی که ترتیب پرداخت آن را دادهاند شش ماه خواهد بود.

۴٫    مراجعه رئیس امور مالیاتی به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده منوی «گواهینامه ثبتنام» زیر منوی «تعیین وضعیت گواهینامه ثبتنام» و مشاهده فهرست مؤدیانی که درخواست گواهینامه ثبتنام آنان توسط کاربران خدمات مؤدیان تأیید شده است برای بررسی، کنترل و در صورت لزوم اعمال تغییرات درخصوص زمان اعتبار و تأیید صدور گواهینامه ثبتنام یا «رد درخواست» با درج دلایل؛

تذکر: تعیین وضعیت گواهینامه ثبتنام شامل تأیید، اصلاح و رد درخواست گواهینامه میباشد که صرفاً توسط رؤسای امور مالیاتی ذیربط یا معاون مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی قابل انجام خواهدبود.

۵٫    پس از تعیین مدت اعتبار گواهینامه ثبتنام و تأیید آن توسط معاون یا رئیس امور مالیاتی  ذیربط گواهینامه مؤدی قابل چاپ خواهد بود و کاربران خدمات مؤدیان موظفند نسبت به چاپ آن در فرمهای مخصوص جهت امضاء معاون یا رئیس امور مالیاتی مربوطه اقدام نمایند؛

۶٫    گواهینامههای صادره صرفاً از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی اقامتگاه قانونی/ محل فعالیت مؤدی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است ارسال خواهد شد. در صورت عودت گواهی مزبور توسط پست به هر دلیل و مراجعه و ارائه توضیحات کتبی توسط مؤدی، چنانچه دلایل ارائه شده به لحاظ راستی آزمایی کافی به مقصود باشد گواهی مذکور میبایست مجدداً به آدرس قبلی ارسال شود در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام گردد؛

۷٫    در هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصلاح، نام بنگاه اقتصادی بعنوان مؤدی " فاقد اعتبار" به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام و در سامانه اعمال گردد، به صورت سیستمی ثبتنام وی غیرفعال و گواهینامه ثبتنام صادر شده نیز لغو میگردد. همچنین در صورتیکه پس از راستی آزمایی مجدد توسط ادارات کل، وضعیت ثبتنام مؤدی از وضعیت " تأیید شده"به وضعیت" لغو" تغییر یابد، گواهینامه ثبتنام صادره به صورت سیستمی لغو میگردد؛

 

۸٫    مؤدیان مربوطه میتوانند با مراجعه به نشانیwww.evat.ir بخش " ثبت نام" گزینه "درخواست صدور گواهینامه ثبت نام" از وضعیت درخواست خود اطلاع حاصل نمایند؛

۹٫    کارفرمایان، خریداران کالا و خدمت و فعالان اقتصادی میتوانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir  در صفحه اصلی سامانه با انتخاب گزینه "بررسی اعتبار گواهینامه ثبتنام مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده" از صدور و اعتبار گواهینامه مؤدیان کسب اطلاع نمایند.

 

انواع راستی آزمایی مودیان مالیاتی برای صدور گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

نظر به اینکه برخی از اشخاص با هویت ونشانی غیر واقعی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبتنام نموده و با صدور صورتحساب غیر واقعی فروش، اقدام به ایجاد اعتبار واهی برای برخی از خریداران کالا و خدمات نموده که عدمپذیرش اعتبارات مذکور منجر به بروز مشکلاتی برای تعدادی از مؤدیان قانون مدار و سازمان امور مالیاتی کشور گردیده؛لذا به منظور راستی آزمایی هویت و نشانی مؤدیان مالیاتی،تغییراتی در فرآیند ثبتنام مؤدیان در سامانه الکترونیکی نظام مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 05/11/1392 ایجاد گردیده که تائید نهایی ثبتنام مؤدیان با مراجعه به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده، به آدرسwww.evat.ir/admin بخش «ثبتنام» قسمت «اطلاعات مؤدیان ثبتنامشده» گزینه«تأیید اداره کل»، و موکول به انجام اقدامات ذیل توسط مأموران مالیاتی ذیربط خواهد بود:

الف) راستی آزمایی سیستمی در مرحله پیشثبتنام

بررسی اطلاعات هویتی مؤدیان از طریق بانکهای اطلاعاتی شامل:

• پورتال کد اقتصادی،

• پورتال اداره ثبت شرکتها،

• پورتال سازمان ثبت احوال کشور و…

پس از راستی آزمایی اطلاعات هویتی بصورت سیستمی توسط دفتر توسعه سامانههای مالیات بر ارزش افزوده، در این مرحله برای مؤدی نام کاربر و کلمه عبور از طریق سامانه صادر و جهت راستیآزمایی 
کامل نشانی، پاکت حاوی نام کاربر و کلمه عبور صرفاً از طریق پست به منظور احراز نشانی اعلام شده برای مؤدی ارسال خواهد شد تا نامبرده نسبت به انجام ثبتنام در سامانه اقدام و اسناد و مدارک را به اداره امور مالیاتی ارزش افزوده مربوطه ارائه نماید.

ب) راستی آزمایی در مرحله ثبتنام توسط ادارات کل امور مالیاتی:

واحدهای مالیاتی پس از دریافت اسناد و مدارک مؤدیان ضمن بررسی و انطباق آنها با اطلاعات ثبت شده در سامانه شامل موارد ذیل:

۱٫ اطلاعات هویتی بارگذاری شده از پیشثبتنام مؤدیان،

۲٫ مجوزها و کارت بازرگانی،

۳٫ نشانی و شماره پستی اقامتگاه قانونی، مرکز فعالیت، کارخانه، کارگاه و شعب،

۴٫ مشخصات هویتی اعضای هیأت مدیره و شرکا،

۵٫ نوع فعالیت مؤدی،تعیین مرحله مشمولیت مؤدی و تاریخ شروع فعالیت مؤدی،

۶٫ اطلاعات مربوط به پرونده عملکرد مؤدی (موضوع قانون مالیاتهای مستقیم)،

۷٫ اداره کل صلاحیتدار جهت ثبتنام و شناسایی مؤدی،

در صورت مشاهده مغایرت نسبت به اصلاح اطلاعات ثبت شده در سامانه اقدام نمایند.

تذکر: اداره کل صلاحیتدار جهت تشکیل پرونده ارزش افزوده در کلیه استانها به استثنای استان تهران، اداره کل مسئول رسیدگی به پرونده عملکرد و در استان تهران بر عهده ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و اداره کل مؤدیان بزرگ حسب مورد می باشد.

ادارات کل امور مالیاتی موظفند بلافاصله پس از محرز شدن صحت اطلاعات ثبت نام مؤدی با اسناد و مدارک ارائه شده نسبت به تشکیل پرونده فیزیکی و تائید نهایی ثبتنام اقدام نمایند.

ج) راستیآزمایی ثبتنام مؤدیان ثبتنام شده قبلی:

به منظور راستی آزمایی اطلاعات مؤدیانی که تاکنون ثبتنام موقت یا نهایی نمودهاند اقدامات موضوع جزء (۱) تا (۷) بند «ب» این دستورالعمل لازم الاجرا خواهد بود بدین منظور برای مؤدیانی که تاکنون ثبتنام موقت یا نهایی نمودهاند در سامانه مالیات بر ارزش افزوده گزینهای جهت «تائید نهایی اداراه کل» از طریق آدرس مذکور ایجاد میگردد که ادارات کل امور مالیاتی موظفند از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل لغایت ۲۵/۰۲/۱۳۹۳
نسبت به راستیآزمایی ثبتنامهای انجام شده اقدام نمایند.در صورت عدم تائید نهایی ثبت نام مؤدیان توسط اداره کل ذیربط تا مهلت مقرر نام کاربر وکلمه عبور مؤدی غیر فعال خواهدشد که مسئولیت عواقب ناشی از
 آن بر عهده مدیران کل محترم خواهد بود.

لازم به یادآوری است در صورت عدمشناسایی مؤدیان در آدرسهای اعلامی و یا وجود نقصان در اطلاعات مربوط به حوزه عملکرد مؤدی، نام کاربری غیرفعال خواهد شد و در این صورت امکان ورود به سامانه در بخشهای مختلف توسط مؤدی وجود نخواهد داشت.

 

 

1 دیدگاه برای “فرایند صدور گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده”

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *